Lietuvių rašytojo, kritiko Juozo Grušo (1901–1986) dramaturgija liudija tradicijos tąsą, autoriaus pastangas ją gilinti ir modernizuoti. Istorinėse pjesėse atpažįstame kūrėjo dialogą su Vydūno, Vinco Krėvės, Balio Sruogos kūriniais, tragikomedijos veikiau papildo absurdo, grotesko, ironijos dramų diskursą. Pastarasis – dramaturgijos žingsniai paskui Europos kūrėjus (1), taigi ne visuomet ir ne itin sėkmingas. Šis diskursas tampa ypač aktualus 1976-aisiais įvykusios Valstybinio akademinio dramos teatro premjeros, spektaklio „Cirkas“ (rež. H. Vancevičius), kontekste. 1959-aisiais Henriko Vancevičiaus statyta, grotesku nuspalvinta Kazio Binkio „Generalinė repeticija“, pasak teatro teoretikės Irenos Aleksaitės, „žėrėjo scenine išmone, teatrališku paradoksalumu. Tačiau „Cirkas“ režisieriaus rankose tapo tik formaliu sceninių vaizdų kaleidoskopu“ (2). Profesorė taikliai pastebi panašios stilistikos spektaklių kokybės skirtumus. Galbūt teisus buvo teatro kritikas Egmontas Jansonas, sakydamas, jog teatras gerai suvokė, kad pjesės veikėjas klounas Pilypas – tarsi stilizuotas sąlyginės tikrovės hieroglifas, todėl, priešingai autoriaus ketinimams ir pjesės logikai, turbūt sąmoningai apsiribota asmenine Pilypo drama ir jo konfliktu su Jaksu? Viso to rezultatas – „nelabai įdomi lyrinė drama, išmarginta negrabiai suvaidintomis cirko scenomis“ (3).

Spektaklis rodytas trumpai – žiūrovai jo nepamėgo. Atsiliepdamas į kritiką, kurios tuomet sulaukė „Cirkas“, pjesės autorius Juozas Grušas pastebėjo, jog „režisierius turi laisvę. Kūrybiniai ginčai paremti subjektyvumu. Menas individualus, kiekvienas režisierius turi savo požiūrį“ (4). Žinoma, režisūra – interpretacija, tad stebėtis ar teisintis čia nereikėtų. Tačiau Irenos Aleksaitės pastabos apie pjesės komplikuotumą jos, pjesės, bei spektaklio problematikos kontekste verčia bent jau suklusti: ar tai – sunkiai pastatoma drama, nepavykęs spektaklis galbūt rodo kūrinio padrikumą ir neišbaigtumą? Pastarieji svarstymai tampa analizės išeities taškais, o 1976-ųjų spektaklis – kontekstu, padėsiančiu žymėti jos interpretavimo gaires.

Pjesė „Cirkas“ – dviejų dalių paradoksinė tragikomedija, čia veikia klounas Pilypas (pravarde Žiogelis), cirko direktorius Jaksas, jo žmona Apolonija, cirko jojikė Dženė, cirko artistai (ir kiti veikėjai), veiksmas vyksta mūsų dienomis vienoje kapitalistinėje šalyje, – visa tai autoriaus paliktos nuorodos. Tačiau – dėl veiksmo motyvacijos trūkumo, laiko ir erdvės kaitos, tikrovės ir iliuzijos sampynos, paradoksiškų situacijų ir egzistencinės, ideologinės plotmės – pasakyti, apie ką šis veikalas, yra sunkoka. Lengviausia, matyt, telktis į klouno, cirko direktoriaus ir jo žmonos meilės trikampį. Tokia interpretacija, žinoma, palengvintų būsimą analizę, tačiau taip vėl žengtume link to, ko neišvengė režisuodamas Vancevičius – „spektaklyje buvo išryškintas tik meilės trikampis, o aštrus groteskas, realus gyvenimo ir fikcijos derinys <…> kažkur dingo, liko neatskleisti“ (5). Manoma, jog apčiuopti pjesėje tą groteską, gyvenimo ir fikcijos derinį padėtų grįžimas prie teksto. Todėl jo analizei pasitelkiamos svarbios teatro teoretikų Patrice’o Pavis (tarti: Pavì) ir Michelio Vinavero įžvalgos.

 

Skaitytojo ir teksto susidūrimas – analizės perspektyvos

 

Pavis draminio teksto analizę grindžia skaitytojo įžvalga susidūrus su tekstu. Koncentruojamasi į šias kategorijas: „A“ – tekstualumą / stilistiką, „B“ – pasakymo situaciją: „I“ – turinį ir temas (kaip tai pasakoma), „II“ – istorijos dramaturgiją (naratyvo struktūros), „III“ – veiksmą ir veikėjus (aktantinės struktūros), „IV“ – reikšmę (ideologija). Pasak Pavis, „dramos kalba nėra normalios kalbos imitacija. Ji visuomet yra stilizacija“ (6). Kalbant apie teksto „pasakymo situaciją“ prisimenamos kito dramos teoretiko – Michelio Vinavero įžvalgos: suprasti tekstą – tai visų pirma matyti, kaip jis funkcionuoja dramaturgiškai, o dramaturgiško funkcionavimo modelį galime perprasti tyrinėdami kalbą. Pavis sutinka su pirmuoju teiginiu, tačiau kvestionuoja antrąjį: „Tai, žinoma, galima pritaikyti daugeliui atvejų, bet avant-garde’o stilistika savyje gali slėpti klasikinę dramaturgiją (arba atvirkščiai)“ (7). Čia jau minėtas kategorijas Pavis išdėsto pagal schemą „paeiliui nuo centro“. Kiekvienas analizės etapas suvokiamas kaip susijęs su kitu ir apimantis prieš tai atliktą ir dar planuojamą atlikti.

Abiejų teoretikų pastabos apie „Cirką“ svarbios keliais aspektais: dėl dėmesio pjesės tekstui, kalbai, kuriamai reikšmei, skaitytojui. Retorinės figūros, meninis vaizdavimas (metafora, groteskas, paradoksai), istorijos pasakojimas (veikėjai kaukės, veiksmo motyvų niveliavimas), reprezentacija (tikrovė, cirkas, sapnas), ideologinė plotmė – visa tai atsiduria mūsų dėmesio centre.

 

Pjesės kalbos, veikėjų ir veiksmo sąsaja

 

Grušo pjesė modernios formos, tačiau, bent iš pirmo žvilgsnio, toks apibūdinimas nieko nepasako. Pakanka prisiminti Pavis pastabą apie avant-garde’o stilistiką bei klasikinę dramaturgiją – jos abi susijusios, veikia viena kitą. „Cirke“ šalia tragikomedijos (herojus, likimas) atpažįstame absurdo dramaturgijos ir to, ką teatro teoretikas Hansas-Thiesas Lehmannas vadina postdraminiu teatru, bruožus:

Prisimenant, kaip absurdo teatrą apibūdina Esslinas, iš karto galima pamanyti, kad čia kalbama apie devintojo dešimtmečio postdraminį teatrą: jame nėra „jokio svarbesnio veiksmo ar intrigos“, pjesėse „dažniausiai nėra veikėjų, pasižyminčių psichologiniais bruožais“, jie „veikiau primena marionetes“; pjesės neturi „nei pradžios, nei pabaigos“ ir, užuot atspindėjusios tikrovę, veikiau vaizduoja „sapnus ir baimes“, o jas sudaro ne „sąmoningos replikos ir nušlifuoti dialogai“, bet „pakriki plepalai“ (8).

Pjesės veiksmas daugiasluoksnis: artistų repeticijas keičia pasirodymai, pertraukos, gyvenimą ir tikrovę – sapnai, meilės intrigas – menininko kančia, egzistencinis tragizmas. Veikėjai (deklaratyvios kaukės – personažai) (9) nėra psichologizuoti, greičiau ženkliški. Pavyzdžiui, Jaksas vadinamas filosofine intriga, Iksu, o cirko jojikės Dženės (cirko direktoriaus žmonos, Klouno mylimosios) raginimas keršyti veikiau skamba kaip formulė: „Kloune! Šiandieną daryk didžiausias nesąmones. Rodyk kvailybes niekšingiausias. Daryk tai, kad iš Ikso pasidarytų ir iksas, ir igrekas. Slastus aš parengiau“ (10). Veikėjas žodžiu gali kitą paversti ženklu, demaskuoti pjesės tikrovę ir fikciją. Sapno motyvas pjesėje irgi įgyja daugybę reikšmių – Klounas vis tariasi sapnuojantis, o Apolonijos pasakotas sapnas (jos glėby Klounas miršta) greičiau apeliuoja į tikrovę:

„O kažkoks balsas, atrodo, šaukia ir kartoja, keistai ir juokingai kartoja: ‘Tavo vyrą pražudė moteris, moterėlė, moterikė, moteriūkštė, moterpalaikė...’ Ir taip išvardija visas fazes, kuriomis gali būti moteris“ (11). Žodžio – tapatybės atitikmenų ieškoma keistais epitetais, žaidžiant žodžio formomis. Svarbūs tampa ir veikėjų moterų vardai – įvardijimai: Apolonija (12), kuri grasinama sugauti pelėkautais, ir Dženė, pavadinama Giltine. Vardai bei erdvės / laiko pokyčius nusakančios nuorodos (dažniausiai lentos su nuoroda ar veikėjų replikos), įvykių motyvai skęsta filosofinėje pjesės plotmėje, paskirų frazių, nesusikalbėjimo liūne. Irena Aleksaitė atkreipia dėmesį, jog pjesės siužetas abstraktus, prisodrintas filosofinių ir moralinių sentencijų, o realusis bei fantastinis jo pradai – migloti (13). Su pastarąja pastaba galėtume sutikti, tačiau klausiame, ar ta migla turi prasmę. Mat tikrovė ir fantazija kaip tik tampa viena pagrindinių literatūros kritiko Vytauto Martinkaus temų. Todėl tolesnėje analizės dalyje nagrinėjama Klouno figūra bei jo steigiamas ir kartu jį steigiantis atviras tekstas.

 

Klounas – personažas, kuriantis fikciją ir gyvenimą

 

Retorinės figūros gimsta teksto visumoje, autoriaus ir skaitytojo sąmonėje. Keliami filosofiniai, ideologiniai klausimai (svarstymai) dažnai skamba deklaratyviai ar yra sąmoningai demaskuojami. Tokiam demaskavimui, kaip Peterio Brooko aprašytam Brechto atsiribojimui (14), pasitelkiama cirko erdvė (besikeičiančios erdvės), artistai. Martinkus kalba apie metaforų žaismę:

<...> (žaismės) erdvėlaikį valdo ir apibrėžia autoriaus-skaitytojo sąmonė – jos intelektinė galia, gebanti sužadinti įtampą, būtiną tokiai žaismei, matomo ir nematomo įtampą kaip filosofinių klausimų kėlimą tikrovės ir fantazijos sankirtoje (15).

Skaitytojas, suvokdamas teksto atvirumą interpretacijai, pats gali abejoti, netikėti tuo, ką skaito, – netikėti tiesa, turinčia priešingą tiesą ir nevadinamą melu. Panašiai, bandydama užčiuopti tikrovės ir fikcijos ribas, masinių scenų veikėjų funkcijas, rašydama apie pjesę / žiūrėdama spektaklį, matyt, dvejojo ir Irena Aleksaitė.

Klounas – tarsi apeliacija į sąmoningą skaitytoją / žiūrovą, kuris turėtų suprasti ir sąmoningai stebėti. Jis tarsi ašis, jungianti daugiasluoksnį ir išskaidytą, fikciją ir vaidinimą apimantį pasakojimą. Tačiau skaitant ima atrodyti, jog dėl sapno ir vaidinimo momentų, teiginių deklaratyvumo pasvertas ar logiškas jo veiksmų, žodžių aiškinimas praranda prasmę: klouną mušti leidžiama, ir jis mušamas smarkiau, nei reikia žiūrovams įtikinti, ar apskritai sakosi, jog nėra jokių įrodymų, kad jį mušė. Jis ne tik žaidžia kalba (pvz., vadina save šešėliu, nors einant pro jį yra nugriaunamas), bet ir sudarko skaitant gimstančias metaforas, fikcina tikrovę ir iš jos šaiposi, taip užsitraukdamas kitų artistų nemalonę. Esame priversti svarstyti, kodėl Klounas Pilypas yra toks, koks Klouno ir juoko ryšys. Tuomet svarbiausias tampa klausimas, kaip apie jį kalbama. Lehmannas jau minėtoje knygoje rašo:

Egzistencialistinis grįžimas prie individo ir absurdiškumas iš tiesų glaudžiai susiję. Juoką keliantis beviltiškumas – pagrindinė Frischo, Dürrenmatto, Hildesheimerio ir kitų autorių pjesių nuotaika. Tezė „Mums lieka tik komedija“ (Dürrenmattas) puikiai perteikia negebėjimą tragiškai interpretuoti pasaulį kaip visumą (16).

Atsisakoma žvelgti vien į smurto prasmę, Klouno ir menininko paralelę. Ji, nors, pasak Egmonto Jansono, ir neišreikšta (17), ryškėja dėl susidūrimo su dviprasme tiesa – Apolonija (tiesa, meilė, kančia) ir Džene (tiesa, neva įkvepianti kūryba, džiaugsmas, grožis). Probleminis tampa pats buvimas, žmogaus ir jo juoko (veiksmo) atskyrimas. Jau pjesės pradžioje skaitome Jakso žodžius: „Bet atsiminkite, kad ne visada juokautojas yra juokdarys“ (18), ar vėliau Dženės: „Klounas turi likti. Kai aklas rimtai kalba apie spalvas, o kurčias apie muziką – per daug juokinga, jei niekas to nepaverčia juoku“ (19). Tekste skleidžiasi nuolatinė, įvairiai teisinama (net vadinama Klouno lemtimi) pastanga juokauti ir juokaujančiojo nuovargis. Pilypas nuogąstauja: „Ir nuo juoko pavargau, kad galėčiau numigti nors valandėlei“ (20). Gal pavargstama nuo tiesos, kurios ieškoti negalima? Galbūt nuo pastangų atsakyti į klausimą, kur visi (net ir pertraukos metu) skuba? Šie klausimai tokie abstraktūs, jog greičiau skamba kaip Lehmanno apibūdintos žmonijos išgyvenamos tragedijos pasekmė, išraiška. Ši išraiška visuomet padrika, stilizuota, kelianti juoką, bet vienintelė galima.

 

Pabaigoje – kelios įžvalgos

 

Dėmesys Juozo Grušo modernios pjesės „Cirkas“ kalbai leido pažinti stilizuotą, išskaidytą ir daugiasluoksnę šio kūrinio tikrovę. Vartojamas žodis steigia sukonstruotą tapatybę, sieja veikėją ir veiksmą, atveria ideologinę, filosofinę plotmes, taip pat – naikina jų priežastingumo ryšius. Vadinasi, matydami lietuvių dramaturgiją platesniame diskurse, kūrinyje galime atpažinti absurdo dramaturgijai ar postdraminiam teatrui būdingus bruožus, įžvelgti modernios ir klasikinės dramaturgijų sąsajas. Veikėjų poelgiai, replikos dėl teziškumo, fikcijos ir tikrovės jungtis tampa atsiribojimo žingsniu, veikėjai – kaukėmis ar / ir tiesos reprezentatoriais. Dramaturgo pasitelktas groteskas, absurdas, žmogaus – kaukės bei jo veiksmų perskyra kreipia mūsų žvilgsnį į Klouną. Jis – lyg tragedijos ir komedijos kaukes dėvinti šio nagrinėjamo teksto ašis, reikalinga tiesiog dėl savęs pačios, dėl juokų bei kartais dėl per daug abstrakčios pastangos juokauti. Tačiau prisiminus, jog 1976-aisiais, kaip rašo Jansonas, Jaksas tapo spektaklio varomąja jėga, atrodo, kad Klounas pjesėje bei spektaklyje (dėl pjesės komplikuotumo ar sunkiai atpažintų plotmių, kurias tarsi žymėjo dramaturgas) lieka neišbaigtas. Kita vertus, jis, kitų kalbėjimas apie jį, jo paties kalba, veiksmai ir ieškojimai – tai visuomenė, išgyvenanti egzistencinį tragizmą. Ji gali tik beprasmiškai juoktis. Ir juokiasi tol, kol pavargsta.

 

1   Apie XX amžiaus absurdo poetiką Vidurio ir Rytų Europos dramaturgijoje rašė teatro kritikas Andrius Jevsejevas.

2   Valstybinis akademinis dramos teatras // Lietuvių teatro istorija / Trečioji knyga / Sudarė Irena Aleksaitė, 1970–1980. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 32.

3   Egmontas JANSONAS. Etiudai apie teatrą. – Vilnius: Vaga, 1988, p. 29.

4   Vladas ŽUKAS. Susitikimai su Juozu Grušu (2), http://www.tekstai. lt/zurnalas-metai/545-2009-m-nr-11-lapkritis-/5693-vladas-zukas-susitikimai-su-juozu-grusu-2.html (žiūrėta 2015-02-05).

5   Irena ALEKSAITĖ. Min. veik., p. 33.

6   Patrice PAVIS. Theses for the analysis of dramatic text. http://www.kent.ac.uk/arts/research/pdfs/Thesesfortheanalysis.pdf (žiūrėta 2015-02-10).

7   Ten pat.

8   Hans-Thies LEHMANN. Postdraminis teatras. – Vilnius: Menų spaustuvė, 2010, p. 80.

9   Ankstesnėse epochose, pavyzdžiui, Antikoje, personažo ir kaukės sąvokos vartotos sinonimiškai.

10 Juozas GRUŠAS. Cirkas // Juozas GRUŠAS. Raštai III. – Vilnius: Vaga, 1980, p. 306.

11 Ten pat, p. 277.

12 Nuo Apolono, gimusio požemyje ir giminingo pelėms, garbinto kaip dievo ir gydytojo (A.Ž. past.).

13 Irena ALEKSAITĖ. Min. veik., p. 32.

14 Žr. Peter BROOK. Tuščia erdvė. – Vilnius: Scena, 1992, p. 70–73.

15 Vytautas MARTINKUS. Intelektinė metafora Juozo Grušo kūryboje // Mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Grušo 100-osioms gimimo metinėms, medžiaga // Sudarė Loreta Mačianskaitė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, p. 14.

16 Hans-Thies LEHMANN. Min. veik., p. 81.

17 Egmontas JANSONAS. Min. veik., p. 28.

18 Juozas GRUŠAS. Raštai III, p. 269.

19 Ten pat, p. 289.

20 Ten pat, p. 284.

 

Krantai, 2015, Nr. 2, p. 40-43.

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1