Juozas Tysliava dar žaliūkas pasirodė lietuviškajame akiratyje kaip poetas, kurio balsas nuskambėjo kitaip – drąsiai ir plačiai. Drauge jis atsinešė kaimo gelmenų arba bent tautosakos paslapties. Jau pirma jo knyga vien tik savo pavadinimu bylojo naujai ir negirdėtai. Su savo "Žaltvykslėmis" jisai pasirodė beveik prieš keturiasdešimt metų, kada dar nė Keturi Vėjai nebuvo pradėję garsiau ūžauti mūsų raštuose. Kurie domėjosi mūsų poezija, sužiuro į naują lyriką "iš Suvalkijos lygumų", kaip jisai pats vėliau save apibūdino, dar prisiskirdamas sau "kultūringo barbaro" titulą. Net ir kietasis Adomas Jakštas, mūsų kritikų karalius, nebuvo jam perdaug rūstus.

      Patsai būdamas iš Suvalkijos lygumų, anksti girdėjau žmones šnekant apie Juozą Tysliava – poetą. Vilkaviškio gimnazijoje mums netrūko lyrikų ir beletristų. Kiti iš jų paskui ir į pasaulį išėjo. Tačiau tai buvo savieji, pažįstami ir dar neprasikalę. Iš vilkaviškiečių, jau žinomų kitur, kartais pasirodydavo Salys Šemerys, – ir jį keletą sykių teko regėti mieste. O Juozas Tysliava, lyg retas klajoklis paukštis, šmėstelėdavo mūsų padangėje ir dingdavo. Atsimenu, vienas draugas kartą, bene per atlaidus, man su pagarba parodė minioj: "Ana, Juozas Tysliava". Tačiau ir tada jo nepamačiau – jis pranyko minioje. Ir taip mums teko susidurti jau tik šios žemės krantuose, po ilgesnių metų. Jis negrįžtamai buvo išklydęs į pasaulį, ir "lūšnelė samanota dingo tolumoj".

    

     I

    

     Amerikoje Juozas Tysliava pasinėrė į naujus veiklos plotus. Nemažą metų eilę jisai redagavo seniausią lietuvių laikraštį "Vienybę". Iš šalies žiūrint, galėjo atrodyti, kad jisai jaučia pasididžiavimą, tradicijos ir paveldėjimo dvasią, savo rankose turėdamas tokį seną savaitraštį. Buvo tai jo pilis, tvirtovė ir veikimo bazė. Iš šios pilies pasaulį dažnai pasiekdavo ir smalsios žinios, – taip ligi paskutinio numerio, kurį jam teko suredaguoti. Tai reiškia, kad "Vienybė" buvo gyva ir kad redaktorius Tysliava nevengdavo sulaužyti ietis su prieštaraujančiais, o kovoje jis buvo atkaklus. Redaktorius pats ištikimai rašydavo skiltį "Dabar", numeris iš numerio. Čia jisai išliejo savo mintis ir nusistatymus. Rašydavo trumpai ir aiškiai, dažnai pasivaduodamas ir senų kaimo žmonių išminties posakiais. Literatūros istorikui gal bus įdomiau tai, kad Juozas Tysliava čia tarpais įbrukdavo žodį kitą apie save, apie savo namus, apie savo motiną.

     "Vienybę" Juozas Tysliava redagavo ilgiau negu kas kitas, nuo 1933 metų. Jisai turėjo jausti tam tikrą istorinę tėkmę, jei atsiminsime, kad šio laikraščio redaktoriaus krėsle yra sėdėję tokie žmonės kaip A. Milukas, J. Endziulaitis, J. Mačys-Kėkštas, Petras Mykolainis, J. Sirvydas ir kiti, o bendradarbių eilėse praeityje yra buvę Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, A. Vištelis, Biržiškos, Vydūnas, V. Pietaris, Sauerveinas... Per tokį ilgą laiką "Vienybė" buvo keitusi savo veidą, – ji buvo ir katalikų, ir socialistų, ir kitokiose rankose. Dabartinį jos pobūdį Juozas Tysliava taip vaizdavosi: "Tautinės minties liberališkas laikraštis". Jo įsitikinimu, užjūrio lietuvių, o taip pat ir spaudos uždavinys yra "išlaikyti lietuvybę gyvą". Šiaip J. Tysliava galvojo, kad prie jo "Vienybė" "pasidarė daugiau nepriklausomas ir, sakyčiau, tautinis laikraštis. Todėl ir politikoje jisai laikėsi savo linijos ir turėjo savo atskirą nuomonę.

     Nuo 1940 metų Juozas Tysliava pasiėmė ir "Vienybės" leidimą. Tai ir buvo sunkiausia jo paskutinių dešimtmečių našta. Apie žinių vertimą, straipsnių taisymą, vedamųjų paruošimą jisai sakė, kad visa tai "nėra taip bloga", nes vis tiek siejasi su raštu. "Sunkiausioji našta – laikraščio leidimas... Kada reikia rūpintis laikraščio leidimu, tai nėra lengva", prisipažino jisai. Todėl jis jautė, kad šie leidimo rūpesčiai trukdo poeziją, neleidžia susitelkti ir atbaigti naujo rinkinio. Ieškodamas savo laikraščiui lėšų, Juozas Tysliava važinėjo iš miesto į miestą, zujo iš namų į namus, lankė prenumeratorius ir pažįstamus, rinko aukas ir užsilikusias skolas, – ir iš perspektyvos žiūrint, tokiam darbui reikėjo ir energijos, ir užsispyrimo, ir pasiryžimo. Kaip redaktorius, Juozas Tysliava negalėjo išvengti visuomeninės ir politinės veiklos bei sūkurių. Apie tai užsimenu čia tik todėl, kad dalyvavimas susirinkimuose, minėjimuose ir įvairiose iškilmėse atskleidė dar vieną Juozo Tysliavos gabumų bruožą: jisai šiame krašte išgarsėjo kaip kalbėtojas, vienas iš geriausių oratorių. Teko girdėti senus lietuvius lyginant, jeigu kuris kitas prakalbininkas būdavo itin geras: "Kalbėjo beveik kaip Juozas Tysliava". O iš tribūnos jisai bylojo didingai ir dramatiškai. Kalbėjo jautriai, karštai, patetiškai, klausytojus graudindamas ir pagavimo momente pats prieidamas prie ašarų, kai bylodavo apie kurio žmogaus ar mūsų tautos tragediją. Jo žodis buvo vaizdus ir lakus, iškilmingas ir liaudiškas, todėl ir jį patį kaip oratorių būtų galima pavadinti savotišku liaudies tribūnu. Mokėjo daryti plačius ir už širdies tveriančius sugretinimus, kaip rodo nors ir šioji ištrauka iš jo kalbos šiemet per "Vienybės" deimantinės sukakties minėjimą: "Per tuos septyniasdešimt penkerius metus "Vienybė" matė, kaip žmogus gimė, kaip stovėjo prie altoriaus ir gulėjo grabe... Bet tauta nemiršta. Tauta gyvena tūkstančius metų." Arba kitoje vietoje, atpasakojęs lietuvių tautos varganą dalia, jisai sakė: "O lietuvis vistiek, kaip tas žirnis prie kelio, žydi ir žaliuoja". Tokiomis vietomis Juozo Tysliavos gražbylystė jau susisiekdavo su poezija.

    

     II

    

     Juozas Tysliava apie poeziją turėjo augštą supratimą: jo paties žodžiais tariant, tai esanti "Dievo dovana". Jis literatūrai statė griežtus reikalavimus, sakydamas: "Rašytojas yra vertinamas tik tada, kada jis vienas užsidaręs gali parašyti vertingą kūrinį". Šioji samprata kažkaip netikėtai giminiuojasi su Hemingway pažiūra į meną, būtent: "Rašymas geriausiu atveju yra vieniša būtis". Pagaliau Juozas Tysliava jautė, kad "poezija yra pati sunkiausioji kūryba iš visų kūrybų".

     Poeto misija Juozas Tysliava užsikrėtė anksti: paties prisipažinimu, eiles pradėjo rašyti, būdamas dvylikos metų. Pirmi jo poezijos mėginimai buvo išspausdinti kauniškėje "Vienybėje", kurią redagavo istorikas kunigas Antanas Alekna. Tuo būdu Juozas Tysliava savo spausdintų raštų kelią pradėjo "Vienybėje" ir baigė "Vienybėje", tik kitoje Atlanto okeano pusėje ir kitoje žemėje.

     Literatūros knygose Juozas Tysliava paprastai įrikiuojamas į mūsų futuristų broliją. Tačiau jisai pradžioje ėjo daugiau natūraliu rašytojo keliu, dar neapkerėtas poetinių šūkių, dogmų ir mokyklų. Tokis jis daugiau yra savo pirmoje knygoje "Žaltvykslėse". Jo lyrikos naujovės žodyno ir turinio prasme, —- visokios pelkių liepsnos ar vilkolakiai, tada galėjo būti pasemtos iš kaimo tautosakos turtų. Be to, gal čia kiek papūtė Herbačiausko vėjai su ano "vėlė kibirkštėlė". Abu jie buvo beveik iš to paties kapsų kampo. Tiesa, Herbačiauskas ilgai bruzdėjo po svetimą žemę, bet, kaip atrodo, vienu tarpu juodviejų keliai buvo susibėgę arčiau, – tada kai jau ir Juozas Tysliava pastebimai dairėsi ties mūsų Parnasu. "Žaltvykslių" autorius pasakojo, kad, dar prieš "Keturių Vėjų" leidinio pasirodymą, jisai su Ryto bendrovės pirmininku Stikliorium buvo sutaręs spausdinti naujosios literatūros žurnalą "Grįžulo Ratai", kurio redaktorium turėjo būti Herbačiauskas, vienas iš skardžiausių ir našiausių naujos mūsų literatūros šauklių. Juozas Tysliava minėjo, kad, apie tai patyrę, pas jį į Eltą atėjo Kazys Binkis ir J. Petrėnas, prikalbindami vietoje "Grįžulo Ratų" bendras jėgas permesti į jų ruošiamus "Keturis Vėjus", kurių Pranašas jau buvo išėjės. Juozui Tysliavai sutikus, esą, "Herbačiauskas apsiašarojęs išėjo iš Eltos". Taip Juozas Tysliava pasidarė "Keturių Vėjų", anot jo, tvarkytoju, o redagavo J. Petrėnas.

     Mūsų raštuose futurizmo šaknys paprastai siejamos su Kazio Binkio atsivertimu nuo klasiškųjų jo eilėraščių į moderniškus. Tačiau Juozas Tysliava tai kvestionavo, ir kam čia pirmieji laurai uždėtini, tegul išaiškina gyvieji mūsų keturvėjininkai. Mums čia rūpi tik tai, kad Juozas Tysliava, kaip poetas modernistas, yra mūsų futuristų mokyklos adeptas, nors, kaip ir visame savo gyvenime, gana nepriklausomas. O to savarankumo versmė buvo jo talento veržlumas ir pats asmuo. Kaip tai aiškino Juozas Tysliava, "Keturi Vėjai" ir mūsų futurizmas reiškė revoliuciją ta prasme: prieš tai buvo manoma, kad mūsų poezijoje "žodis turi būti labai parinktas", dainuojama apie saldžius dalykus – "lakštingalas, padanges". Mūsų gi futuristai įpilietino paprastą žodį, kasdieninį, grubų ir šiurkštų.

     Antra vertus, "Keturi Vėjai" atnešė ir naują turinį: "kalbėjo apie miestus, techniką, mašinas... bandė laužt pasenusius dalykus, nors ir nežmoniškai, bet kitoniškai", sakė Juozas Tysliava. Mūsų futuristai savo naują mokslą buvo pasigavę daugiausia iš Majakovskio, bet, kaip priminė Juozas Tysliava, "Keturių Vėjų" kolektyvas "labai sąmoningai vis tiek ieškojo lietuviškų elementų ir kad tas modernizmas būtų išreikštas lietuviškos dvasios rėmuose". "Keturių Vėjų" brolijos nariai buvo reiklus savo amato meistrai. "Buvo išgvildentos beveik visos literatūros kryptys, laboratoriškai per aštraus kriterijaus mikroskopą išstudijuotos formos ir stiliai; drąsiai buvo daromi eksperimentai...
 Aš buvau jauniausias Keturių Vėjų narys ir kalbėti gaudavau paskutinis. Kai aš atsiradau, labai nudžiugo Tysliava, nes iki tol jis buvo jauniausias ir laikė tai neunoru". Taip rašo apie anas futurizmo dienas Antanas Rimydis savo autobiografijoje "Antrųjų Vainikų" knygose. Tie jo žodžiai lyg dokumentuoja Juozo Tysliavos sijas su šia literatūros mokykla ir meta užuominą apie pastarojo rangą mūsų futuristų hierarchijoje. Kiek liečia patį Juozą Tysliava, "Keturių Vėjų" dienos reiškė naują vingį ir naują spalvą jo lyrikoje. Tačiau amžinos ištikimybės jisai nebuvo čia prisiekęs. Prabėgus kapai metų, jisai apie "Keturių Vėjų" žygius taip kalbėjo: "Vėliau tai praėjo, kaip ir visos mados."

     Vis dėlto "Keturi Vėjai" ir futurizmas paliko ryškią žymę Juozo Tysliavos poezijoje, – ir formos ir turinio prasme. Jo lyrikoje nuskamba mechaniškoji kultūra, mašinos, radijas, kinas, lėktuvai, įsiveržia sportininkai su futbolu, ietim ir rekordais, išsirikiuoja miestai ir gatvės. Vietomis, kai jisai jau regėjo Paryžių ir kitus pasviečius, jaučiama dar modernesnė gaida, lyg ir surrealizmo paveikslai, Chagallio dažas, kaip šioje ištraukoje:

    

     Vidury kaimo, kur medžiai ošia ir linguoja,

     kaip per sapną, Kur vieškelis, kaip diržas, nutiestas per

     lauko žolę, Vakarų šalies varna, atlėkus, padėjo kiaušinį,

     Kad po šimto metų iš jo išsiristų didelis miestas.

     Jau baigia švilpauti birželio auksaburnis mėnuo,

     Mano gimtojo kampo vandenys savo

     dumbluos užmigdo aukso karosus.

     Ateis ir vėl nueis per dangų debesys, kaip

     mano laimės metai,

     Tik anapus žvingaus praeitis – arklys

     supančiotas pakalnėj.

    

     (Poezija, 59 p.)

    

     Taip ryžtingai ir su Antano Rimydžio pastebėtu "unoru" žengdamas mūsų lyrikos laukais, Juozas Tysliava neišvengė teatralinės pozos, deklamacijos ir manieros. Tokiu pavyzdžiu galima dėti ilgą jo eilėraštį – radijo poemą "Tysliava Paryžiuj":

    

     Klausykit jūs,

     Rouseau,

     Voltaire

     Ir Viktorai Hugo,

     Aš jūsų mizerablių ir kandidų kapinyne

     Baigiu šią savo radio poemą.

     Jos turinys –

     Jaunystė nežebota.

     Jos vardas —

     Tysliava Paryžiuj.

    

     Kaip Kazys Binkis ir kiti iš "Keturių Vėjų" brolijos, taip ir Juozas Tysliava geriausių šios rūšies rezultatų pasiekė, kai jie modernizmą maišė su anais jo minėtais "lietuviškais elementais". Čia mūsų futuristai buvo originalūs, įdomūs, išradingi ir kūrybingi. Tokie geri Juozo Tysliavos eilėraščiai yra "Ratai", "Pieniška daina", "Vėjas" ir ypač "Vyšnios žydi". Štai pastarojo pora posmų:

    

     Kaimas džiaugias.

     Eržilai iš tvartų plinta.

     Jei paklaustum savo draugą,

     Kam svirnų pakraigės švinta,

     Atsakytų tau – sustojęs, —

     Kaimas džiaugias.

    

     Kelias eina.

     Dulkių debesys atjoja

     Ant žirgų, kur neša dainą

     Lauko seseriai ir broliui,

     Ir – kur žydi žalios lankos —

     Kelias eina.

    

     Geriausiais savo lyrikos pavyzdžiais Juozas Tysliava išsineria iš bet kokių literatūrinių mokyklų lukšto ir stoja prieš mus kaip natūralus talentas. Tokiems jo eilėraščiams būdingos savybės – švari melodija, erdvus mostas, ritmo natūralumas, vaizdo ir išgyvenimo gaivumas, skonio tikrumas ir nuotaikos sugestyvumas. Kiekvieno poeto palikimą išsijojus, bandymas esti išlaikytas, kai pasilieka keletas eilėraščių, kuriuos gali statyti šalia geriausių savo krašto poezijos pavyzdžių. Juozo Tysliavos kūryboje tokie pranokstantys posmai pirmiausia yra "Mano deimantai" ir "Naktis iš okeano". Iš paskesnės kūrybos jisai savo širdyje ypač šiltai globė ilgesnį dalyką "Tėve Mūsų", kurį sukomponavo, intonuodamas šią maldą prūsų kalba. Šis kūrinys jam buvo artimas istorine prasme, savo giminės ir kartos tradicija: Juozas Tysliava save laikė senųjų prūsų palikuoniu ir savo autobiografijoje rašė: "Mano tauta jau seniai išmirus, o kalba, kuria aš norėčiau rašyti, užmiršta". Šioje poemoje randame patetišką jausmą, tautos tragedijos stiprų išgyvenimą ir likiminės prasmės sklaidą, tačiau nėra spontaniško lakumo ir gaivumo, kuris būdingas Juozo Tysliavos kūrybos viršūnei. Šiame kūrinyje yra vienas naujas jo raštų bruožas – religinis atspalvis, šiaip nejaučiamas jo veikaluose, kurių ašis daugiau yra jo asmuo ir patyrimas, savo žemė, jos buitinė tikrove ir moderninė realybė, didieji gamtos elementai, okeanai, vėjai ir žvaigždės, o ne metafizinė mįslė ar meditacija. "Tėve Mūsų" sudaro lyg naują ženklą Juozo Tysliavos žodyje, nors gal reikšmingą ne tiek idėjine, o istoriškai tradicine bei genties prasme. Šių elementų susibėgimas gerai matyti nors ir šioj ištraukoj:

    

     Aš, paskutinis prūsų palikuonis,

     Iškeliu rankas į dangų

     Ir meldžiuosi...

     Nakties mėnesienoj girdžiu —

     Obliuoja grabą...

     Mano gulbino giesmėj

     Galandamojo kalavijo ašmenys žvanga.

     Viešpatie, šiąnakt mano širdis,

     Kaip žimė, dreba.

    

     "Tėve Mūsų" bene ir yra Juozo Tysliavos "gulbino giesmė". Ši poema pasirodė "Gabijoje", literatūros metraštyje, 1954 metais ir yra bene stambiausias savo apimtimi jo kūrinys. Dar šių metų pradžioje Tysliava pasakojosi turįs paruošęs "vieną prozos dalyką" ir "beveik paruošęs rinktinę". O prieš porą metų sakėsi turįs "paruošęs dvi knygas", – turbūt, tas pačias. Kažin ar jis tai galutinai sutvarkė, – vis atitraukdavo dienos darbai. Antra priežastis: Juozas Tysliava buvo savotiškas perfekcionistas. Anot jo, kūryba tai tokis dalykas, apie kurį gali galvoti ir traukiniu važiuodamas. Todėl atsiminęs, kad "tokioj vietoj, tokiame posme galėčiau geriau padaryti", jis išsiėmęs blanknotą pataisydavo. Kai mudu su J. Aisčiu rinkome lietuvių poezijos antologiją, Juozas Tysliava man atnešė savo pataisytų eilėraščių tai knygai. Kai kurie pataisymai buvo tik smulkmenos, vienas žodis pakeistas kitu, bet tiksliai ir skoningai. Sakysime, eilėraštyje "Vėjas" buvo vieta:

    

     Girios braška, miestai griūva,

     O tas laivas, laivas jūroj...

    

     Antologijai jis atnešė su tokia mažyte atmaina:

    

     Girios braška, miestai griūva,

     O tas laivas – lašas juroj...

    

     Dabar vietoje paprasto žodžių kartojimo pasigauta naujo vaizdo ir erdvios perspektyvos. Tokių smulkių, bet taiklių paįvairinimų rasime ir kitur. Kai kur atmainos lietė visą eilėraščio struktūrą, mintį ir iš dalies nuotaiką. "Vasaros naktis" dar seniau buvo perredaguota nuo pirmo žodžio. Pirmiau buvo:

    

     Mano namas – girių pievų plotai,

     Ryto saulė – taurė sklidina.

     Pievų akys žalios, ašarotos

     Ir kaip gulbė vasaros daina.

    

     O paskui pataisyta:

    

     Tavo namas – girių, pievų plotai,

     Saulė, mėnuo – indai sklidini.

     Pievų akys žalios, ašarotos, –

     Gal ir tu pravirkti ketini?

    

     Taip Juozas Tysliava, savo ankstesniems eilėraščiams vis ieškodamas kito žodžio, sakinio ar vaizdo, kuris suteiktų naujo reljefo, varsos bei skambėjimo, vargiai ar bus spėjęs atlikti tai, kas pro kasdieninį triūsą jam vis knietėjo ir šmėsčiojo, kaip sąžiningam ir išreikalaujančiam savo amato ir meno meistrui. Tad ir jis būtų galėjęs tarti su anglų poetų W.H. Audėnu: "Kitų akyse žmogus yra poetas, jeigu jis parašė vieną gerą eilėraštį. Savo paties akyse jis yra poetas tą momentą, kai jis savo naujame eilėraštyje daro paskutinį pakeitimą".

    

     ***

    

     Juozas Tysliava gimė 1902 m. lapkričio 1 d. Geisteriškių k., Keturvalakių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Pirmas jo poezijos rinkinys išėjo 1922 m. Buvo tai Žaltvykslės. Toliau pasirodė Traukinys, 1923, Nemuno rankose, 1924, Auksu lyta, 1925, Tolyn, 1926, ir Poezija, 1935. Pastaroji knyga išleista Amerikoje. Lietuvoje dirbo Eltoje, Lietuvos Aide, buvo Keturių Vėjų kolektyvo narys. Kaip švietimo ministerijos stipendijatas buvo nuvykęs į Paryžių. Ten išėjo jo eilėraščių vertimų knyga prancūzų kalba (1926). Ameriką pasiekė 1932 m. ir nuo 1933 m redagavo Vienybę. Be to, 1939-41 m. redagavo žurnalą Lietuva. Dalyvavo vietos lietuvių veikime, buvo Amerikos Lietuvių Tarybos New Yorko skyriaus pirmininku, o pastaruoju laiku – Lietuvių Rašytojų Draugijos pirmininkas. Mirė šių metų lapkričio vienuoliktą, ištiktas širdies smūgio. Straipsnyje duotos J. Tysliavos citatos, jei šaltinis nepažymėtas, yra paimtos iš įvairių jo pasikalbėjimų, įrašytų juostelėse.

    

     Aidai: mėnesinis kultūros žurnalas, 1962 m. lapkritis

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1