Vladas Šlaitas vis įtikinėdavo mane, kad poetas pajėgus kurti tik maždaug iki 50 savo amžiaus metų, o paskui jau baigtas. Šitokius teigimus jis išskaitęs kažkurių filosofų raštuose. Tiesa, jis suminėdavo ir vieną kitą vardą žymių poetų, kurie neįtelpa į tą taisyklę. O ir jis pats, jau senokai peržengęs tą amžiaus ribą, vis dar teberašo eilėraščius. Taigi išeitų, kad amžius nebūtinai vaidina kokį nors lemiamą vaidmenį, ir šitai liudytų eilėraščių knygos mūsų pačių poetų, kurie jau net nebe šiandien sulaukė oficialaus pensininko amžiaus, o vis rašo ir gerai rašo, ieškodami ir surasdami naujų kūrybinių šaltinių ir įsisavindami naujas formas.

      Tarp tokių į šlaitišką amžiaus taisyklę jokiu būdu neįeinančių yra ir poetas Stasys Santvaras, 1983 m. pabaigoje išleisdinęs aštuntąją savo lyrikos knygą Buvimo pėdsakai (aplankas ir poeto portretas Vytauto K. Jonyno, 167 p., kieti viršeliai, 800 egz., kaina 8 dol.). Priešingai, šis amžiumi, rodos, dabar svetur pats vyriausias mūsų poetas pastaraisiais metais ypač kūrybingas, ir jei ieškotume atsakymo, kodėl taip yra, apylengviai turbūt jį rastume. Nebereikia jam diena iš dienos sekinti fizines ir dvasines savo jėgas, kad užsidirbtų pragyvenimą, tai užtat nuo 1977 m. susilaukiame jau net trečio jo poezijos rinkinio, ir visi jie stambūs.

     Iš dalies naujasis rinkinys yra gana akivaizdus tęsinys dviejų ankstyvesnių. O tai turbūt liudytų, kad poetas pasineria jį užplūdusiuose naujuose motyvuose, iki tol dar nejudintame pasaulyje, ar kad jį apkeri naujos formos. Štai meilės motyvais eilėraščių S. Santvaro kūryboje anksčiau nebuvo gausu, o 1977 m. išleistas šeštasis jo lyrikos rinkinys Dainos ir sapnai, gali sakyti, visas yra tokiems motyvams skirtas. Tegu ir nedidelis, bet ir naujojo rinkinio pirmasis skyrius „Dainų ir sapnų atspindžiai“ yra taip pat žaisminga meilės lyrika. Be kita ko, net ir skyriaus pavadinimas išduoda neslepiamą giminystę tarp ano rinkinio ir šito skyriaus, kuriame meilė ir viešpat-nia ir dievina vadinama. Tačiau Santvaras net ir meilės džiaugsmą sieja vis daugiausia su rūpesčiu, su žmogaus gyvenimo netikrumu. Tai būdinga jam nuo pat kūrybinės pradžios. Liūdėjime jam juk paskęsdavo toliai — užeidavo juoda naktis, atšaldavo viltys, sodai ir šaltiniai, baisus būdavo tuščias vakaras be jokių žiburių. Todėl ir dabar poetas net ir meilės eilėraščiuose dažnai su tokiu rūpesčiu ir netikrumo jausmu žvelgia:

    

     Kas žino čia, į kokią rūsčią lemtį,

     Lyg stirnos, mes nubėgsim tekini...

    

     Gal dar aiškiau tai kitur pasakyta:

    

     Ak, nieko nuostabesnio šiam gyvenime nėra —

     Tiktai jinai, tik meilė, tik mirtis...

    

     Tęstinis yra ir kitas skyrius — „Rubajatai“. 1978 m. išleistame rinkinyje tų ketureilių buvo išspausdinta net 337. Joks kitas mūsų poetas nekultivuoja tos formos, kuri reikalauja didelės drausmės: maža žodžių, o jais turi būti daug pasakoma. Nemažo garso pasiekęs Lietuvos poetas Justinas Marcinkevičius, pabandęs parašyti kiek sonetų, pripažinęs, kad tai ypač sunki forma, ir pagalvojęs, kad poetais reikėtų pripažinti ir į rašytojų sąjungą priimti tik tuos, kurie „išlaikys egzaminą“ — sugebės parašyti sonetą. Kaip žinia, sonetas turi 14 eilučių, ir pagal tam tikrus poetikos dėsnius į jas reikia sutalpinti, kas užsimota. Rubajato tik šykščios 4 eilutės, taigi dar sunkesnis menas ta forma naudotis. Kaipgi į jas suimti pasaulį ar žmogaus nusiteikimo ir galvojimo akimirksnį ir poetišku jautrumu sušildyti? Tačiau Stasys Santvaras meistriškai ir pasigėrėtinai įvaldė tą formą ir tuo pasiekimu gali tik didžiuotis.

     Stasį Santvarą, kaip poetas prisipažįsta, ta rubajato forma žavėjusi nuo pat jaunystės, bet tada trūkę didesnio gyvenimiško patyrimo. Pragyventi metai prinešė korius patyrimo, ir dabar anais metais sulaukėme stambaus tų rubajatų rinkinio, o šiame dar atspausdinta 143. Kur tik patyrusi akis pasuka žvilgsnį, ten ir iš savo lietuviškos aplinkos, ir iš plataus pasaulio įvykių žibteli mintingas ketureilis:

    

     Sielą panardinęs į neapkantą ir šaltį,

     Štai žmogus prieš žmogų eina ginklų kalti! —

     Ei, težvanga tik vaikų saidokai ir kardai,

     Mes gi, meitėlį paskerdę, lašinių surieskim paltį!

    

     Nuo rūsčio ir ironijos, nuo smerkiančio žvilgsnio viskam, kas kasdienybę daro nepakenčiamą, iki kartais šviesaus ir viltingo žybtelėjimo, — štai tų rubajatų branduoliai. Kai jų tiek apstu, tai ir pasirinkti ką nors sunku. Kurį beskaitytum, kiekvienas sklidinas išminties, originaliai ir poetiškai išreikštas. O kai pasirinkti neįmanoma, tai gal užsklęskim rubajatų, kuriame poetas taikiai sutinka prisiimti viską, kas gera ir negera:

    

     Žeme, tavo grožį, tavo šilimą, kuri svaigina,

     Tavo gėrį, keliantį į saulę derlų vynuogyną,

     Tavo žmones su apgaulėm, su klastom ir su kaltėm —

     Trokštu susipilt į savo sielos vandenyną!

    

     Kiti du rinkinio skyriai galbūt labiausiai atitiktų knygos pavadinimą. Tiesa, buvimo pėdsakai yra juk viskas, ką poetas sukuria, taigi ir tie meilės eilėraščiai, ir rubajatai, ir visi anksčiau išleistieji poezijos rinkiniai. Bet skyriuje „Septyni miestai“ Stasys Santvaras atkuria savo konkrečių kelionių įspūdžius ir, remdamasis atsiminimais, brangius jam miestus, kuriuose buvo palikti buvimo pėdsakai. Iš Bostono, kuriame jam tenka gyventi jau nemaža metų, iš kurio per Atlantą ten jam girdėti Pavasario balsų aidėjimas ir kaip Donelaičio būrai eina dalgių plakti, poetas mėgsta pakilti ir pasidairyti po pasaulį. Tai šiame „Septynių miestų“ skyriuje turime „Bermudos vaizdus“, kuriuose, poetiška akimi žvalgantis, dažnai ir Lietuva švysteli. Šiokių ir tokių tų atšvaitų yra (net ir ant balkono besidairą žvirbliai primena, kad ir ten tokie klegėjo). „Nova Scotia“ cikle dar daugiau tų lietuviškų užuominų (rudens peizaže ir Galdiko paveikslų ugnys ir medžiai, ir debesys pilki Lietuvos peizažą poetui primena).

     Pats didžiausias ciklas tame skyriuje yra „Meksika“ (12 eilėraščių). Gamtovaizdis šičia nebeprimena poetui Lietuvos, bet užtat leidžia ne tik šiuo ar tuo pasigrožėti ar dėl ko nors paliūdėti, bet ir stipriai pajusti neteisybę, kai “mogus savo krašte paverčiamas vergu:

    

     Deja, ir tavo, ir manas dirvas

     Pagrobė žmonės svetimi!..

    

     Mūsų poetai apskritai nelabai linkę sielotis tuo, kas pasaulyje vyksta. Platų mostą turintieji, gyvi savo tautos ir krašto bėdomis, o taip pat ir savo išgyvenimais. Peikti jų dėl to, žinoma, nėra ko. Gal tik abejonės kiltų dėl tų poezijos derlių dauginančių, kurių kūrinių minčiai iššifruoti reikia kviestis atitinkamus spėjikus, kaip ir Mikaldos pranašystėms... O Stasys Santvaras tame „Meksikos“ cikle turbūt retas, jeigu ne vienintelis, lietuvis poetas, kuris kadaise pavergtiems ir žudomiems, o dabar skriaudžiamiems, kažkurios eilės piliečiais laikomiems to krašto actekams, olmekams, taraskanams, majams, toltekams ir kreolams ne tik užuojautą reiškia, bet, kaip europietis, ir gėdą jaučia už ispanų besaikį siautėjimą, o kaip lietuvis, nors sako kad

    

     Jei mano kojos nepasieks gimtinės tolimos —

     Tik čia, tik čia norėčia aš saulėlydžio sulaukti... —

     Vis tiek, pasiilgęs savo tėvynės lygumų, sukteli:

     Ir niekur niekuomet nerasim krašto,

     Kaip mūsų žemių žemė Lietuva! —

     Kentėsim, lauksim nerangaus likimo pašto —

     Gal dar parlėks namo žmogaus dvasia laisva...

    

     O patys tie poeto kūrybinę vaizduotę daugiausia atsiminimuose sujudinę septyni miestai yra gimtasis Seredžius, jaunystės metais globojęs ir švietęs Vilnius, sapnais, nemigo naktimis, patirtais sopuliais, meilės ilgesiu ir jaunatvės polėkiu kerėjęs Kaunas, šnarančiomis pušimis Palanga (kurioje „Vėlyvą Kūčių vakarą išvarė Motulę — / Ir aš pradėjau savyje nekęst žmogaus!“) ir dar trys svetimi: Milanas, kuriame poetui teko studijuoti, mįslinga Roma ir pagaliau amerikietiškasis Bostonas, kuriame poetas gyvena („Išmetėt mane — audros išrautą medį“, kuriam poetiškai nusilenkiama už kasdieninę duoną.

     Šis skyrius baigiamas lyg ir programiniu eilėraščiu „Lietuva“, tam tikru himnu savo krašto didybei, kuriame esama ir polemikos su lietuviškais dainiais, giedančiais, kad Lietuva yra mažytė. Santvarui ji didelė ir didžiausia, nes buvo pasiekusi net Juodųjų marių krantą, ir totoriai, rusai, vokiečiai ir lenkai neišmanė, „kaip sutramdyti Vytį“. Tai turbūt lietuviškai gal pats entuziastiškiausias eilėraštis visoje knygoje. Tokią mintį ypač pirštų posmas, kuriame iškeliamas lietuviškas fenikso įvaizdis:

    

     Mažytė būdama, tik žemės lopinėlis,

     Ar tu pakeltum amžių kovas, žudymus, vergiją,

     Ar akyse negestų spindintis padangių mėlis?..

     Nei nūdien, nei seniai,

     Ak, niekuomet maži nebuvo kankiniai, —

     Kaip feniksai, jie pelenuos atgyja!..

    

     „Žmogus ir daiktai“ pavadintame paskutiniame knygos skyriuje sutelktieji eilėraščiai ne forma, bet filosofiniu nusiteikimu, žmogaus likimo apmąstymu gal labiausiai giminingi rubajatams. O gal reikėtų sakyti, kad tame didokame kūrinių pluošte susitinkame su Stasiu Santvarų tam tikra prasme tokiu, koks jis buvo iš pradžių ir koks liko visados: ne lengva ranka jis mosteli, praeidamas pro žmones ir daiktus, bet vis ieškodamas prasmės. Štai, apsvarstydamas laiką (eilėraštyje „Valanda“), poetas beria vieną po kito išmąstytus aforizmus:

    

     Gatves minia užliejo, tartum lava,

     Minioj, kaip girioje, praranda savas savą!

    

     Skubėjime žmogus visai paklaiko,

     O jis tik menkas šapas nerimo ir laiko.

    

     Poetas pasaulyje ne kažin kiek šviesulių teįžiūri, nes jų gal per daug ir nėra. Virvė jam pasibaisėjimą kelia, nes „Regiu ant jos aš brolį žmogų pakabintą“, cigaretė kada nors reikš, kad „tai bus paskutinė liepsna manų akių“, pieštukas — „Tave aš surašau, mane surašo laikas!“, durys —

    

     O tu išeisi iš namų, nors ir viltim sirpai —

     Sunki ranka paskui tave užtrenks duris!..

    

     Iš viso naujasis rinkinys — svari Stasio Santvaro poetinio kūrybingumo duoklė skaitytojui. Svari ir įvairi. Keturi knygos skyriai yra lyg tarytum keturi atskiri rinkiniai, sulydyti į vieną knygą. Juose įvairuoja forma ir motyvai, o sulydo filosofinis nusiteikimas ir santvariškas stilius bei žodynas.    

    

     Aidai, 1984 m., Nr. 5

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1