Juozas Tysliava gimė Suvalkijoj. Baigęs Keturvalakių mokyklą, mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, kurioje baigė keturias klases. 1919 m. įstojo į savanorių gretas. 1920 m. demobilizavosi iš Lietuvos kariuomenės. Nuo 1920 m. dirbo „Steigiamojo Seimo darbų“ ir laikraščio „Žemdirbių balsas“ redakcijose, 1922 m. – Eltoje, laikraščio „Lietuvos aidas“ korespondentas. 1922–1924 m. laisvo klausytojo teisėmis Lietuvos universitete studijavo literatūrą.

      Rašyti pradėjo labai jaunas būdamas. Pirmąją eilėraščių knygą „Žaltvykslės" išleido 1922 m. Vėliau buvo aktingas „Keturių vėjų" brolijos narys. 1925 m. gavo valstybinę stipendiją ir išvyko į Paryžių studijuoti žurnalistikos. Aplankė beveik visas Europos valstybes. 1928 m. Paryžiuje leido literatūros žurnalą „Muba“. 1929 m. išvyko į Š. Ameriką, kur redagavo seniausią Amerikos lietuvių laikraštį „Vienybę“. 1929 metų antologijoje J. Tysliava savo gyvenimą sudeda į dvi eilutes: „Autobiografija? Kam? Mano tauta jau seniai išmirusi, o kalba, kuria čia norėčiau rašyti – užmiršta”. 1935 m. išleido Amerikoj parašytų eilėraščių rinkinį „Poezija“.

     Poetinėje kūryboje Tysliava originaliai sulydė neoromantinius, modernistinius bei avangardistinius XX a. 3-iojo dešimtmečio lietuvių poezijos ieškojimus. Literatūrinę aplinką šokiruodamas vaizduotės bravūriškumu bei rafinuotos individualybės gracija, davė pradžią žaidybinės kilmės estetikai, kūrybos atvirumo ir dinamikos mostams, būtiniems lietuvių menui vaduojantis iš „samanotos lūšnelės“. Vėlesnėje kūryboje poetas pasirodo kaip galantiškas Vakarų Europos didmiesčių poezijos dendis.

  

    

     O. Rymantei

    

     DAINA APIE DUONĄ

    

     Sutemo.

     Gatvyne pasidarė raina.

     Aš išėjau,

     Ir mane pasitiko

     Alkis.

     Akyse raina ir tamsu,

     Akyse parkai,

     O už tų parkų —

     Vien alėjos, ir alėjos.

     Juk man vistiek —

     Išeisiu j laukus,

     Ar čia po miestą klaidžiosiu, —

     Vistiek nesusitiksiu duonos.

     O duona vaikščioja,

     Kai kam net ir ant stalo užlipa,

     O kai kam dar būna ir prie duonos.

     O, gerbiamoji ponia duona,

     Kodėl tu taip karštai pamilus mano brolius?

     Kodėl gi jiems tarp lūpų nuolatos taukų pavasariai?

     O, duona!

     Kodėl gi taip tamsu ir raina?

     Atsiliepki man!

     Juk tu gera,

     Juk tu vienoda motina

     Ir man

     Ir tam,

     Kuris tave taip spardo ir nekenčia.

     O, duona!

     Kad tu žinotum, kaip aš tave myliu

     Ir kokiomis iliuzijomis aš kaišausi,

     Tai tu pas mane ristumsi

     Ne kepalais,

     O mėnesiais ir saulėmis,

     Nė kiek ne mažesnėms,

     Kaip ten,

     Vadinamoj dangaus mėlynėj.

     Kodėl toks liūdnas vakaras?

     Kodėl taip garsiai švilpia vėjas?

     Nejaugi paskutinj kartą švilpia vėjas?

     Nejaugi verčiasi dangus?

     Nejaugi — žvaigždės?..

     O ne!

     Tai duonos kepalai man krinta ant galvos!

     Tai salve ir hosanna!

     Tai eina minios pasitikt

     Manęs,

     Į žemę atkeliavusio pasaulių intendanto.

     Visiems po porciją!

     Visiems tokią, kaip žemės kepalas,

     Visiems po kepalą,

     Tokį, kaip žemė!

     Hosanna iš aukštybių!

     Aikšiakite visi, pamilę duoną,

     Tą amžinąją Kleopatrą,

     Tą velnišką ir siuntančiąją Carmeną!

     Visiems,

     Visiems po duonos skritulį,

     Po skritulį didžiausią,

     Kad su juom išdrįstumėt aplėkti žemę

     Ir jau paskui —

                    paskui gyventi savarankiškai,

     Puikiausioj nepriklausomybėje

     Nuo alkio ir liūdėjimo,

     Kurie ateina į svečius

     Tada,

     Kai mes be galo norim valgyti.

    

    

     4 ratai

    

    

     4 RATAI

    

     4 vežimo ratai,

     Juodbėri arkliai...

     Niekis, jei truputį krato —

     Tieskitės, keliai.

    

     Gale kaimo upelukas,

     O paskui — kalnai...

     Prunkščia lekia juodbėrukai,

     Tirpsta brizgilai.

    

     Pučia vėjas, vėjas pučia,

     Pučia iš kalvos,

     Nagi kas dabar, vyručiai,

     Kliūtį išgalvos?..

    

     4 vežimo ratai,

     Ratu nematyt,

     Nežaboti mūsų metai —

     Nieks negal pavyt!

    

    

     PASAULIO JŪRA

    

     Jūra ne man suvaldyti,

     Vilnys ne man sutūrėt.

     Tirpsta pavasario lytys,

     Vėliai žuvėdros atlėks.

    

     Švyturį vilnys bučiuoja —

     Šiąnakt dar daugel laivų

     Žada atplaukt atliūliuoti

     Amžinu jūrų taku.

    

     Krašto gėrybės auksinės

     Išplaukė jūrų laivais.

     Myliu tave, o pasauli,

     Myliu širdim ir jausmais.

    

     Tavo kratinėje auksas,

     Tavo svajonė — dangus,

     Jūroje švyturį aukštą

     Įžiebė tavo žmogus.

    

     Viskas pasauliui priklauso —

     Jūra, laivai ir žmogus.

     Vilnys man šnabžda į ausį:

     — Būki pasauliui brangus.

    

    

     PERKŪNSARGIS

    

     Padangėse perkūnas

     Svaido granatas.

     Kai trenkia kam perkūną,

     Tai kūnas nebe tas.

    

     O ritasi granatos...

     Dinamo mašina

     Padangių langus krato,

     Padangėse daina...

    

     Drąsi daina per kūną,

     Lyg pirštai klavišius,

     Pasiutėliui perkūnui —

     Paduos žaibų ryšius.

    

     Ir pina riša žmogų

     Perkūnas kaip matai.

     Be stogo nepatogu —

     Lietus arba ledai...

    

     Padangėse perkūnas

     Minosvaidį paleis —

     Ir vargšo žmogaus kūne

     Tuoj gyslos pasileis.

    

     — Tačiau palauk, perkūne,

     Ir man eilė ateis, —

     Jam taria žmogaus kūnas

     Galingai ir didžiai,

    

     — Užaugsiu lig padangių,

     Lig debesų kalnų,

     Ir žvengi ar nežvengi —

     Tau kumsčia kalinu.

    

    

     VASAROS JAUNIKIS

    

     Velnias žino, kas čia per pavasaris —

     Visi paukščiai išsikraustė iš galvos.

     Rytą vakarą padanges drasko,

     Rodos naktį Dievo šunes ims ir los.

    

     Mano namas smelkiasi į pievų plotus,

     Ryto saulė apvali ir kupina.

     Rytą pievų plotai ašaroti,

     Eiki vildamos pavasario daina.

    

     Pamanysite, kad aš, kaip šitie paukščiai,

     Linksmėdamas nebežinau nei kelio, nei prasmės.

     Žvaigždėtą naktį pažiūrėkite į aukštį,

     O pamatysite, kad žemė sublizgės.

    

     Jei šiandie jūsų proto horizontuos

     Dar neužsidegė pavasario daina,

     Tai negalvodami pamokit jūrų krantą,

     O sužinosite, kad siela kaip daina.

    

     Nejaugi jūs neturite širdies žodyno,

     Kad dar nežinote pavasario dainos.

     Jūs matote — čia viskas aišku, gryna,

     Klausykite — lakštingalų orkestras jums sugros.

    

     O, neužmikite žvaigždėtą naktį —

     Danguj jums mėnuo saulę deklamuos,

     Pritarkite ir šokite visi į taktą,

     Tą naktį vasaros jaunikis atvažiuos.

    

    

     KERTAMOJI

    

     Ne taip, kaip senovėje

     Piautuvo mėnesiu

     Nuo lauko geltonus rugius nugeniodavo.

     Dvejetas arklių —

     Ir per kalną

     Keturiais sparnais mašina

     Kaip drakonas

     Der dvi valandi

     Viską nuryja.

     Mašinos sparnai:

                                  Riškite,

                                  Veskite,

                                  Kulkite,

                                  Malkite.

     Dantys, tai dantys,

     Kad grybžtelės kur,

     Tai ant žemės nė varpos nelieka —

     Mašina viską nuryja.

                    Sparnai — ūšt,

                    Dantys — čiarrr,

     Ratai nepaprastas pėdas palieka.

                                  Riškite,

                                  Veškite,

                                  Kulkite,

                                  Malkite,

     Kad iki pavasario būtumėt sotūs ir pavalgę.

    

    

     MANO DAINOS

    

     Visos žvaigždės apvalainos,

     Saulė taipgi apvali,

     Tad ir jūs, o mano dainos,

     Lėkite toli, toli.

    

     Paskutinei žvaigždei žydint

     Vėl pasikelia aušra;

     Velniškai man žemę mylint

     Nuliūdimo nebėra.

    

     Dainos apie visą žemę,

     Dainos ligi pat aušros.

     Siela ir širdis sutemus

     Da nebuvo niekados.

    

     Amžinai pasaulis girtas,

     Nuo girtumo žmoguje —

     Sieloje pražydi mirtos,

     O širdy — daina nauja.

    

     Begalinė saulė šviečia,

     Žydi žemė ir dangus.

     Mano dainos mane kviečia

     Į padanges ir laukus...

    

    

     Milijonai

    

     AUKSU LYTA

    

     Šiandie rytą auksu lyta,

     Dega mūrai, dega gatvės.

     Auksu lyta. Pasakyta.

     Eik j gatvę, o jaunatve.

    

     Šiandie rytą miestą rita,

     Rita, rita trotuarais...

     Krautuvės da uždarytos,

     Parke daros ryto garas.

    

     Ryto garas gera daro.

     Auksu lyta. Pasakyta.

     Būtinai išeik bulvaran,

     Kai pradės vėl auksu lyti.

    

     Kodėl rytą auksu lyta? —

     Kas man darbo. Dega gatvės.

     Rytas auksu nudažytas,

     Auksu puošiasi jaunatvė...

    

     Kas neturi 100 litų,

     Tegu eina ten, kur eina,

     Kur nuo ryto auksu lyta,

     Kur nuo ryto — aukso dainos...

    

    

     LIETUVI!

    

     Lietuvi, mano mylimas lietuvi,

     Užaugęs pievose ir girių dūburiuos,

     Kviečiu tave dabar į naują būvį,

     Kur radio lakštingalos tau amžių amžiais suoks.

    

     Tau duosiu ilgą asfaltuotą gatvę,

     Liktarnos vakarais tave čia palydės.

     Lietuvi, užsimiršk, ką giriose esi praradęs,

     Tramvajuose tau naujos girios pražydės.

    

     Rytais mašinų, fabrikų švilpukai

     Tau šičia tokius koncertus supūs,

     Kad tu nebežinosi kas įbruko

     Į atmintį tau pievas ir laukus.

    

     Lietuvi, mano mylimas lietuvi,

     Nenusimink, jei orlaivis tavęs da neklausys.

     Atsimeni, kaip tavo tėvui kliuvo

     Ratu per strėnas — kad bailus arklys.

    

     Tave čia traukinys juoduos tuneliuos

     Išmokys geležinį langą uždaryt,

     O kai ant tilto būsi užvažiavęs,

     Tai pagalvok, kas reikia padaryti ryt.

    

     Rytoj ketvirtą valandą tau kino radio

     Parodys tavo tėvą danguje.

     Pradžiugsi tu ir būsi susiradęs

     Be vado Eldorado savyje.

    

    

     MILIJONAI

    

     Ei, saulėteki raudonas!

     Kraują lieja vakarai!

     Kraują liejo milijonai,

     Milijonams bus gerai.

    

     Milijonų milijonai

     Savo himną uždainuos.

     Seno šimtmečio mamoną

      Milijonai nukryžiuos.

    

     Milijonai kraują liejo,

     Milijonai sužinos,

     Kad per naują Galilėjų

     Einam prie naujos dienos.

    

     Milijonų milijonai

     Darbo dieną pamylės.

     Seno šimtmečio mamona

     Milijonais subyrės.

    

    

     KETURKAMPIS

     (K u b i s t a m s)

    

     Keturkampis tampa kampas.

     Jokis daiktas nesušlampa.

     Visos dienos tiktai tam, kas

     Pamylėjo savo kampą.

    

     Dega plytos keturkampės...

     Gal ir žemė kubu tampa...

     Jeigu žemą saulė tampo,

     Jai geriau būt keturkampei.

    

     Erdvėj žiba žvaigždžių rampa,

     Mėnuo myli savo kampą,

     Kai veneros jj patampo,

     Tai ir jis padaro kampą.

    

     Keturkampis laikas tampa...

     Kubo laikrodis bus tam, kas,

     Pamylėjęs savo kampą,

     Taipgi tampa keturkampis.

    

    

     KINO

    

     Po ekraną žemė ganos.

     Aš naktingam kambary

     Vėl myluoju okeaną,

     Kur pingvinai laivą gena,

     Kur jie žino, kad pavys.

     Bet kodėl jie laivą gena,

     Jei po platų okeaną

     Raivosi juoda vilnis?

    

     Po ekraną karavanai.

     Iš visų plačių kraštų

     Žmonija, kaip uraganas,

     Vėl internacionalą

     Tūkstantėjančiu kartu...

     Nepasiekiamas ekranas

     Žemę vynioja ir gena,

     Gena linkstančiu taku.

    

     Takas erdvėje išdyla.

     Švinta rūmų kambariai.

     Žvaigždės vėl dangun pakyla.

     Muzika kažkur nutyla.

     Po ekraną žiburiai...

    Aš vedu ramybės bylą

     Ir žiūriu, kaip žemė kyla

     Su vėzuvijų smilkytais

     Įvairiai.

    

    

     DARBININKAI

    

     Naktį dieną darbininkai

     Lieja geležį ir cinką.

     Darbininkui cinkas tinka

     Nuo pakaušio lig pakinkių.

    

     Nuo pakaušio lig pakinkių

     Pasipuoški, darbininke.

     Tavo plienas, tavo cinkas —

     Pasipuošk, kuo tau patinka.

    

     Darbininkai susirinko,

     Lieja geležį ir cinką...

     Pažiūrėkite aplinkui,

     Kiek čia plieno, kiek čia cinko.

    

    

     RUDENS ŽINIA

    

     Už langų lietus ir vėjas

     Neša žinią rudeninę.

     Ach, tas vėjas — jis atėjo

     Ir per kalnus ir per plynias.

    

     Senas parkas sėja vargą

     Savo broliams, savo ponams.

     Naktj, kai akyse marga,

     Šlampa kelnės ir žiponai.

    

     Lapai lapai iš padangių

     Susisuko susimaišė —

     Ten, kur švilpia senas langas,

     ten, kur žiopso gatvės raišos.

    

     Už langų lietus ir vėjas

   Neša žinią rudeninę,

     Kas išėjo į alėją,

     tą pasveikino purvynas.

    

    

     STATYTOJAS

    

     Senas miestas aptrūnijęs,

     Da senesnis jojo vardas.

     Lentą palytėjo vinys —

     Ir paskelbiau: — miestą ardo.

    

      Žmonės su barzdom ir ūsais

     Renkasi mane sutikti, —

     Lyg asloj paklydę blusos

     Ima šokinėt ir pykti.

    

     Būdą jūsų aš pažįstu

     Ir žinau, kiek jūs kaštuojat,

     Šokinėsite ar pyksit, —

     Aš ekspresu atvažiuoju.

      

     Vietoje senos bažnyčios

     Sau paminklą pastatysiu,

     Ogi jus visus netyčia

     Gatvių grįsti išvarysiu!

    

     Išleido Pr. Stiklius, Kaunas, 1925

     Raidės spaustuvė Kaune

 

    

 

 

 

     Tekstai skaitmenizuoti iš knygos egzemplioriaus, kurį suteikė Venclovų namai

 

    

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1