trecias_frontas_nr_4       PADĖKA

 

       „Trečio Fronto“ Redakcija ir Rašytojų Aktyvistų Kolektyvas nuoširdžiausiai dėkoja prof. P. L e o n u i, aukojusiam 100 litų, p.  Č-k i u i 50 lt., p.  K.  A n d r i ū n u i  30 lt., ir  P.  B – k i u i 35 lt. Fondui „Trečiam Frontui“ leisti.

 

       „Trečio Fronto“ Redakcija ir Rašytojų Aktyvistų Kolektyvas.

 

       ***

 

       Ne tik Lietuvoj, bet ir Latvijoj, Vokietijoj, Lenkijoj, Amerikoj ir kitur yra plačiai žinomas aktingosios literatūros žurnalas „TREČIAS FRONTAS“

 

       „Trečią Frontą“ įkūrė ir leidžia jaunųjų rašytojų aktyvistų kolektyvas, kuris savyje jungia visą pažangiąją jaunųjų rašytojų kartą. „Trečiame Fronte“ bendradarbiauja: A. Biliūnas, K. Boruta, J. Būtėnas, Butkų Juzė, P. Cvirka, P. Čiurlys, Pr. Daugnora, V. Drazdauskas, E. Erika, K. Jakubėnas, K. Korsakas – J. Radžvilas, K. Lino, V. Montvila, Pr. Morkūnas, A. Ragaila, Br. Raila, J. Šimkus, A. Venclova ir kiti.„Trečią Fontą“ redaguoja Ant. Venclova.

 

       Kiekvienam N-ry naujos apysakos, eilėraščiai, Lietuvos ir užsienio lit. apžvalga, vertimai, plati informacija, straipsniai lit. klausimais etc.

 

       Dar galima gauti visų Nr. Skubėkite, nes NN 1 ir 2 liko vos keliolika egz. Kaina NN 1 ir 2 po 1 lt., NN 3 ir 4 — po 1,50. Kas atsiųs 5 litus, gaus visus ligi šiol išėjusius keturis NN. Kas išsirašys bent penkis kurių Nr. egz., tas gaus juos su 30 % nuolaida. Skolon niekam nesiunčiama.

 

       Gimnazijoje, miesteliuose, kaimuose reikalingi platintojai. Atsiliepkite! Platintojam duodama 30 % nuol. Jei neskaitote „Trečio Fronto“, jūs labai daug nustojate. Kam rūpi gyvenimo ir literatūros pažanga, tas be „Trečio Fronto“ jokiu būdu negali apsieiti. Visais reikalais kreiptis: „Trečias Frontas“, Kaunas, Prūsų g. 8, b. 4.

 

       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 4. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1931 m. vasaris

 

       Frontas_Nr4-1