Literatūrinio herojaus sąvoką sukūrė formalistai, konk­rečiai – Jurijus Tynianovas studijoje Puškinas ir jo amžinin­kai (1) (Šiuolaikiniame literatūros moksle tyrinėjant poeziją vartojama apibrėžtesnė – poetinio herojaus – sąvoka.) Lite­ratūrinis herojus, pasak Tynianovo, yra nelyg autoriaus ruporas, mediumas tarp autoriaus ir skaitytojo. Autorius literatūrinį herojų – ruporą – paprastai keičia pereidamas iš vienos literatūrinės srovės, vieno literatūros žanro į kitą; taip pat – taikydamasis prie naujos ideologijos ar naujų skaitytojų poreikių. Autorius ne tik keičia savo herojų, bet, įvykus permainai jo kūryboje, gali nukreipti nauju keliu ir savo biografiją. Tokią išvadą Tynianovas padarė studijuo­damas romantikų ir klasikų biografijas. Romantikas, jo manymu, kuriasi sau kitokią biografiją nei klasikas. Iš vie­nos literatūrinės mokyklos pereidamas i kitą autorius jau­čiasi tarsi imantis naują vaidmenį aktorius, – teigia Ty­nianovas.

      Kazį Borutą galime laikyti aktoriumi, turėjusiu daug vaidmenų. Štai jo literatūrinės kaukės (kaukė – taip pat Tynianovo į literatūros mokslą įvesta sąvoka): bernas – ne­ramios, veržlios jaunystės poetinis herojus; vėliau – nenuo­ramos maištininkai, amžini klajūnai Dovinė, Girdvainis, Jurgis Paketuris. Boruta, kaip tvirtina jo Raštų įžanginia­me straipsnyje Juozas Baltušis, yra labai autobiografiškas rašytojas. Įdomu, kad net jo Dangus griūva su savo pasa­kiškuoju bestiariumu, pasak Vytauto Kaunecko, atrodo „žaviai psichologiškas ir tam tikra prasme... realistinis kūrinys“ (2); o stilizuota meška, „stipri, bet geraširdė ir patik­li meška, apgaunama visų smulkesnių žvėrių žvėrelių, vis pakliūvanti į kokią nors bėdą, – tai patsai knygos au­torius!“ (3)

     Boruta asimiliavo nemaža moderniosios literatūros nau­jovių, daug eksperimentavo, keitė žanrus, rašė įvairiais stiliais, bet jo kūrybinei prigimčiai itin artima buvo liaudies kalba, dainos, sakmės, pasakos. Į folklorą stengėsi atkreipti ir kitų dėmesį. 1926 08 06 laiške geriausiam jaunystės drau­gui Antanui Venclovai mini rašąs knygą „Literatūra klum­pėse ir vyžose“ (4). Ketinimas parašyti studiją apie literatūrinį aktyvizmą, kur būtų itin iškeltas kaimiško poeto tipas, atrodo, buvo rimtas užmojis, nes 1926 12 12 laiške Kaziui Binkiui iš Vienos Boruta ir vėl mini būsimą savo veikalą: „Aš pats rengiuosi atsistoti diametrališkai priešingai futu­rizmo mašinizmui ir ruošiu tuo reikalu brošiūrą „Literatūra klumpėse“ (5). Ankstesnėje lietuvių literatūroje jis matąs tik tris dėmesio vertas figūras – Donelaitį, Strazdą ir Vienožinskį (6).

     Laiškuose minimos studijos Boruta taip ir neparašė. Tarp jo rankraščių esama tik fragmento Literatūra klumpėse su 1927 m. data (7). Jame akcentuojama naujo skito su berno klumpėm nerami dvasia: „Ji plėšos. Vaitoja. Ir klykia. Tuš­tumą nori savimi priklykti, užpildyti“. Nėra ko stebėtis, kad Boruta, literatūros aktyvizmo (visuomeniškumo) pro­paguotojas, nerado bendros kalbos su keturvėjininkais. Keturvėjininkų poetinis herojus – vėjavaikis, pokštininkas, o Borutos bernas – niūrus, desperatiškas. Keturvėjininkai, be visa kita, manifestavo „amžiną šypseną“, o trečiafrontininkai – nepasitenkinimą, pagiežą, kovos patosą. Borutos ber­nas savo naikinančia jėga ir įniršiu buvo artimas jo propa­guoto „skito“ – pasaulį atnaujinančio barbaro – poetiniam mitui, kurį sukūrė Aleksandras Blokas, Valerijus Briusovas, Sergejus Jeseninas. „[...] manau būti skitu, ,liter[atu] klum­pėse, spjauti miesčioniui į snukį ir pateikti literĮatūroje] revoliucinę literatūros ideologiją“ (8), – teigė Boruta.

     Savo poetinį herojų – berną – Boruta pirmąkart manifes­tuoja eilėraščių rinkinyje Dainos apie svyruojančius gluosnius (1927), kurį išleido „Žalia Vėtra“ – busimųjų trečiafrontininkų sumanyta, bet, kaip savo atsiminimuose teigia An­tanas Venclova, iš tikrųjų neegzistavusi leidykla. Bernas – dramatiškas personažas, savo sieloje nuolat išgyvenantis tragiškus konfliktus, tiesiog katastrofas, pasak Rimvydo Šilbajorio. įprasta Borutą laikyti itin socialiai angažuotu poetu, bet šiame rinkinyje dominuoja ne socialinė tematika, t.y. susidūrimas tarp senojo kaimo ir naujos buržuazinės Lietuvos – miesto, o paties autoriaus aistringa, tragiška siela. Kaip pastebi Šilbajoris, „po Borutos mūsų poezijai reikėjo laukti iki pat Algimanto Mackaus, kol ir vėl sušvito savaip panaši ir, žinoma, savaip kitokia, rūstybės šviesa“ (9). Dainos apie svyruojančius gluosnius – asmeniškiausia, autobiografiškiausia ir dramatiškiausia Borutos poezijos knyga; desperatiška – kaip ir Mackaus poezija. Boruta šio rinkinio eilėraščius pavadino dainomis, bet kai kurie iš jų skamba kaip raudos (Mackus kai kuriuos savo eilėraščius vadino raudomis). Borutai ir Mackui svarbiausias poezijoje atrodė ne išorinis (verbalinis) eilėraščio grožis, o tikras, „neorna­mentuota kalba“ išreikštas, jausmas. „[...] menkas poetas, jei jis eilėraštį savo gyvenimu nerašo. Tai visai ne poetas, o tik šiaip sau rašantis. O mūsų poetai nemoka rašyti eilėraš­čių savo gyvenimu. Todėl jų gyvenimas troškus ir eilėraščiai nuobodūs“ (10), – rašė Boruta 1929 09 30 laiške Salomėjai Nėriai iš Vienos.

     Dainos apie svyruojančius gluosnius parašytos klasikine eilėdara ir verlibru, įvairiais naratyviniais stiliais, elegine (dainos) ir neviltinga (raudos) tonacijomis, tai – avangar­dinės poetikos knyga. Dainas Boruta rašė 1925-1927 m. „Ža­lios Vėtros“ išleistame rinkinyje - 10 dainų, o Raštų pirma­me tome (Neramūs arimai), kur skyrius tuo pavadinimu sudarytas pagal paties autoriaus prieš mirtį išleistą rinkti­nę Suversti arimai (1964), jų yra 16. Šešios „dainos“ veikiausiai buvo sukurtos po Dainų apie svyruojančius gluosnius rinkinio išleidimo, išliko autoriaus archyve per visas jo gyvenimo negandas. Rinkinys (tiek išleistasis, tiek papildy­tas) turi labai aiškią struktūrą, į kurią iki šiol (!) neatkreip­ta dėmesio. Eilėraščiai knygoje yra pateikti kaip nuoseklus autobiografinis pasakojimas: poetinis herojus – bernas – palieka gimtąjį sodžių blaškosi po pasaulį (Europos miestus) sugrįžta namo. Klasikinė pasakos fabula. Todėl detalesniam rinkinio perskaitymui savaime peršasi Vla­dimiro Proppo Pasakos morfologijos funkcinis modelis. Skai­dome fabulą (išvykimas gyvenimas miestuose sugrį­žimas) į smulkesnius siužetinius segmentus-funkcijas.

    

     I. Poetinis herojus palieka sodžių.

    

     1. „Daina apie svyruojančius gluosnius“.

    

     Gluosniai. Gluosniai. Vakarop sutemus

     išeisiu ten,

     kur akys mato, neša kojos.

     (...) Mane apžios

     dienos latro paskutinio.    

    

     (Dainos..., p. 4-5)

    

     Gluosniai, kaip žinome iš Borutos ir jo artimųjų atsi­minimų, augo poeto tėviškėje. Šiame rinkinyje gluosniai yra tėviškės metonimija, simbolinė (sykiu ir konkreti) poetinė figūra.

    

     II. Poetinis herojus sutinka priešininką (prieina miestą).

    

     2. „Pasisveikinimas su kaminais“ („Žalios Vėtros“ išleistame rinkinyje šio eilėraščio nėra.)

    

     III. Poetinio herojaus kova (mintyse) su priešininku.

    

     3. „Padavimas apie geležinį vilką“ („Žalios Vėtros“ išleistame rinkinyje šio eilėraščio nėra.)

    

     Tai ką? Sakai, suėsi.

     Na ką gi, pabandyk!

     Gal ir pajėgsi,

     tiktai dantų per daug man nešaipyk!

     Sugrūstu klumpes tau į goserę,

     nors ir pakaustytam žabangom.

     Ne taip seniai dar giriose žaliose

     vilkus mes smaugėm savo rankom.

     O jei ir pasisektu tau mane suėsti,

     tai vis dėlto dar mudu pasirungsim.

     Todėl, bernai,

     kai eisite i miestą pėsti,

     neužmirškit apsiauti klumpėm, –

     jos gatvių grindiniu galingai dunda.

    

     (Neramūs arimai, p. 34)

    

     Magiškos galios daiktu, kuris pasakos herojui lemiamoje kovoje padeda įveikti priešininką, bernui tampa klumpės – socialinis jo luomo atributas, simbolis. Klumpes apsiauti (it kokį stebuklingą kardą prie šono prisisegti) bernas ragina ir kitus savo luomo atstovus – bernus. „Padavimas apie geležinį vilką“ – manifestinis Borutos eilėraštis. Nežino­mam asmeniui 1927 m. iš Vienos Boruta rašė: „Žadu išrek­lamuoti kaimišką berną, sudaryti naujo Adomo ir Ievos mitą, sudaužyti Gelež[inio] Vilko, reiškia, miesto šventybės, aureolę ir diametraliai atsistoti futurizmo mašinizmui, nes lietuviškas bernas mėgsta ne po traktorium, bet ant trakto­riaus joti. Reiškia, visą savo teoriją rengiuosi sukrauti ant kaimiško berno pečių, jei jis nepaneš, tada ir mano visa teorija grius. Todėl berną ginkluoju, kiek galėdamas, ir rev. skitu, ir ,osana' šaukiančiam mašinom pražydusiai žemei“ (11).

    

     IV. Poetinis herojus prisimena sodžių. Stoiškai priima naują savo dalią.

    

     4. „Daina apie geležinę giltinę“

    

     Tarpuvartėj tada pagailo kažko,

     kad lazdą spaudžiau rankoje kietai.

     Nebeverkiau. Širdis bernu – ne vaško,

     ne todėl žydi vartuose vargai.

    

     (Dainos..., p. 6)

    

     V. Gyvenimas mieste. Poetinio herojaus (berno) ilgesio dainos.

    

     5. „Daina apie patiestas kojas“

     6. „Daina apie klykiančią varną“

     7. „Daina apie dvylika liūdnu valandų“

     8. „Daina apie liūdną galą“

     9. „Daina apie gatvių mylimąją“ („Žalios Vėtros“ išleistame rinkinyje nėra).

     10. „Daina apie neraliuotą karvę“ („Žalios Vėtros“ išleistame rinkinyje nėra.)

    

     VI. Poetinį herojų sukrečiantis įvykis: brolio laiškas.

    

     11. „Laiškas iš kaimo“

    

     Rašo jis: -

     jau suvertė pavasariui ant strėnų

     pirmą, riebią vagą;

     pūdymu pašoniuose putoti taškosi upokšniai;

     žalias kaimas pučia maištui ragą,

     ir pavasariniai vėjai pro pakreiges šniokščia.

    

     Toliau ir brolio laiške žinios liūdnos, kad: -

     tas gluosnis, kur žaliavo palei kluoną,

     jau nugriuvo ir kad vakar

     žandaras išvedė iš tvarto karvę,

     be to, dar bernus areštavo,

     kur kunigą per mitingą apstumdė.

     O motina senatvėje nusviro

     kaip šulinio prie svirno svirtis,

     kai vėjas pučia. Žaliuoti pradeda

     jau pievose velėna,

     tačiau nebėra ko išvest iš kūtės.

     Truputi gaila. Pikta. Ir galvą skurdas ėda.

    

     (Dainos..., p. 28-29)

    

     Eilėraštis įdomios naratyvinės struktūros: „Laiškas iš kaimo“ įterptas į poetinio herojaus liūdnus apmąstymus – į patį eilėraščio vidurį. Laiške – poetiniam herojui nelaimę pranašaujantis ženklas: „palei kluoną“ nugriuvęs gluosnis.

    

     VII. Poetinis herojus rengiasi pasidaryti galą.

    

     12. „Paskutinė išpažintis“ („Žalios Vėtros“ išleistame rinkinyje eilėraštis turi kitą pavadinimą – „Daina apie latrą paskutinį“.)

    

     Motina man sakė dar kadaise,

     kad aš apgesusi anglis ant žaizdro.

     Reiškia, mano dienos greitai pasibaigsią.

     Reiškia, nepaslėpt man mano žaizdos.

     Pirma žaizda delnuose atsivėrė,

     kai netekau aš pievų.

     Jas Dievas dėl manęs sutvėrė,

     o aš atsižegnojau ir nuo jų, ir Dievo.

     Toliau. Ne kas toliau.

     Tik Kazio Borutos gatvėj kraštų nebėra.

     Yra tik aštrios tartum peilio briaunos,

     kur kraujas bėga, žaizdos kiauros.

    

     (Dainos..., p. 21)

    

     Borutą sukrėtė motinos pasakyti jam žodžiai. Seseriai Magdalenai 1927 01 31 iš Vienos jis rašė: „[...] tiesą man mama prieš Kalėdas rašė, kad aš 'lyg apgesus anglis'. Ne­žinau, kas mamai pasakė tokią teisybę. Gal motinos širdis. Bet teisybė. Bet man teisybė ta nemiela. Pernelyg greit suliepsnosiu“ (12).

    

     VIII. Depresijos, apatijos būsena.

    

     13. „Daina apie padugnes“

     14. „Daina apie nulaužtą gluosni“ („Žalios Vėtros“ išleistame rinkinyje šio eilėraščio nėra.)

    

     IX. Poetinis herojus grįžta namo.

    

     15. „Pavieškelės gluosnių liūdnoji daina“

     Pavieškelėje gluosniai nepažino

     ir nusigrįžo tartum svetimi.

     Ar ne todėl man kojas surakino

     ir duobės vieškelio sustojo kertėmis.

    

     (Dainos..., p. 30)

    

     X. Bernystės kaip tam tikro (nueito) gyvenimo etapo apmąstymas.

    

     16. „Daina bernystei“ („Žalios Vėtros“ išleistame rinkinyje šio eilėraščio nėra.)

     Vai tu, bernyste mano, į platų pasauli išklydus

     Pro suplėkusios palėpės pelėsius iškirsiu tau angą,

     kad tu nors vėjams galėtum bernišką gėlą išklykti,

     jeigu tau vietos kitur nesiranda.

    

     (Neramūs arimai, p. 52)

    

     Ne tik šį eilėraštį, bet ir visą rinkinį Dainos apie svy­ruojančius gluosnius Boruta parašė, jo paties teigimu, „su arimais ir bernyste atsisveikindamas“ (13). Tai buvo moder­nistiniais ieškojimais paženklintas europietiškas Borutos gyvenimo ir kūrybos laikotarpis, bet folklorizmas (šiuo atveju – pasakos fabula) jau ir tuo metu iškyla kaip gilu­minis jo kūrybos ypatumas, ypač sustiprėsiantis vėles­niuose kūriniuose.

     Literatūrinis Borutos herojus – pradedant bernu, baigiant Jurgiu Paketuriu – išoriškai smarkiai keitėsi (bernas – niū­rus, desperatiškas; Jurgis Paketuris – linksmas pokštinin­kas), bet savo esme išliko toks pat: romantikas, maištinin­kas, amžinai klajojantis, savotiškas barbaras „skitas“.

     ________________

    

     (1) Ю. H. Тынянов, Пушкин и его современники, Mocква: Hayка, 1969, p. 122-165.

     (2) VytautasKauneckas, „AtsiminimaiapieKazį Borutą. 2. SusitinkantLietuvoje“, in: SusitikimaisuKaziuBoruta: Atsiminimai, sudarė Eglė Borutaitė-Makariūnienė, Vilnius: Lietuvosrašytojusąjungosleidykla, 2005, p. 103.

     (3)Ibid., p. 102.

     (4)Kazys Boruta, Drauge su draugais [Raštai, t. 10], Vilnius: Vaga, 1976, p. 85.

     (5) Dalia Striogaitė, „Kaip Kazys Boruta lietuvių literatūrą kreipė į mo­dernizmą“, Šiaurės Atėnai, 2004 12 24, Nr. 48, p. 8.

     (6) lbid.

     (7) LLTI BR, f. 60-437.

     (8) Naujas Žodis, 1927, Nr. 16, p. 9.

     (9) Rimvydas Šilbajoris, Netekties ženklai, Vilnius: Vaga, 1992, p. 99.

     (10) Kazys Boruta, op. cit., p. 121.

     (11) Ibid., p. 91-92.

     (12) lbid., p. 89.

     (13) lbid., p. 19.

    

     Kazys Boruta. Lietuviškasis Brandas: asmenybės laisvė, iššūkis, neprisitaikymas. Mokslinės konferencijos, skirtos Kazio Borutos 100-osioms gimimo metinėms, medžiaga, 2005.

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1