Avangardistinės poezijos rimai žodį laisvina iš prasmės: nelabai svarbios darosi eilučių pabaigos (yra vidinis ar grandininis rimavimas), o ir atvestas prie eilutės galo skaitytojas minties nenuspėja – rimai tokie netikėti, jų akustinis valentingumas efektingesnis nei prasmė. Rimai kalambūriniai („jūromis... de jure“, – Binkis), homoniminiai („zodijakai gęsta ... liūdną gestą“, – Tysliava; „žinau, kad myliu ... Per šimtą mylių“, – Žlabys), tarsi mažytė mįslė, kai vienas žodis telpa kitame („oras ... taksomotoras“, „perkūnija... unija“, – Binkis; „rykštės... vakarykštis“, – Tilvytis), anagraminiai („kalnus... alkanas“, „rauda... audra“, – Boruta), sudurtiniai:

  

     Mano meilė yra lygi jai

     ir aš tvirtas savo religijai.

     (Rimydis)

    

     Ypatingas garsų žaisme grįstos struktūros naujumas – tai kai kurie „nesuprantami“ dadaisto imažinisto Morkūno eilėraščiai, kraštutinio subjektyvumo kalbėjimas (okazionalinė sistema). Bet ryškinamas dadaistų itin brangintas žodžio savarankiškumas ir jo vidinė alchemija. Eilėraštyje „baltalas“ žodžiai naujutėliai, nenaudoti, tarsi vaikų žaidimų slaptakalbėje jie prasideda šaknimis balt, būt, bult, bal, bel, bil, bol... ir tos morfemos eina per visus žodžius-naujadarus, iš kurių vieni nukapoti, kiti – sukibę po du: destrukcijos ir konstrukcijos polinkis toks būdingas vaikams. Tarp žodžių nei loginio, nei gramatinio ryšio, vien mechaninė garsinė vibracija ir gaudesys, aiškus tik paskutinis žodis „balta“. Stulbinanti savaiminių žodžių rikiuotė, tariamas infantilizmas kuria „nudaiktintą“ pasaulį, o akustinės asociacijos žadina begalinio švytinčio baltumo vaizdą (paslaptis? grožis? įstabumas?). Bet tai tik skaitytojo šokiravimas – nieko iš jo įsivaizduotos semantikos nėra. Tai avangardistinis kūrinys, kur eksperimentuojama su žodžiu, kur garsinis skambėjimas laisvina žodį iš prasmės vergijos. Eilėraštyje, kaip Morkūnui įprasta, suabsoliutintas seksas, tyčia disonuojamas su nesuterštu baltumu:

    

     baltamuoja baltalinoja biltas bendalas

     bultima bolana bila (1)

                          (= baltuoja it tiltas balto lino bendras patalas

                          guli mano mergina miela)

    

     Sunkiausiai iššifruojamas bendalas (= bend<ras pat>alas), kur iš dviejų žodžių padarytas trečias, o kitos sintagmos aiškesnės: balovijoj (= baltoj lovoj), balroja (= baltas rojus). O eilėraščio mintis – „abala malaba“ (= labai malonu). Visa baltojo pasaulio esmė – vaikiškas veblenimas aistros akimirką. Žinoma, galimi ir kitokie eilėraščio perskaitymo variantai. Šiaip ar taip, triumfuoja nihilistinis kraštutinumas. Dadaistų, kaip maištininkų prieš meną, moralę ir visuomenę, svarbiausias principas – Dada nieko nereiškia. [... ]

     Itin netikėtos formos yra Morkūno vizualioji (figūrinė) poezija. Visai atsisakyta tradicinio eilėraščio užrašymo būdo ir įspūdingas padarymas yra visų svarbiausia. Kūrinys organizuojamas erdvėje taip, kad ne tik kalbėtų, bet ir rodytų, apie ką kalbama. Toks yra simultaninis eilėraštis „smailunėrija“ (žr. p. 69).

     Nors šįsyk leksika suprantamesnė nei kituose Morkūno kūriniuose, teksto linijinis perskaitymas dar ne viskas. Čia konstruktyvų vaidmenį vaidina labai supresuoti žodžiai ir avangardistinis konsonantizmas – tai sukuria stiprią fonetinę, ritminę, dinaminę įtampą, perteikia aistrą. Eilėraštis apie kopuliacijos (2) pajautas išdėstytas plokštumoje taip, kad jo grafinis vaizdas „išviešintų“ giluminį lytinį aktą. Kadangi vizualistų poetų „svarbiausia giminiškoji ypatybė „pasakyti viską išsyk“, tad įkomponuojama dar veiksmus bei jutimus fonetiškai ir grafiškai ryškinanti schema. Kalbama vyro (aš) ir moters (tu) vardu. Diskretiškumo tikėtis iš avangardisto nėra ko (ir gyvenimas nediskretiškas), – visas jėgas ir kūrybiškumą jis skiria kuo įžūlesniam taisyklių griovimui ir provokavimui, šįsyk – moralinių draudimų bei tautos tradicijų laužymui, įsigalėjusiam poetinių nutylėjimų intymiose scenose atmetimui.

    

     s

     smailu

     įsismailinai

     įsmigai smeigtiniu smaigru

     smaiguliuoja

     smaigės

     smilios

     gyslas smaiginėja

     raumenis išsmarsto

     kriaušiškos krūtys

     kauburiuotais elektros cilinderiais

     džilžgina džiungina džiūsniškai džingina

     čiulpiu eterį

     įsikandęs čiurnų

     smilkališkam svaigumišky

     anatomijon susitvonijus

     dinderiuota kakofonija

     ukštini urbini urvini

     \ | /

     urščiu

     / | \

     krutinu krutinu krutinu

     smaigyk smaide smaigiai

     smigu smaigu

     širdį

     žarstei žarijas

     veidą atšlijęs

     smailiai bučiavau

     tave

     smailią (3)

    

     Be abejo, Morkūnui artimi dadaizmo vado Tristano Tzara'os manifestiniai teiginiai: „Mene Dada suveda viską prie pirmykščio paprastumo. Nori, kad literatūra pirmiausia rašantį patenkintų. Grožio ir Tiesos nėra mene.“ (4) Seksą, avangardistų vis labiau traukiami į modernią literatūrą, Morkūnas ne tik drąsiai daro viešu, žmogišką smalsumą tenkinančiu reginiu, – jis pirmąsyk lietuvių literatūroje eina iki ekshibicionizmo. O ar toks avangardistinis „išdykavimas“ ir vien formalaus išraiškingumo kupinas eilėraštis atskleidžia naujosios epochos dvasią? Be abejo: tai poreikis būti laisvam, numetusiam visus varžtus; tik kūniški džiaugsmai tesą pažinimo vertas dalykas.

     (Tačiau kad Morkūno demonstruojamas panseksualizmas yra tik stiprus šokiravimo užtaisas, rodo „smailunėrijos“ žaidimas žodžiais ir galima kita, anaiptol ne ciniška, prasmė: „smailiai bučiavau tave smailią“ (= meiliai bučiavau tave meilią), kaip, beje, kituose eilėraščiuose nežymiai prasišviečiantis vis tas pats moters vardas: Janina, Janė.)

     Vizualioji poezija, kaip teigia ją tyrinėjęs Jevgenijus Šteineris, yra lūžio, nestabilių ar labai rafinuotų epochų padaras (5). Dar vienas Morkūno eilėraštis „bepročio maršas“ savo raiška bei vizualumu – vienas iš neįprasčiausių ir efektingiausių ligtolinės lietuvių poezijos kūrinių. Jis sumontuotas iš deformuotos bepročio kalbos (palaidų garsų, šizofreniškų šūkaliojimų, frazių nuotrupų) ir aštriai sulaužyto erdvinio vaizdo. Vėl pateikiamas primityviausias santykis su aplinka. „Gyvenimas atrodo lyg bendra triukšmo, spalvų ir dvasinių ritmų painiava, kurią neklysdamas perima dadaistinis menas su visais sensaciniais savo drąsios kasdienės psichikos šūksmais, karštligiškumu.“ (6) Į nerišlų bepročio vapėjimą („tar-ra-ri-a tar-ta-ri-ta... hor lior lir lir...“) koliažo principu įspraudžiamos tautinio maršo, religinės giesmės, revoliucinės dainos eilutės, bažnyčios varpų skambesys „džvan džvan džvan“, žygio komanda „kolion kolion kolionnnnn“ (= kojon, kojon, kojon). Gausybė asociacijų padeda sukurti groteskišką į daleles subyrėjusio pasaulio, konfliktiškos dabarties, nutrūkusių ryšių, idėjų chaoso vaizdą. Tai Lietuvos gyvenimas iš išvirkščiosios pusės, ką kalbantysis subjektas (dėl savo psichikos būklės jis laisvas nuo sociumo diktato) įvertina savaip – netikėtai žaisminga anagrama: „liavaka ka valiai / liakava vakaliai“ (= lietuviai kvaileliai, lietuviai vaikeliai). Jo nesveikas protas ima rodytis pranašesnis už sveikųjų logiką (juk modernistai beprotybę aukštino), juo labiau, kad iš pačios nesąmonių tirštumos pradeda atsikurti nauja semantinė realybė, turinti aiškų politinį kontūrą:

    

     pirdrož

     mynmušžud

     beagriaubejonau

     nesja

     ateitrata

     titrampambambum

     statrian

     tytcingceng

     cangt (7)

    

     (Skaityti iš viršaus į apačią: „pirmyn be abejonės naują ateitį statyt“)

    

     Tad tariamas beprotis galbūt tik išradingas konspiratorius, trokštantis socialinių pokyčių, pasiryžęs iš nuolaužų kurti naują gyvenimą. Morkūno kūrybą pristatęs Gudaitis yra paaiškinęs ir jo radikalias kairiąsias pažiūras: „Atsimetęs nuo valdančiųjų sluoksnių ideologijos ir politikos, jis ragina revoliuciniu būdu nušluoti tautininkų diktatūrą ir kartu visą kapitalistinę sistemą.“ (8)

     Taigi avangardistiniai tekstai net skaitymo reikalauja kitoniško – kaip viename feljetone anuomet iš „Keturių vėjų“ šaipėsi Konstantinas Jasiukaitis (Morkūno kūrybos dar nė nežinojo), „iš viršaus, iš apačios, iš pradžios, iš galo, iš vidurio, iš vieno šono ar kito šono – nieko nesuprasi...“ (9)

     Tai anaiptol nebuvo tušti eksperimentai. Novatoriška forma siekta išreikšti dabartį. XX amžiaus menas turi būti originaliai antikonvencionalus ir sudėtingas, reikalaujantis vaizduotės pastangų, asociatyvaus mąstymo, įžvalgų bei kūrybiškumo. Sudėtingumas – vienas iš gyvenamojo laiko bruožų.

     Tačiau ekstravagantiška forma linksta greit virsti pseudoekstravagancija, manieringumu. O ir iš viso avangardistų pastangos specialiai ryškinti techniškuosius dalykus, kad prisižiūrėję pasimokytų kiti rašantieji, ar nebus kūrybos nupiginimas, tam tikras meno diskreditavimas? Pasiryžimas auklėti literatūrą formos naujovių dvasia gana pretenzingas avangardizmo užmojis.

    

     (1) Pranas Morkūnas, Dainuoja degeneratas: dadaistiški imažinistiniai eilėraščiai, parengė L. Gudaitis, Kaunas: Nemunas, 1993, p. 39.

     (2) Kopuliacija (lot. copulatio – susijungimas) – dviejų individų susijungimas lytinio akto metu. (Red.)

     (3) P. Morkūnas, Smailunėrija, in. P. Morkūnas, dainuoja degeneratas, p. 28.

     (4) T. Tzara, Dada, in „Keturi vėjai“, 1924, nr. 1, p. 55.

     (5) E. Steiner, op. cit., p. 42.

     (6) K. Riha, Dada (Dadaismus), in Moderne Literatur in Grundbergriffen, p. 64.

     (7) P. Morkūnas, bepročio maršas, in P. Morkūnas, dainuoja degeneratas, p. 44.

     (8) L. Gudaitis, Keistuolio likimas, in. P. Morkūnas, dainuoja degeneratas, p. 44.

     (9) P. Butėnas [K. Jasiukaitis], Keturi vėjai (feljetonėlis), in „Klaipėdos žinios“, 1924, spalio 24.

    

     Dalia Strogaitė. Avangardizmo sūkuryje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998.

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1