Accessibility Tools

balys_auginasbalys_auginasBalys Auginas (tikr. Balys Augustinavičius, 1917–2001) – poetas, radijo darbuotojas, visuomenės veikėjas. 1936 metais baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Po gimnazijos sekė Karo mokykla, o 1937–1940 metais Vytauto Didžiojo universitete studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą. Nuo 1940-ųjų iki 1944 metų vasaros dirbo diktoriumi Kauno radiofone. Pasitraukęs su šeima iš Lietuvos, dirbo Ravensburge įsteigtoje lietuvių gimnazijoje: dėstė lietuvių, lotynų kalbas, visuotinę ir Lietuvos istoriją. 1947 m. buvo priimtas į Lietuvių rašytojų tremtinių draugiją. 1949 m. drauge su S. Santvaro šeima, H.Radausku ir kitais žymiais žmonėmis, pasiekė JAV ir apsigyveno Klyvlende. Amerikoje iki pat pensijos dirbo fabrike.

 

Rašyti Balys pradėjo devintaisiais gyvenimo metais. Nuo 1933 metų jo eilėraščiai, novelės, feljetonai, satyros buvo spausdinami jaunimo ir suaugusių žurnaluose. 1940 metais išėjo pirmasis B. Augustinavičiaus eilėraščių rinkinys „Pamažu vis degu“. Emigracijoje jo kūrinių pasirodė „Lietuvių dienose“,„Dirvoje“, „Drauge“, „Aiduose“. 1956 m. išėjo eilėraščių rinkinys „Paparčio vėduoklė“ (su dedikacija „Mano žingsnių palydovei Valerijai“), 1979 m. – „Giesmės žydėjimo metas“ (skirtas „Tėvynės garsų“ radijo trisdešimties metų sukakčiai), 1992 m. – „Metaforų smuikas“ (skirtas neseniai mirusiai žmonai Valerijai), 1995 m. – „Kalėdų paukštė“ ir jau Lietuvoje 2000 m. – „Namų pašvaistė“ (išleido „Varpo“ leidykla). „B.Augino lyrika alsuoja prieraišumu gimtajai žemei, tuo Vienintelio krašto begaliniu ilgesiu, autoriaus subtiliu muzikalumu ir, aišku, visa tai persmelkta Meilės“ (Marija Macijauskienė).

 NEMIGA

 

Mėnuo – (lyg pelėda) – tupi medyje.

Pilnatis sidabriniais siūlais

Išsiuvinėta žolėj.

Naktis (kankinama nemigos)

Klaidžioja vaiduokliu.

 

Nuoga tyla

Įsisupa

Į mėnesienos mezginius

Ir, lyg pamišus Ofelija,

Apstulbusi stebi

Upelio gyvąjį sidabrą.

 

Slėny nubudusios

Neužmirštuolės akys

Kupinos

Neapsakomai mėlyno

Siaubo.

 

Pelėdos išplėstas vyzdys

Sustingo pilnačiu

Ant mano suplyšusio

Sapnų voratinklio

šilko.

 

Auginas, Balys. Giesmės žydėjimo metas, lyrika. – Clevelend, Ohio: 1979.

 

 

 

PABUDIMO PASAŽAS

 

Bėgantis klanas

Nusineša

Tirpstantį sniegą –

Karklas apsirengia

Minkštais

Katinėlių kailiais,

Ir vėjai

Dainuoja

žydinčią dainą – –

 

Naktimis

Medžiai gimdo

Pumpurus

Ir kelia žolę

Iš patalo –

O lapai

Ima skraidyti

Kaip žalios peteliškės – –

 

Pagaliau

Jauniausias

Vieversio sūnus

Suklinka lizde

Tokia saulėta,

žalia giesme,

 

Kad saulė išeina

Maudytis

Sužaliavusioj pievų

Kūdroj –

Skaidriai nuoga –

Net kurmis

Išlenda

Iš žemės

Į ją pažvelgt – –

 

Pienės subrenda

Į žalsvą okeaną

Ir, pindamos

Gelsvas kasas,

Gundo

šilkinį vėją – –

 

Kloniais,

Išsiuvinėtais gėlių

šilkais,

Eina puošnus

žalsvamarškinis,

Hamsuniškas klajūnas –

Nuo jo šviesios

šypsenos

Prisikelia

Paliegęs gluosnis,

(Lyg nubudęs Lozorius) – –

 

Į pavasariško Pano

Dūdelės melodiją –

(Saldžią, kaip klevo sula)

Virpa žibuoklės

Ir pakalnutės

Slėnyje –

Ir pražilusios

Širdys

Vėl užsidega

Jaunystės tulpėm – – –

 

Auginas, Balys. Giesmės žydėjimo metas, lyrika. – Clevelend, Ohio: 1979.

 

 

 

PANIKA


Vidurnaktis atidaro duris

Į žydinčią dykumą.

Sprogus pumpuro granatai –

Iš patalo pašoka

Užsimiegojusi žolė:

 

žaliausiom kulkom

šaudo medžių automatai,

Ir tulpių kraujo

Prilašėjus pakelė – –

 

Aprasoja žemė šiurpu,

Sapnuodama

Aksomo guolyje –

Tik geltonkasė pienė

Siūbuoja žalvario varpu

Geltoną melancholiją – – –

 

Auginas, Balys. Giesmės žydėjimo metas, lyrika. – Clevelend, Ohio: 1979.

 

 

 

AMOROSO

 

Saulė

Įkaitusiais veidais

Straksi medžiu viršūnėmis –

Lyg mergina,

Skubanti į pirmąjį

Pasimatymą –

 

Užsnūdusio

Vidudienio papėdėje

Žolė užsidega žalumu

Ir šukuoja

Savo degančius plaukus,

 

Du klevai

Žaidžia pumpurais,

Du keliai

Susitinka

Pražydusiam danguj,

 

Dvi smilgos

Paslaptingai šnabždasi

Saulėtam vėjuje,

 

Bučiuojasi

Du balandžiai

Ant bažnyčios blizgančio bokšto –

 

Pumpurų skubančiuos žingsniuos

Nubunda žmogaus širdis:

Du paukščiai

Ją aptaško žiedais,

Apsilieję giesmėmis –

 

O naktį delčia

Vaiskiom rankom

Apkabina

Virpantį tvenkinį,

 

Nes meilei ir laimei

Neužtenka vienatvės,

 

Nes tik du atranda pavasarį,

Ir du – pagimdo žydėjimą – –

 

Auginas, Balys. Giesmės žydėjimo metas, lyrika. – Clevelend, Ohio: 1979.

 

 

 

PUSIAUNAKTIS SENAMIESTY

 

Senutė turgavietė

Panarino žvilgsnį

Į nudilusias

Akmenų kurpes:

Jomis avėjo laikas – –

 

Gatvėje švilpaudamas,

Vidunakčio valkata vėjas,

Neono šviesų aureolėje

Sklaido vakarykščius laikraščius:

Negyvą praeitį

Jis numeta sąšlavynams.

 

O nudriskę namai,

Susigrūdę krūvon –

(Kaip seni cinikai) –

Degančiais vyzdžiais

Seka nuogus merginų

Šešėlius.

 

Naktis pakabina dalgį

Ant sidabrinės

Telefono vielos.

Kaimynystėje

Paklydęs katinas,

Užuodęs mėnesieną,

Pavirsta

Tarzaniška serenada.

 

Šaligatvy ties taverna,

Neblaivios piktžolės

Linguoja girtam svaiguly.

 

Praeidamos mašinos

(Naktibaldos paraudusiom akim) –

Nuduria jas

Stikliniais,

Panieka spindinčiais

Pirštais – –

 

Auginas, Balys. Giesmės žydėjimo metas, lyrika. – Clevelend, Ohio: 1979.

 

 

 

KAITROS DETALĖ

 

Kaip karštai kvėpuoja

Dienovidis,

Kopdamas su saule

Mėlynom horizonto atkrantėm!

 

Suskirdusi paukščio daina

(Prasikalusi pavasarį)

Gyvena tuščiaviduriam sausmedy

Ir nebežydi dausose.

 

Paupy maudosi vasara,

Nuoga ir aistringa,

Numetusi žieduotą drabužį

Į degančią smiltį – –

 

Gruzdančia velėna

Rieda saulės žemuogė,

Žolė – nurudusi katė –

Šiurkščiai niurzgia

Vasarvidžio gaisre.

 

Tik mieguistas dangus

Prasega pūkuotą

Debesiukų apikaklę

Ir savo balzganą veidą

Panardina

Daubos dulkėse – – –

 

Miršta uždusęs vėjas –

Tvanku.

 

Auginas, Balys. Giesmės žydėjimo metas, lyrika. – Clevelend, Ohio: 1979.

 

 

ŽALIAM GIMTADIENĮ

 

Lyja – – –

Kovarnis dreba pašiurpęs.

Už kalvų – pavėlavęs pavasaris

Aunasi žydinčias kurpes –

Tulpę ir leliją – –

 

Rąžos pavasario seserys –

Bundančios gėlės –

Lyg žaliuojančios strėlės,

Iššokę

Iš žolės šlapių kailinių,

Jos stebi mėlyną šokį:

 

Atjaunėjęs,

Alyvom alsuojantis, vėjas

Basas

Siaučia ant išbarstytų

Žibuoklių vinių – –

 

Giedodama

Skrenda į dangų

Medžio lazda.

Ir savo žalių sparnų

Išsigandus,

Ji suklinka

žiedais – – –

 

Auginas, Balys. Giesmės žydėjimo metas, lyrika. – Clevelend, Ohio: 1979.

 

 

 

VASARĄ AUTOMOBILIŲ KAPINYNE

 

Aikštėj šiukšlynas riedmenų:

Mašinų išnirę griaučiai

Liepsnoja degančioj kaitroj

Laužyno kapinyne jos nejaučia

Saulėto durklo nugaroj,

 

Nes jos tik plieno laužas,

Tik surūdijus praeitis,

(O lėkėte jaunystėje –

Pašėlusios padaužos –

Kol kryžkelėj sustabdė jus

Mirtis –)

 

Tyla. Ir dulkės. Rausvos rūdys.

Ir piktžolių vešli giria.

Tarp miegančių plieninių kūnų

Taip tingiai varnalėšas tūno –

Lyg atlapausis šuo, užsnūdęs

Kapų šalnoj ir vasaros žaizdre – –

 

Auginas, Balys. Giesmės žydėjimo metas, lyrika. – Clevelend, Ohio: 1979.

 

 

 

ŽALSVOJI AKVARELĖ

 

Žaliukėlė žemės prijuostė,

Išsiuvinėta

Melsvais upelių siūlais,

Džiūsta saulės atokaitoj –

 

Per ją perbėga pienės,

Smilčių takai –

Lyg linksmi ir geltoni

Driežai –

 

Skubantiems

Vieškelio žalčiams

Saulėlydis

Uždeda saulės karūną,

O svajoklės alyvos

Pasmilko smilkalais

Vakarėjantį skliautą:

 

Apsvaigsta žalvario debesys,

Ir medžiai čiaudo žiedais – –

 

Paauguolės obelaitės

Kuštasi prietemoj –

Jų baltais atodūsiais

Nusidažo dangus,

Ir žalsganas mėnuo

Kalbina

Vyšnių nekaltybę – –

 

Žemė gimdyvė

Ištaria sodrų

Žydėjimo žodį

 

Auginas, Balys. Giesmės žydėjimo metas, lyrika. – Clevelend, Ohio: 1979.

 

 

 

METAFORA

 

Rytas atsklendžia duris

Besibeldžiančiai dienai

Ir nakties antkapio raktą

Meta bundančios upės širdin:

 

Upė nuplukdo

Dainuojančius sielius

Dienos. Saulėtos valtys

Užkloja šešėlius –

Buriu pėdsakus

Pavagia vėjai – –

 

Pailsusios upės pakrante

(Nuskendusios dienos ieškodamas)

Vaikšto verkiantis vakaras –

Mirusio ryto anūkas.

Jis randa dugno drumzlėse

Skenduolę delčią –:

Nakties mauzoliejaus

Sidabro raktą – –

 

Auginas, Balys. Giesmės žydėjimo metas, lyrika. – Clevelend, Ohio: 1979.

 

Skaityti toliau