Urbanizmo terminas literatūrologijoje daugiausia tai­komas modernistinėms ir avangardistinėms XIX a. pabai­gos – XX a. pradžios meno srovėms, nes būtent joms priski­riamų menininkų kūriniuose pirmą kartą imta vaizduoti didelio šiuolaikinio miesto gyvenimą. Urbanizmas neretai apibrėžiamasjtaip literatūros tendencija miestą paversti vienu esminių kūrinį komponuojančių veiksnių. Tačiau urbanistinės literatūros centre yra ne pats miesto vaizdinys, o santykis tarp miesto temos ir jos raiškos būdo. (1) Didmiestis urbanistinės literatūros kontekste suvoktinas kaip moder­niosios visuomenės ir civilizacijos problematikos patirties erdvė. (2) Šiame straipsnyje nagrinėjama ankstyvojoje Kazio Borutos poezijoje, konkrečiai dviejuose jo eilėraščių rinki­niuose – A-lo! ir Dainos apie svyruojančius gluosnius – regima miesto fenomeno interpretacija, subjekto santykis su urba­nistine tikrove bei jo raiška meniniu tekstu. Urbanizmo apibūdinimai „mažorinis“ ir „minorinis“ pasitelkti kaip sąlyginis skirtingos urbanistinės temos raiškos Borutos kūryboje įvardijimas.

      1924 m. atvykęs studijuoti į Lietuvos universitetą Kaune devyniolikmetis aušrininkas Boruta buvo kupinas entu­ziazmo ir tikėjimo pakeisti pasaulį. Tai atsispindi 1925 m. išėjusiame debiutiniame eilėraščių rinkinyje A-lo!. Opti­mistinė ir veržli revoliucinė retorika, teatrališka poza, šūks­niai ir kreipiniai į publiką eilėraštyje „Naujų dienų gatvėj“ tebėra stipriai paveikti Kazio Binkio ir Vladimiro Majakovskio kūrybos: „Piliečiai! / Anons! / Žiūrėkit pro plieną žvėries 19 metų, / kurio krūtinėj gegužio rytų / visas šim­tas“. Sveikos, laukinės ir veržlios prigimties reprezentan­tas – „žvėris 19 metų“ – yra vėliau Borutos kūryboje pasiro­dysiančio „berno“ provaizdis, glaudžiai susijęs su to meto rusų poetinės tradicijos išplėtotu „skito“ vaizdiniu. (3)

     Cituotas eilėraštis pavadinimu „Už štangų“ pirmą kartą buvo išspausdintas 1925 m. šeštajame Aušrinės numeryje, tik ką po pirmojo Borutos arešto. (4) Veikiausiai kalėjimo pa­tirtis bei miesto kaip politinės valdžios, kuriai oponavo Bo­ruta, rezidencijos samprata lėmė miesto-kalėjimo vaizdinį jaunojo poeto kūryboje. Nepaisant slogios urbanistinės eilė­raščio scenografijos – plieno, betono ir grotų konstrukcijų – „neramiu padauža“ pasivadinęs eilėraščio subjektas nesijau­čia esąs čia svetimas: „Ko verki, mama, kaimo / pastogėj, visur man gera“. Tai lemia įtikėjimas savąja misija – įveikti buržuazinę santvarką, įkūnytą miesto-kalėjimo vaizdinyje. Kaip sugautas laukinis žvėris, atsidūręs priešiškos politinės galios citadelėje-mieste, „neramus padauža“ blaškosi ir veržiasi į laisvę, pranašauja artėjančią revoliuciją. Mažorinė šio eilėraščio tonacija sustiprėja antrojoje dalyje, kai artė­jančios revoliucijos vizija susilieja su pavasarinės „viesulos“ šėlsmu, kuris „pro atdaras gatves į miestą įsiverš“.

     Nuo pirmojo rinkinio urbanizmas Borutos poezijoje ro­dosi dviem pavidalais: mažoriniu variantu – kaip veržli, optimistinė revoliucinė retorika ir minorine gaida – kaip socialinę skriaudą apnuoginanti, apie gyvenimo bepras­mybę ir savižudybę prabylanti poezija. Eilėraštyje „Sute­mos dirbtuvių kvartale“ skamba jau nebe gyslotų kumščių daužomos kalėjimo durys, bet širdį draskanti armonikos rauda darbininkų kvartale. Šiame tekste regimas kitoks santykio su gniuždančia sistema kelias – ne kova, bet siekis užsimiršti girtų linksmybių siautuly, susitaikymas ir rezig­nacija: „Geria per dieną / jaunatvę dirbtuvių sirenos, / te naktį nupirks kūną – badas, / Gyslos ištyso. Gyvoji armo­nika / agonijų ariją spiegia / Ė, nieko! / Gyvenam! / Ei! / Ech! / Išsigersime, / kaip geria degtinę dirbtuvių kvartale. /

     Ryt duonos nebus, užporyt – pasikarsime, / neverk! Mūs tokia dalia. / Tegu sau. / Ė, ūžk, karčema!“. Aiškiai skiriami pirmu daugiskaitos asmeniu prabylantis dirbtuvių kvartalo gyventojas ir iš šalies karčemą stebintis „pasakotojas“. Pa­starasis nepritaria karčemos lankytoju rezignacijai, ragina juos išbusti iš šio kvaitulio: „Aludėj neliūdna, tik liemenį lanksto / girta prostitutė ir tėvas apakęs / per nemigos nak­tį, armoniką/ tampo. / Tėvai! Atverki akis, / armoniką trenk vidur gatvės. / Duktė! Ar matai kur duktė?“. Tačiau jau po poros metų išėjusiame rinkinyje Dainos apie svyruojančius gluosnius riba tarp nusivylusio miesto darbininko ir Borutos poezijos subjekto nusitrins – jie abu susilies prieštaringoje berno-latro figūroje.

     Charakteringiausius berno apibūdinimus lietuvių litera­tūros kritikąįe pateikę Rimvydas Šilbajoris (bernas yra „ku­pinas gaivalingos katastrofiškos neapykantos išnaudoto­jui – buržujui miestui“ (5) ir Vytautas Kubilius („borutiškas bernas – žalios jėgos ir revoliucinės stichijos įsikūnijimas“ (6) sieja jį su revoliucingumu bei stichiška prigimtimi. Būtent ši borutiško berno samprata įsigalėjo lietuvių literatūros moksle ir skaitytojo sąmonėje. Tačiau 1927 m. rinkinyje Dai­nos apie svyruojančius gluosnius daug ryškiau matyti berno-latro, o ne berno-revoliucionieriaus vaizdinys. Tiek Kubi­lius, tiek Šilbajoris rašydami apie šį rinkinį rėmėsi 1970 m. išėjusiu Borutos Raštų pirmuoju tomu, pavadintu Neramūs arimai. Tačiau Raštuose pateiktas Dainų apie svyruojančius gluosnius variantas gerokai skiriasi nuo 1927 m. rinkinio. Jau 1938-aisiais rinktinėje Eilės ir poemos į rinkinio Dainos apie svyruojančius gluosnius tekstus Boruta įterpė eilėraštį „Pasisveikinimas su kaminais“, septintajame dešimtmetyje išėjusiuose Raštuose prijungtas „Padavimas apie geležinį vilką“, kiti eilėraščiai. Taisydamas 1927 m. rinkinio tekstus, dar 1938-aisiais autorius bandė koreguoti dekadentinį jų pobūdį, visur išbraukdamas žodį „latras“. Veikiausiai Bo­ruta pats juto revoliucionieriaus ir latro nesuderinamumą, bandė jį koreguoti, tačiau būtent šis nesuderinamumas atskleidžia tikrąjį Borutos kaip kūrėjo braižą ir asmenybės prieštaringumą.

     1927 m. rinkinyje vyrauja graudi lyriška nuotaika, eks­presionistinės poetikos brūkšniai ir dekadentinė subjekto pasaulėjauta. Aktyvistinė, vietom proletarinę Majakovskio, vietom keturvėjininkų tradiciją pratęsianti stilistika ryškėja vėlesniuose eilėraščiuose, nepatekusiuose į 1927 m. rinkinį. Borutos Raštuose šie eilėraščiai pateikti pramaišiui su rin­kinio Dainos apie svyruojančius gluosnius tekstais ir suardo pirminę intonacinę šio rinkinio dermę. 1927 m. rinkinio eilėraščiu pavadinimai išvien nurodo į eleginę nuotaiką („Daina apie klykiančią varną“, „Daina apie dvylika liūdnų valandų“, „Daina apie patiestas kojas“, „Daina apie liūdną galą“, „Daina apie latrą paskutinį“, „Daina apie padugnes“, „Pavieškelės gluosnių liūdnoji daina“ ir kt.) Juose nuolat pasikartojantis liūdno švilpavimo motyvas skamba kaip berno gyvenimo kelio akompanimentas. Borutos Raštuose į rinkinio tekstus įterpti vėlesni eilėraščiai neišlaiko bendro stilistinio „Dainos“ pavadinimo antraštėje, liūdno švilpa­vimo melodiką keičia ritmingas klumpių kaukšėjimas į miesto grindinį.

     Priklausomai nuo tematikos, pasaulėjautos virsmo kinta Borutos rinkinio eilėraščių poetika, melodika ir net metras. „Pasisveikinimo su kaminais“, „Padavimo apie geležinį vilką“, „Dainos apie geležinę giltinę“ metras įvairuoja nuo vietom sinkopuoto jambo iki astrofinio, asimetrinio laisvos tarpkirtinės intervalikos sinkopio. Ekspresyvūs, netikėti įvaizdžiai, veržli intonacija leidžia šiuos tekstus priskirti avangardinei, keturvėjiškajai tradicijai. Tuo tarpu melan­cholišku liaudies dainų grauduliu užliejanti „Daina apie patiestas kojas“, „Daina apie dvylika liūdnų valandų“ para­šytos taisyklingais ketureiliais, kryžminiu rimu, vos sin­kopuotu triskiemeniu metru. Melodika ir įvaizdžiais šie tekstai yra artimi neoromantinei lietuvių poezijos tradicijai.

     Stilistiškai nevienalytės yra ne tik pakoreguotosios Dai­nos..., bet ir šiame rinkinyje pasirodantis berno įvaizdis.

     Viena vertus, tai šiurkštus, rūstus, kovai pasiryžęs ryto­jaus proletaras („Tu fabriku plieniniam pragare / išaugs nauji bernai, kovoti pasiryžę“), kita vertus – graudžią me­lodiją švilpiniuojantis kaimo berniokas („Liūdnoka kaž­kodėl liūdnoka / švilpesio mano daina. / Nejaugi būt kaimo bernioką / pakandus priemiesčiu šalna?“). Ta liūdna melo­dija atskamba su pirmojo rinkinio armonikos rauda ir lydi Borutos bernioką jo gyvenimo kelyje. Skirtis tarp berno ir bernioko nužymi Dainų... stilistinę bei pasaulėžiūrinę skirt;: bernas drąsiai ir su viltimi žengia į naują miesto tikrovę, jis pasiryžęs kautis su jam nesvetingu buržuaziniu miestu ir jį nugalėti, o berniokas sietinas su lyrine-elegine ciklo nuo­taika, nostalgija kaimui, vis labiau eilėraščių subjektą už­valdančiu pesimizmu ir rezignacija. Bernas prabyla avan­gardine poetika, berniokas – romansine gaida. Žinoma, ši skirtis tėra sąlyginė, tačiau ji leidžia matyti urbanistinės temos sprendimo kelius, paties Borutos septintajame de­šimtmetyje įvardytus „klaidžiojimais ir ieškojimais“ (7).

     1927 m. rinkinio branduolį sudarantys tekstai gimė pa­našiu metu: tai rodo ne tik jų parašymo datos, bet ir išlai­kyta vienoda nuotaika, melodinė, intonacinė slinktis. Iš es­mės rinkinio tekstus galėtume jungti į vieną kūrinį – ciklą ar poemą apie miestan iškeliaujantį kaimo berną. Akivaiz­du, kad šiam ciklui atsirasti didelės reikšmės turėjo bio­grafiniai faktai: iš universiteto laikinai pašalintas Boruta 1926 m. pradžioje išvyko studijuoti į Vieną. Iš Borutos prisiminimų galima spręsti, kad net kelerius metus pra­gyvenęs Austrijos sostinėje, jis jautėsi čia prislėgtas ir vie­nišas, gniuždomas beprasmybės jausmo. Šia nuotaika per­siėmęs ir rinkinys Dainos..., kurio didžioji dalis parašyta 1926 m. Vienoje.

     Įvadinis rinkinio eilėraštis „Daina apie svyruojančius gluosnius“ nubrėžia kelionės į miestą tikslus („Gal rasiu šulinį, kur laimę kiti semia/ ant degančios žaros žaibuo­jančio rytojaus“) ir ten tykančius pavojus („O jei nerasiu... Nei degančios žaros, / nei šulinio ir nei šaltinio. / Tada. Ne kas tada. Mane apžios/ dienos latro paskutinio“), taip pat galimą baigties scenarijų:

    

     Ir laimė bus. Neapsakyta laimė!

     Jei sugrįžęs ant tėviškės griuvėsių

     apverkti nuodėmes savas galėsiu,

     kad priglaustų kaulus tėviškės šilainė,

     ir -

     jei ne gluosnių žalsvas kvapas

     snūduriuos ant mano kapinyno,

     tai bent skambės balsas atlapas

     iš naujo geležies giesmyno. (8)

    

     Rinkinyje pasikartojantis geležies įvaizdis Borutos teks­tuose turi naujos – industrinės, urbanistinės gyvenimo sanklodos reikšmę. įvadiniame rinkinio eilėraštyje minima geležinė vėtra nurodo į istorines permainas, industrializmą, kuris kaip viesulas griauna senąją agrarinę tvarką. Čia galėtume prisiminti Borutos verstą Sergejaus Jesenino „Keturiasdešimtlūpį“, kuriame industrializmas pasirodo kaip nuožmus geliažiniapilvis kaimo priešas, tiesiantis ranką jį užsmaugti. Tačiau tarp Borutos ir Jesenino tekstų būta esminio skirtumo: Jeseninas aiškiai deklaruoja nesugyven­siąs su naująja – industrine – tvarka ir pasirenka paskutinio kaimo poeto amplua, tuo tarpu Borutos subjektas blaškosi tarp emocinio prisirišimo prie kaimo, agrarinės gyvenimo sanklodos ir siekio pritapti, sugyventi su naująja industrine era. Antrąjį kelią nušviečia revoliucinės „degančios žaros žaibuojančio rytojaus“ viltys bei proletarinio poeto amplua, išsakyta naujo geležies giesmyno įvaizdžiu.

     Borutos kuriama susitikimo su miestu scena yra artima niūriai verharniškajai didmiesčio vizijai: ėjimas į nežinią, į elektra švytintį, mašinų gausmo apimtą masių miestą belgų poeto kūryboje siejamas su visa kas gyva į save su­siurbiančių miestų-aštuonkojų vaizdiniu. Borutos eilėraš­tyje kelionė iš namų į miestą sekama pagal stebuklinės pasakos logiką. Miestas čia vaizduojamas kaip akmeninė, betoninė, geležinė giria, kuri lietuvių tautosakinėje tradi­cijoje reprezentuoja svetimą, klaidžią ir pavojingą erdvę. Miestą subjektas mato kaip dirbtinį, netikrą, todėl nepa­tikimą, pavojingą kaimo tikrovės perdirbinį: „Tai negi aš galiu pakęsti miesto smarvę / ir mano palšių surogatą?“, įvaizdžiai, kuriais Borutos tekste yra reiškiamas miesto triukšmas, transporto srautas ir reklama, vargiai galėtų būti sietini su trečiojo dešimtmečio Kauno realybe. Ir nors sep­tintajame dešimtmetyje šį rinkinį Boruta apibūdino kaip susidūrimus „su prieštaravimais tarp senojo kaimo ir nau­josios kapitalistinės Lietuvos“, akivaizdu, kad urbanistinius šio ciklo vaizdinius įkvėpė pirmas poeto susidūrimas su Viena kaip industriniu Vakarų megapoliu.

     Susitikimas su miestu Borutos tekste reiškia susitikimą su savąja mirtimi („Ant juodų kryžių sukryžiuoto fono / reklamiškai šnairuoja mano giltinė“), tad kelionė į miestą yra likimiška kelionė į pražūtį. Itin ryški scenografijos de­talė – juodais kryžiais sukryžiuota miesto panorama in­terpretuotina kaip kryžiaus formos elektros stulpai – in­dustrinio miesto reprezentantai, o kartu kaip kartuvės – grėsminga subjekto mirties finalinės scenos pranašystė. (9) Rinkinyje Dainos apie svyruojančius gluosnius esama tarpu­savy susipynusių biblinių motyvų: subjektas tapatinasi tiek su sūnumi palaidūnu – latru, tiek su Kristumi, išperkančiu žmonijos nuodėmes ant kryžiaus. Sūnaus palaidūno istorija Borutos rinkinio tekstuose perteikiama per kelionės iš kai­mo, iš tėviškės į svečią kraštą, t. y. į miestą, motyvą. Dar pirmajame Borutos rinkinyje „žvėris 19 metų“ deklaruoja ryžtą užkariauti priešišką jam bastioną, šis ryžtas ir viltis pakeisti pasaulį atveda Dainų... subjektą į miestą. Tačiau užuot atsivėręs išsvajotuoju laimės šuliniu kapitalistinis miestas atsiskleidžia kaip dvasinė dykvietė: „Kolonų, sta– tujų, vitrinų tyruose, / lyg būtų paklydus dūšia“. Merkantilinėje, šaltoje, nesvetingoje ir svetimoje kapitalistinio miesto erdvėje nėra vietos sielai. Mąstydama apie neoromantikų kartą, Rita Tūtlytė taikliai pastebėjo šios kartos, ypač An­tano Miškinio, poezijai būdingą „sielos be vietos“ situaciją.

     Kaip Antano Baranausko Anykščių šilelis buvo užuovėja lietuvio sielai, taip neoromantikams sielos prieglobsčiu buvo sodžius; iš jo išėjus siela sutriko ir pasimetė, teigia literatūrologė. (10) Šis Tūtlytės pastebėjimas puikiai tinka ir Miškinio vienamžiui Borutai ar bent jo Dainoms... Tiek Bo­rutos, tiek Miškinio poezijos dramatizmas glūdi nesuge­bėjime prisitaikyti prie naujosios miestiškosios realybės. Kupini lūkesčių, atvira širdim žengę į naująją miesto tik­rovę, jų eilėraščių subjektai nusivilia miesčioniškąja veid­mainyste, bjaurisi miesto gyvenimo amoralumu, tačiau, nepajėgę jam pasipriešinti, tarsi pasidavę juos nešančiam likimui, siekia užsimiršimo: „Gera. Oi, gera. Užmiršti pa­saulį. / Taip, kaip pasaulis užmiršo tave. / Per daug nusibo­do man spjaudyt į saujas / Ir stumdomam būti kaip laiškui pašte.“ (Kazys Boruta, „Daina apie dvylika liūdnų valan­dų“); „Man nepatiko veidai uvėrūs / Ir ant kaklų žibučiai, / Tai užsimiršęs šokau ir gėriau – / Dvarus praūžęs būčiau!“ (Antanas Miškinis, „Vyšnioms žydint“). Lemtingai juodviejų kūryboje pasirodo čigonė. Tai yra neabejotinai miesto tautosakos personažas, čigonų romansai – miesto tautosa­kos dalis. Čigonės tema urbanistinėje poezijoje turi svarbią reikšmę, yra glaudžiai susijusi su „gamtos žmogumi“, sti­chiškos, aistringos prigimties herojumi. (11) Ir Borutos, ir Miš­kinio poezijoje lyrinis subjektas tapatinasi su čigone, brė­žiama paralelė tarp juodviejų likimo: jie abu yra „gamtos žmonės“, mieste besijaučią svetimi, įkalinti. Aiškiai jun­tama priešprieša: čigonė, lyrinis herojus ųs industrinis mies­tas, miesčionija. Borutos subjektas atsiduria ant vieno laip­telio su čigonais, su nuskurdusia miesto padugne („kas kad valkata vienas / švilpauja miesto gatve“). Nuopuolio tema Borutos Raštuose pratęsiama meilės puolusiai moteriai mo­tyvu. Eilėraštyje „Daina apie gatvių mylimąją“, pirmą kartą išspausdintame tik 1964 m. rinkinyje Suversti arimai, mies­tas prakeikiamas kaip merkantilinė amorali erdvė.

     Borutos eilėraštyje „Daina apie klykiančią varną“ pasiro­do varnos-sesės, likimo draugės paveikslas. (12) Tapatindamasis su varna, subjektas kartu projektuoja savojo likimo gaires: miesto labirintuos pasiklydęs subjektas nebemato galimybės iš jo išsigelbėt.

    

     Oi, varna, varna. Kokia negerovė

     mudviejų riksmą iš girios žalios

     ant suodino miesto padangės pakorė,

     kuriai nesulaukti rytinės žaros.

    

     Aiškiai išdėstoma opozicija – žalia giria vs suodinas mies­tas – remiasi spalvine priešprieša. Visuose rinkinio teks­tuose miestas tapomas tik juoda spalva su punktyriškai pasikartojančiu kartuvių, mirties motyvu. Tad miestas priešpriešinamas kaimui kaip mirties vs gyvybės (žalia spalva) opozicija. „Dainoje apie klykiančią varną“ girdime tolimą kito eilėraščio aidą. Miesto kaip aštriadančio vilko paveikslas („Plienas į kietąjį akmenį trinas, / Tūkstančiai čiaukši plietlfnių dantų“ – „Daina apie klykiančią varną“) buvo išplėtotas „Padavime apie geležinį vilką“, kuris į rinkinio tekstus tebuvo įterptas septintajame dešimtmetyje, o pirmą kartą publikuotas Kultūroje 1931 m. (13) Skirtingai nuo lyriškos, eleginės „Dainos apie klykiančią varną“, „Pa­davimas apie geležinį vilką“ prabyla ryškia avangardine poetika, kapotu ritmu, sutraukytomis eilutėmis. Sis eilė­raštis remiasi Vilniaus įkūrimo legenda, siūlo naują šio padavimo interpretaciją, perteiktą drąsiu ir kartu deklara­tyviu berno dialogu su miestu:

    

     Seni padavimai baisiai suplėkę

     ir visai netekę bet kokio kvapo,

     o man,

     išlindus iš palėpės,

     skersai tako

     atsistoja geležinis vilkas,

     tūkstančiais dantų čiaukši

     miestas akmeninis,

     aprūkęs ir pilkas.

    

     Didžiausio Lietuvos miesto įkūrimo legenda nėra tie­siogiai sietina su Vilniumi, bet suvoktina universaliau – kaip XX a. industrinio miesto simbolis. Miesto įkūrimo legenda perskaitoma nauju, netikėtu kodu: vietoj legendoje akcentuojamos pozityvios miesto simbolio – vilko – galios čia aktualizuojama tautosakoje sutinkama pikto, priešiškai nusiteikusio vilko reikšmė. Vilkas lietuvių tautosakoje yra vaizduojamas kaip pagrindinis žmogaus priešas gyvūnijos pasaulyje, todėl simbolizuoja didžiausią grėsmę. Legendoje pasirodančio geležinio vilko vaizdinys čia perrašomas ne­gatyvia metaforika: galią, stiprybę viduramžiais simbo­lizavusi geležis, industrinėje epochoje sietina su mechani­zuotu, standartizuotu, fabrikine tvarka dvelkiančiu miesto gyvenimo būdu. Su kaimo bernui būdingu stačiokiškumu ir drąsa yra stojama prieš iššieptus miesto-vilko nasrus:

    

     Tai ką? Sakai, suėsi.

     Na ką gi, pabandyk!

     Gal ir pajėgsi,

     tiktai dantų per daug man nešaipyk!

     Sugrūsiu klumpes tau į goserę,

     nors ir pakaustytam žabangom.

     Ne taip seniai dar giriose žaliose

     vilkus mes smaugėm savo rankom.

    

     Ši pozicija primena debiutiniame Borutos eilėraščių rin­kinyje suformuotą žvėries vs jį įkalinusio miesto opoziciją. „Padavime apie geležinį vilką“ pasirodantis bernas savo stichiška prigimtimi, ryžtu pasipriešinti, kovoti su dirbtine, negyva miesto civilizacijos galybe priklauso tai pačiai „ski­to“ paradigmai kaip ir „žvėris“ iš eilėraščio „Naujų dienų gatvėj“. Tik „Padavime apie geležinį vilką“ jaunojo „žvė­ries“ galia – gysloti kumščiai – transformuojami į berno klumpes. (14) Klumpės Borutos tekste atlieka kaimiškosios tapatybės, padėsiančios subjektui atsilaikyti prieš grės­mingą miestą, reprezentantės vaidmenį:

    

     Todėl, bernai,

     kai eisite į miestą pėsti,

     neužmirškit apsiauti klumpėm, –

     jos gatvių grindiniu galingai dunda.

    

     Vis dėlto 1927 m. rinkinio Dainos... tekstai ženklina berno pralaimėjimą kovoje su vilku-miestu. Pakliuvęs į jo nasrus subjektas neišvengiamai praranda kaimiškosios tapatybės ženklus:

    

     Per dieną surūkę dirbtuvių kazarmos,

     mašinos, ratai ir liūdnos sirenos

     užmušė tai, ką davė man kaimas,

     žymes ištrynė nakties mėnesienos.

    

     Finalinėje mirties bausmės scenoje berno-latro figūra yra transformuojama į revoliucinį poeto-mesijo vaizdinį. Bo­ruta „regėjo poeto-pranašo, poeto-kankinio figūrą ir norėjo žengti jos kruvinomis pėdomis“, teigia Kubilius. (15)

     Metais vėliau nei Dainos... Rygoje išėjusiame apsakymų rinkinyje Drumstas arimų vėjas pasirodžiusio apsakymo „Raudoni dobilai“ siužete atpažįstama ta pati miesto gat­vėmis klaidžiojančio vienišo kaimo berno situacija. Kaip ir eilėraščių rinkinyje bernas iškeliavo į miestą vedinas lūkesčių apie laimę, tačiau ilgainiui nusivilia, jaučiasi artė­jąs prie bedugnės. Jis sutinka čia tuos pačius personažus – miesto prostitutę, varną. Tačiau apsakymo finalas siūlo kitą, laimingą Dainų... siužeto versiją: miesto turguje sutikęs sveikata trykštančią kaimo mergą bernas grįžta su ja atgal į sodžių.

     Kubiliaus teigimu, Dainos apie svyruojančius gluosnius esanti „avangardizmo pagrindų revizija pagal emocinės lyrikos modelį, atpalaidavusi tikrąjį poeto balsą“ (16). Vis dėlto atrodytų, kad abu poeto balsai – ir avangardinis, ir lyrinis, ir mažorinis, ir minorinis – yra tikri ir tik abu kartu pakai­tomis skambėdami jie geba perteikti prieštaringą ir maiš­tingą poeto būdą.

     Ankstyvoji Kazio Borutos poezija suvoktina kaip lietuvių urbanistinės poezijos tradicijos kryžkelė: poetas pratęsia Juliaus Janonio pradėtą proletarinio urbanizmo tradiciją, taip pat jaunatviškai veržlią, „aktingą“ keturvėjiškąją ur­banizmo traktuotę, o kartu nužymi tolesnės eleginės-minorinės urbanistinės poezijos tradicijos gaires, jos tąsą An­tano Miškinio kūryboje.

     __________________

    

     (1) Angelika Corbineau-Hoffmann, Kleine Literaturgeschichte der Grossstadt, Darmstadt: VVissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003, p. 8.

     (2) Kari Riha, Deutsche Grossstadtlyrik, Munchen, Zurich: Artemis-Verlag, 1983, p. 11.

     (3) Apie „skito“ vaizdinio įtaką Borutos poezijai žr. Vytautas Kubilius, Kazio Borutos kūryba, 2-as pat. leid., Vilnius: Vaga, 1985, p. 66; Dalia Strio­gaitė, „Kaip Kazys Boruta lietuvių literatūrą kreipė į modernizmą. Kaziui Borutai – 100“, Šiaurės Atėnai, 2004 12 24, p. 8.

     (4) 1925 m. gegužės mėnesį Boruta buvo suimtas už Gegužės 1 d. šūkius, paskelbtus leidinyje Draugas jauniems.

     (5) Rimvydas Šilbajoris, Netekties ženklai, Vilnius: Vaga, 1992, p. 93.

     (6) Vytautas Kubilius, Naujų kelių ieškant, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964, p. 335.

     (7) 1961-1962 m. sudarydamas rinktinės Suversti arimai planą antrąjį skyrių Boruta pavadino „Dainomis apie svyruojančius gluosnius“ (1925– 1927), žr. paantraštę „susidūrimai su prieštaravimais tarp senojo kaimo ir naujosios kapitalistinės Lietuvos, klaidžiojimai ir ieškojimai“, kuri yra „Paaiškinimuose“, in: Kazys Boruta, Neramūs arimai [Raštai, t. 1], sudarė ir paaiškinimus paraše Valerija Vilnonytė, Vilnius: Vaga, 1970, p. 405.

     (8) 1927 m. rinkinio Dainos apie svyruojančius gluosnius tekstai cituojami iš 1927 m. leidimo rinkinio, o Raštų skyrių Dainos apie svyruojančius gluosnius sudarantys, bet į 1927 m. rinkinį nepatekę tekstai cituojami iš Raštų.

     (9) Šį elektros stulpo kaip kryžiaus ir kartuvių vaizdinį „pasufleravo“ latvių dailininko Niklavo Strunkės sukurta rinkinio Kryžių Lietuva (Ryga, 1927) viršelio iliustracija – ant kryžiaus formos elektros stulpo kybąs pakaruoklis.

     (10) Rita Tūtlytė, Antanas Miškinis, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997, p. 102.

     (11) Ю. M. Лотман, З. Г. Минц, «Человек приподы» в русской литературе», 1996, p. 630.

     (12) Prisimenantkonedešimčiametų vėliauišleistą AntanoMiškiniorinkinį Varnosprieplento (1935), galimabūtų kalbėtiapielietuvių poetinėjesąmonėjegyvavusį varnoskaipkaimopaukščio įvaizdį.

     (13) Miesto-geležiniovilkovaizdinyspirmą kartą pasirodė dar 1927 m. Naujame žodyje (Nr. 16) cituotameBorutoslaiškeiš Vienos: „Žaduiš­reklamuotikaimišką berną, sudarytinaujoAdomoirIevosmitą, sudaužytigelež. vilko, reiškia, miesto šventybės, aureolę irdiametraliaiatsistotifuturizmomašinizmui...“, cit. iš „Paaiškinimai“, in: KazysBoruta, op. cit., p. 408.

     (14) „AktyvistinisBorutosbernosuklumpėmisvaizdinysperėjoir į Trečiofrontomanifestą, – žr. Rašytojų Aktyvistų Kolektyvas, „Mespasi­ryžom“, Trečiasfrontas, 1930, Nr. 1, p. 3.

     (15) VytautasKubilius, KazioBorutoskūryba, 2-aspat. leid., Vilnius: Vaga, 1985, p. 9.

     (16) Ibid., p. 47.

    

     Iš: Kazys Boruta. Lietuviškasis Brandas: asmenybės laisvė, iššūkis, neprisitaikymas. Mokslinės konferencijos, skirtos Kazio Borutos 100-osioms gimimo metinėms, medžiaga, 2005.

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1