„Išsigandėlių eile, rikiuok!“ – knygy­nuose pasirodė Petro Tarulio prozos rinktinė „Gyvas stebuklas“. Knygos sudarytojas Albertas Zalatorius „Pa­svarstymuose tradicinio įvado vietoje“ išdėsto motyvus, lėmusius knygos išleidimą ir kūrinių atlanką: „Šiandien būtina išsivaduoti iš stereotipų: Tarulis keturvėjininkas, Tarulis suardė žmogaus paveikslą literatūroje, Tarulis sąmo­ningai laužė sakinį, Taruliu sekė trečiafrontininkai, Tarulis norėjo aukštyn kojom apversti literatūrą, bet pats anksti nutilo. Visa tai tiesa, bet visa tai tik dalis tiesos“. Tiesa ir tai, kad žurnalas „Keturi vėjai“ tapo dekoratyvia etikete. Kokie buvo nauji „reformuotos“ literatūros kūriniai? Žinome tik Kazio Binkio „100 pavasarių“, o kas atsitiko su proza? Ar ištesėjo savo pažadus „žodžiui pasiau­kavę kantrūs meisteriai?“ O žadėjo jie daug: nusigręžti nuo romantikų, sim­bolistų, „aukštastiebio“ esteizmo, mindyti pasenusius poetinio darželio gėly­nus, nusispjauti į gelmes, kurios tik arbatinio šaukštelio gilumo tesiekia. Kcturvėjininkai buvo prieš miesčionišką meną, švelniai ir atsargiai kasantį papades, ir prieš kenksmingą poetų prietarą – įkvėpimą.

      Rinktinės skaitytojas, jeigu nėra vartęs 1924 metais išėjusio pirmo „Keturių vėjų“ numerio, galės susipažinti su gąsdinančiu, iki tol lietuvių prozoje ne­regėto „modernumo“ kūriniu „Nuo­vakarių skiauterės“. Tarulis eklektiškai jungia įvairių laikų, geografinių vietų ir kultūrų ženklus: Egipto mumija telefonu kalbasi su Džordžu, kuris dūsauja dėl „manikiūruotų diplomatų smegenų“, žygiuoja Napoleono ir Aleksandro Ma­kedoniečio gaujos ir t.t. Autorius krei­piasi į visų kraštų ir amžių piliečius, tačiau jo dėmesio centre lieka tie patys poetai, prieš kuriuos buvo nukreiptas redakcijos programinis straipsnis „Žengte marš!“ Suliteratūrintame šio straipsnio variante vaizdingai aprašo­mas į „Parnaso“ viešbutį atvykęs poetų diližanas:

    

     Jie visi būtinai iš viršaus žemyn žiūrėdami, majestotingi, dievini, viešpatnūs, kad nesusiterštų „gy­venimo purvais“, eina stačiai sto­gais į viešbutį „Parnasas“, kur juos sutinka mieguista kepurė ir visus lygiai vienodai klausia:

     – Tamstai mūzos? Visam vakarui ar tik laikinai?

    

     Tarulis ironizuoja poetų „kūrybos“ įrankius: debesėlius (ir šilkasparnius, ir prastus), mėnulį, poezijos proletarą, tei­kiantį savo slėpiningą, siabrinę, liūdną, jaukią ir kitokių rūšių šviesą. Pateikia sumodernintą pasaulio istorijos varian­tą: „Ponas Nojus laivą paruošęs kelionei su kompasu rankoje laukia radio tclegramos išplaukti“. Tačiau net šiame lietuvių literatūros tradicijas ignoruo­jančiame kūrinyje į technikos pilną pasaulį veržiasi iš kaimo kilusiam bernio­kui artimi palyginimai: „telegrafo apa­ratai, kuriems dantis į dantį nepateko, iš savo burnos išgąsčio plutą (ja lengva paspringti) išėmę, stengiasi kitus ramin­ti“. Skyrelyje „Kino „Miražas“ Sacharoje“ visų spalvų „lempionai“ nenustelbia „grynakraujo“ lietuviško epizodo:

    

     Rieškučiom su kaupu smiltys bars­tytos, tarytum sodžiaus gryčia, kada Kalėdoms laukiamas klebonas. Aki­račių pasuoliai irgi rūpestingai nugeltoninti. Turbūt šiandien pečiuj duona kepa: karštas prakaitas kaktą rasoja ir aplinkui sviltom kvepia.

    

     Pripiešęs diagramų, pažaidęs su įvairiais šriftais, turinį, siužetą ir intrigą pakeitęs minčiai nepajungtu vaizdin­gumu, Tarulis pradeda kurti noveles, kupinas svajingos ramybės, lėtumo, net jausmingumo – sūnus paklydėlis sugrįž­ta į tų rašytojų gretas, prieš kuriuos ne­seniai maištavo. „Modernizmai“, kaip ir balta pudra, tepama ant raudonskruostės kaimietės veidelių, negalėjo paslėpti lietuviškos sveikatos.

     Tarulis, matyt, nepamiršo 1927 m. Kauno universitete vykusio „Keturių vė­jų“ literatūrinio teismo nuosprendžio. Profesoriai ir docentai (Mykolas Bir­žiška (teismo pirmininkas), Vincas Krė­vė-Mickevičius, Vladas Dubas ir Pranas Augustaitis (nariai) bei ekspertai – Ba­lys Sruoga ir Juozas Tumas-Vaižgantas), pasak Kazio Binkio – senatvė už rašo­mojo stalo, nuteisė šauniuosius vyrukus „sunkiesiems literatūros darbams iki gy­vos galvos“. Keturvėjininkams buvo su­teikta lengvata – po dvidešimt apeliuoti ir vėl stoti į kitos kartos literatūrinį teis­mą. Tarulis turbūt vienintelis pasinau­dojo apeliacijos teise – jo knygos pasi­rodydavo apytikriai kas dvidešimt metų: „Mėlynos kelnės“ (1927), „Žirgeliai pa­debesiais“ (1948), romanas „Vilniaus rūbas“ (1965).

     Šioje rinktinėje spausdinami visi abiejų rinkinių apsakymai. Tarulis mė­gaujasi „skaniais žodžių kąsniais“. Pir­mame apsakymų rinkinyje rašytojas at­randa savo sugebėjimą pastebėti ir at­kurti ypatingą žmogaus nuotaiką. Lie­tuviško kaimo žmogeliai Tarulio apsa­kymuose atsiskleidžia kaip paslaptingos, kenčiančios, tragiškos asmenybės. Jie dažnai ir patys nežino, kokie dideli ir baisūs pasauliai slypi jų viduje: „Jų asmens tamsiose gelmėse gimsta neaiš­kus, lyg rūkuose sutiktas nepažįstamas keleivis, vaizdas. Dienos darbai ir rūpes­niai ligšiol jų sąmonės dirvoje dygo“.

     Gimęs naujas, baugus geismas pra­žudo Šimuką („Pavasario ižas“). Tarulis naudoja sakmių ir padavimų motyvus („Viensėdy gyvena... merga. Veiduos po raudoną nusirijusį obuolį, akys – pilkų kačių nagos“), kuria gaivalingo pasau­lio viziją, kur laimingi tie, kurie „panašūs į savo tolimus praėjusių tūkstančių me­tų bočius, kurie dar neturėjo žodžių ir nemelavo vienas kitam gražiai sugal­votais sakiniais“ („Marytė jaunamar­te“).

     Pirmoje knygoje išryškėja Tarulio polinkis kurti apsakymą iš vizualinių detalių:

    

     Raudoni, gerai apnešioti kai­liniukai pečiu paspyrė sąsparą. Prie­šais kailiniukus iš sermėgaitės sta­čios apykaklės įdėmiai pravertos lūpos vėpso.

     Iš kailiniukų girdis išdidžiai:

     – Jau trečią karvelių porą prisi­pratinau.

     – Ar tu nemeluoji? – krypsta sermėgaitė kailiniukų pusėn.

     – Kad man akys išsmuktų, – trenkia ramus atsakas iš kailiniukų.

    

     („Gyvas stebuklas“)

    

     Pasakodamas toliau, rašytojas suge­ba sugrįžti priėjau aprašytų situacijų ir jas patikslinti, paryškinti naujais potė­piais.

     Detalių aprašinėjimas kartais tampa neskoninga inventorizacija (novelė „Sta­bas“). Dažnai atskiros pastraipos ski­riamos skruostams, akims, paakiams, rankoms, auksiniams dantims, kojoms, staliukams, luboms, sienoms ir t.t. Kavi­nės „Content“ (pranc. „patenkintas“) šeimininkės Izabelės portretas – „moder­nus“ moters portretas, primenantis Toulousė-Lautreco kaulėtas paryžietes. Į kino scenarijų panaši melodramatiška Izabelės gyvenimo istorija pagražinama „popieriniais ornamentais“:

    

     Iš kažkokių gelmių, švelnių klaikiai galingų bangų, kuriose kaip smulkus cukraus gabalėlis ežere tirpo, leidosi Izabelė, pamaži pamaži pradėjo kilti į vis aukštėjanti paviršių.

    

     „Mėlynos kelnės“ – įdomus rinkinys, iliustruojantis sąmoningas pastangas moderninti lietuvišką apsakymą. Tačiau jame pakankamai aiškūs ir trūkumai – perdėtas smulkmeniškumas, labai vien­prasmis ir aiškiakalbis. Perskaičius apsa­kymus, deja, lieka tik vienas galimas požiūris į veikėjo vidų – autoriaus po­žiūris.

     Antroji knyga „Žirgeliai padebe­siais“ išleista Vokietijoje. „Dipukų“ ba­rake Tarulis kuria noveles, kuriose ne­rasime nei didmiesčių griuvėsių, nei karo vaizdų – tos tikrovės, kuri supa rašytoją. Pakinta ir rašytojo stilius, ironiją pakei­čia lyrizmas. Permainų paslaptį gali atskleisti apsakymo „Paveikslas po stik­lu“ žodžiai:

    

     Tarytum nujausdamas, kad viso, kas šiandien aplinkui mane, daugiau jau nematysiu, žiūriu, sakytum į kokį paveikslą už storo ir šalto stiklo.

     Įbedu akis ir viską užmirštu.

    

     Rašytojas pamiršta skaitytoją, nes aprašinėja Lietuvos laukus, trobeles – viską, ką per keliasdešimt mylių aprėpia žmogaus akis. Prisiminus Pulgio Andriušio gamtos aprašymus, Tarulio vaiz­dai atrodo kaip blankios, pageltusios nuotraukos. Tai nėra labai prasta kūry­ba, nes kantrus skaitytojas, perėjęs per plačius laukus, susilaukia atpildo – sutin­ka žmonių „su mažais, neįvykdomais troškimais, su savo pasiilgimu kažko, kas jiems ir patiems buvo neaišku“: pie­menuką Gabrį, klebono Mamerto berną Anioką ir samdinę Ulę, miestelėną Kurkulgį. Tarulio įdomumas ir stiprybė – sugebėjimas įžvelgti žmogaus dvasios „ūkanas“, sunkiai suprantamas ir sun­kiai išaiškinamas, giliai žmoguje sly­pinčius pasaulius. Deja, rašytojas šalia kenčiančiojo būtinai turi įkomponuoti komentatoriaus paveikslą. Paprastai tai inlelektualesnis žmogus,kuris viską stebi ir filosofiškai, dažnai su geroka ironijos doze, komentuoja žmogaus menkystę ir kentėjimus.

     Antanas Vačiulaitisyra minėjęs, kad savo kartos rašytojų nelaime Tarulis lai­kė žurnalistiką. Galbūt jai Tarulis skyrė­tą laiką, kai galėjo rašyti, taisyti savo noveles ir romanus. Deja, laikui bėgant, išsikerojo silpnosios Tarulio kūrybos pu­sės. Pasak Kęsto Reikalo, Tarulis buvo geras pasakotojas ir geras stilistas, ta­čiau dažnai be saiko naudojęsis savo privalumais. Tai liudija rinktinėje spaus­dinama romano „Vilniaus rūbas“ ištrau­ka. Ilgas, 500 puslapių romanas visų rašiusią apie Tarulio kūrybą literatūros tyrinėtojų laikomas silpnu kūriniu. Originalus lietuviško Ostapo Benderio tipas vargu ar sudomins skaitytoją. Rašytojas su mokslininko aistra lyg pro padidinamą stiklą nagrinėja mažiausią detalę, fiksuoja menkiausią emocijų krustelėjimą, tačiau šis sugebėjimas daug meniškiau ir įtikinamiau atsis­kleidžia novelėse. Dėl vietos stokos rink­tinėje spausdinamas tik vienas romano skyrius.

     „Pasvarstymuose tradicinio įvado vietoje“ Albertas Zalatorius linki skai­tytojui neieškoti Tarulio prozoje to, ko nėra, matyti tai, kas yra. Atidesnis skai­tytojas turėtų pastebėti neištesėtus jau­nystės pažadus – toliau nusikalsti susta­barėjusioms literatūros tradicijoms. Tarulis vėl stoja prieš naujos kartos lite­ratūrinį teismą – šį kartą su solidžia rinktine. Kokį nuosprendį paskelbsime?

    

     Tarulis P. Gyvas stebuklas: prozos rink­tinė. Įv. str. A. Zalatoriaus. – V.; Lietuvos rašytojų sąjungos 1-kla; 1993.

    

     Naujasis židinys-Aidai, 1993 Nr. 7-8

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1