TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2005 m. Nr. 8–9. (rugpjūtis–rugsėjis)

TURINYS

ARVYDAS JUOZAITIS. Tėvas Stanislovas – kelias atgalios
ALGIMANTAS MIKUTA. Eilėraščiai
KOSTAS OSTRAUSKAS. Paskutinis kvartetas ir dr. Kripštukas. Pjesė
VLADAS BRAZIŪNAS. Eilėraščiai
HERKUS KUNČIUS. Pijoko chrestomatija
TOMAS ARŪNAS RUDOKAS. Eilėraščiai
WALTER ABISH. Šveicarijos samprata. Apsakymas. Vertė L. Jonušys
GOTTHOLD EPHRAIM LESSING. Natanas išmintingasis. Vertė A. A. Jonynas

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
ELENA BUKELIENĖ. Icchoko Mero kūrybos pasaulis

             S V A R S T Y M A I
MARIJUS ŠIDLAUSKAS. Įdomumo dėlei

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Apie moteris ir moterų literatūrą. Rašytoją Ugnę BARAUSKAITĘ
kalbina literatūrologė Vitalija PILIPAUSKAITĖ

             Ž V I L G S N I S
JŪRATĖ BARANOVA. Sigito Parulskio pasakotojų pėdsakais

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
UMBERTO ECO. Apie kai kurias literatūros funkcijas. Vertė L. Rybelis

             A K I R A T I S
Lietuvių dramaturgija Neapolio teatre. Literatūrologė Aušra MARTIŠIŪTĖ
kalbina dramaturgus Laurą Sintiją ČERNIAUSKAITĘ ir Marių IVAŠKEVIČIŲ

             A T S I M I N I M A I .  D I E N O R A Š Č I A I .   L A I Š K A I
JONAS ŠLEKYS. Salomėjos Nėries bendraklasio atsiminimai
VINCAS LAURYNAITIS. Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazija (1919. IX. 1–1922. XI. 1)

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
KAROLIS BAUBLYS. Į sielą įsėlinęs ūkesys (D. Kajoko „Karvedys pavargo nugalėti“)
RIMANTAS KMITA. Nejaukiai apie atvirą poeziją (A. Baltakio „Žvirblių žiemavietė“)
PETRAS BRAŽĖNAS. Monografija apie vyriausią rašytoją (L. Peleckio-Kaktavičiaus „Kazimieras Barėnas“)
KRISTINA MAČIULYTĖ. Saliamonas Maimonas – racionalus filosofas ir prieštaringa asmenybė (S. Maimono „Gyvenimo istorija“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
GINTARAS BERESNEVIČIUS. Totalinis už(si)miršimas, arba, Džulijanai,ar kaip tu ten…

S. JONAUSKAS. Rašiusi savo gyvenimu
A. VALIONIS. Vertimai, kurių nesulaukia latviai
L. STEPANAUSKAS. „Modernus antikvariatas“ – paradoksas?
A. Von Humboldtas? Turėtume žinoti (Parengė Z. Mažeikaitė)

GAUTA PAMINĖTI

N e u ž m i r š k i t e   u ž s i s a k y t i
Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalo „Metai“.

Prenumeratą priima visi Lietuvos pašto skyriai.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt