Algirdo Landsbergio trys veikalai – farsas „Barzda“, melotragikomedija „Paskutinis piknikas“ ir vienaveiksmė drama „Sudiev, mano karaliau“ – išleisti vienoje knygoje Trys dramos. Šie trys veikalai skirtingi forma, aplinkuma, veikėjais ir fabula. Tačiau, juos skaitant kartu, pasirodo bendros temos, problemos ir įžvalga.

Farso pavadinimas nurodo jo veiksmo ir įtampos priežastį. Bandydamas laimėti ir palaikyti mergaitės meilę, Kiekvienis užsiaugina barzdą. Barzda surišta su Kiekvienio savęs ieškojimu. Kad barzda Onytei iš pradžių patinka, aišku. Bet Kiekvienis tuoj klausia: „O aš, Onyt? Kaip aš tau patinku?“ (psl. 12). Nuo farso pradžios iki pabaigos Kiekvienis, nors trumpomis frazėmis kalba apie save, iš pradžių neaiškiai, save po truputį atpažindamas, galop ryžtingai priešindamasis Vadui, atsisakydamas susikompromituoti, nes ne kas kitas, o „Aš... žinosiu“ (psl. 44). Kiekvienis save atranda, priešindamasis tėvų prisitaikantiems reikalavimams ir nepasiduodamas Vado pagundoms.

Tėvai Kiekvienį laiko šiek tiek suaugusiu, bet dar vis kūdikiu. Namie Kiekvienis turi retrogresuoti į kūdikystę; universitete jis turi sėkmingai ruoštis daktarauti. Motina suabejoja jo gabumais – ne dėl to, kad jį pažintų, bet dėl to, kad laiko jį vaiku. Tėvai jo nepažįsta. Bendrai, jie paviršutiniški, sentimentalūs prisitaikėliai. Nekeisdamas savo barzdos, Kiekvienis jiems priešinasi beveik netyčia. Jo sąmoningumas iškyla tik gale.

Vado gundomas, Kiekvienis irgi nepasiduoda, po truputį sau išryškėdamas. Barzdos pretekstu Vadas bando Kiekvieniui įkalbėti juo sekti. Triskart gundomas, Kiekvienis triskart atsispiria. Vadui nepasiseka Kiekvienio sąžinės pagauti (pls. 32). Pirmąkart Vadas ateina kaip barzdotas lietuvis patriotas; antrąkart kaip plikagalvis antžmogis nacis; trečiąkart kaip dvišakės barzdos komunistas. Trečia kauke jis dar kartą ateina, žadėdamas Kiekvieniui moterį, jei šis pasiduos. Bausmės atitinka gundytojo rolę. Trečią ir paskutinį kartą Kiekvienis ištremiamas į Šiaurę, kur jis pasensta ir miršta.

Vado sugundyti Kiekvienio tėvai ir jo mylimoji Onytė. Bet ne jie Vadui rūpi. Pirmame vaizde Vadas Sinajaus kalne kalbasi su Neturinčiu vardo, kuriam jis pasisako gundysiąs menką tvėrinį, kad tas taptų panašus į Vadą, o ne į Kūrėją. Biblinis farso pagrindas duoda farsui prasmės ir sukelia juoką. Kristaus bandymai tyruose sukarikatūrinti Kiekvienio trimis bandymais. Kristaus atpildas pamėgdžiotas paskutiniame, pavėluotame „deus ex ma-china“, angelams nusileidžiant. Kiekvienis Vado turi laukti tūkstantį metų, kaip buvo laukiama milenijaus. Prasmė susikuria, Kiekvieniui liekant sau ištikimu. Kad tas ištikimumas reiškiasi barzda, juokinga. Biblinis fonas padidina juoką. Vadas kažkodėl gundo ne didvyrius, ne kitus vadus dideliais dalykais, bet ne per gabų, visai paprastą studentą pakeisti savo barzdą.

Farse juoką sukelia kaip tik tiesioginis ar netiesioginis didelių ir ir mažų įvykių bei veikėjų priešpastatymas. Kuo didesnis kontrastas, tuo geriau. Pagalvoti, kad Kiekvienis yra panašus į savo Kūrėją, yra juokinga. Juokinga taip pat matyti jo gundymą biblinių gundymų kontekste. Juokinga patį gundytoją matyti tokį pasikeitusį nuo biblinių laikų.

Farso juokingumas priklauso ir nuo pačių žodžių. Landsbergis žaidžia garsais, žodžiais, frazėmis, aliuzijomis. Garsiakalbio keisti garsai interpretuojami, kaip norima, nes tai vienaragių kalba (psl. 38). Kiekvieno teismo nuosprendis yra garsai, kurių tarpe įspraustas „pasikiškiakopūstėliausime“ (psl. 40). Tėvai Kiekvienį vadina „Kūdikiu“, motina į jį kreipdamasi    „Kūdikėliukėlyti!“ (psl. 14).

Pirmame gundyme kartojami patriotiniai šūkiai. Aliuzijos į nacių ir komunistų tvarką aiškios kituose dviejuose gundymuose. Aliuzijų daug ir įvairių. Pačiame pirmame monologe Vadas kalba apie Dievo mirtį (psl. 9) – tai vienu laiku buvo madinga. Istorinės, biblinės, teologinės aliuzijos padidina kontrastą tarp didelių įvykių ir smulkaus gundymo. Tropinės aliuzijos duoda veikalui konkretumo ir pašiepia šių laikų apraiškas.

„Barzda“ vyksta šiais laikais Amerikoje ir tuo pačiu bet kur, bet kada. Aktualijos ir šūkiai nusako laiką ir vietą. Biblinės ir klasikinės aliuzijos tai subendrina visiems laikams. Bet viskas vis tiek juokais, farsui baigiantis skustis peiliuko skelbimu ir neišskaitomais babiloniškais simboliais, angelams leidžiantis su uždanga.

„ Barzda“ žaidžia kalba, užuominomis, žmonijos istorija, amžinybe. Farso užduotis ir privilegija ir yra žaismingai sujaukti sąvokas ir sumaišyti jausmus, sukeliant juoką.

Antrasis veikalas „Paskutinis piknikas“, vyksta vasarą Naujojoje Anglijoje. Juokai ir kančia sutampa šioje „melotragikomedijoje“, kurioje, kaip melodramoje, yra dainų ir jausmingumo ir, kaip tragikomedijoje, skausmo ir vilties.

Juokas kyla iš žodžių, veikėjų išvaizdos ir veiksmo. Makaronizmai, barbarizmai, iš anglų kalbos pažodžiui versti posakiai nuskamba juokingai. Baltramiejus į lietuvių kalbą perkelia anglišką išsireiškimą: „Dar nė cento iki šiol nepadarė už savo dainas“ (psl. 65). Jeigu Mr. Spock išsižioja žodžiams, tie žodžiai – amerikietiški vulgarizmai. Biblinės ir klasikinės aliuzijos sukelia juoką, suartinant ruošimąsi piknikui su bibliniais ir epiniais uždaviniais. Kunigas prisimena Kristų, varantį pirklius iš šventyklos (psl. 56 ir kitur). Anelė mini Zeuso ir Europos bei Kirkės ir Idisėjo karių mitus (psl. 115) – dar juokingiau, nes Anelė neturėtų graikų mitologijos mokėti.

Veikėjai tuo pačiu juokingi ir tragiški. Penkiasdešimtmetės Anelės keista jaunatviška apranga ir jos vulgarūs žodžiai slepia jos kančią. Dvidešimties metų Baltraus kaubojiškas, hipiškas apsirengimas ir nepagarbūs sakiniai tėvui uždengia jo jautrumą. Iš visų veikėjų galima pasijuokti, tuo pačiu išmokstant juos užjausti ir net save juose surasti.

Veiksmas juokingas per visą vaidinimėlį. Kunigas mėto pikniko žaislelius, jiems – ir savo veiksmui – duodamas rimtą teologinę reikšmę. Mr. Spock išvaidina reakcijas, užbaigia pokalbius vulgariu anglišku šūkiu. Baltramiejui vaidinant suparaližuotąjį, juokinga, kad Kunigas ir Anele patiki, ir liūdna, išgirdus jų širdies žodžius. Veiksmas surimtėja, veikėjų svajonėms ir liūdesiui išryškėjant, bet humoras lieka iki pat galo – iki laimingos pabaigos.

Kiekvienas veikėjas turi svajonių ir slepiamą kančią. Trys grupės – vyresnieji piknikautojai, jaunesnieji muzikai, kunigas – akli vieni kitų svajonėms ir kančioms. Lengvabūdiška Anelė, pasirodo, negali užmiršti tėvo mirties ir vaikystės vargo, ilgėdamasi gerovės ir meilės. Jaunas kunigas baisisi savo girtą tėvą prisimindamas ir todėl atstumia į jį panašius, tuo pačiu ilgėdamasis meilės ir norėdamas padėti jauniems. Arūnas jautrus kitiems, nes jo turtuolis tėvas jam neturėjo laiko. Ir taip kiekvienas veikėjas ką nors skaudaus prisimena ir ko nors gero siekia. Visi yra svajotojai. Paaiškėjus, kad ir kitas svajoja, nors jo sapnas atrodo juokingas, pradedama susitaikyti.

Dramos įtampa yra dvejopa: veikėjas ir jo svajonė; tėvo ir vaiko santykis. Gale dramos visi pasiryžta siekti savo slėptos svajonės ir visi pasikeičia, labiau susitaikydami ne vien su praeitimi, bet ir su dabartimi. Ši vasara nebesikartos, ir jos nebereikia, nes vidurvasario stebuklas įvykęs: saulei pasirodžius, migla dingsta; kitą supratęs, pats sau išryškėja ir todėl gali pakeisti savo gyvenimą, kad jis neštų daugiau laimės ne tik vieną vasaros dieną, bet per visus metus.

Antagonistiški piknikautojai, kunigas ir jaunuoliai suartėja per parą. Laikas dramoje svarbus. Baltramiejus tvirtina, kad niekas nesikeičia, praeitis kartojasi taip pat, kaip metų laikai. Jo svajonė ir yra grįžti į Lietuvą.  Kunigas  ir  Baltramiejaus sūnus neigia praeities svarbą, nematydami jos grožio. Kunigas piktinasi suvažiavusių lūkesčiais ir linksminimusi. Laikrodžio formos laimės ratas jam baisus ir pagoniškas. Ir pieva jam pagoniška. Jis negali ir nebando suderinti praeities su dabartimi. Klevo ir laimės rato šešėliui – vėliau matosi ir bažnyčios kryžiaus šešėlis – suartėjus, paprastai atžygiuoja Baltramiejus, Vincas ir Matas, pradėdami vienos paros kitą laiką, kitokį gyvenimą. Su jais vasaros šventė prasideda; kitoks laikas prasideda. Kunigas nesupranta to viso reikšmės ir reikalingumo. Tačiau sekantį rytą jis pamato tekančios saulės spindulius, nušviečiančius laimės ratą. Jis pamato tai, ką Baltramiejus jau dvidešimt metų regi: laimės ratas panašus į monstranciją. Simboliai sutampa. Praeitis ir dabartis sueina. Pievoje įvyksta vidurvasario magika, stebuklas, kuriuo žmonės atsinaujina, pergyvendami tikėjimo ir artimo artumą. Vaidinimas baigiasi sutarimu, harmonija, naujais gyvenimais.

Harmonijos kitas įvaizdis, šalia laimės rato, yra daina. Jauni muzikai nori Akadijoje dainuoti naują, žavią dainą, bet Arūnas-Rooney jos niekaip negali sugalvoti. Per vaidinimą dainuojamos įvairios lietuviškos ir angliškos dainos. Galop jaunieji staiga supranta Baltramiejaus dažnai dainuojamos dainos „Kur tas šaltinėlis“ grožį ir reikšmę: nukreipta į praeitį, ji kalba ir šiandien. Tą dainą jie vežasi į Šiaurę, kartu su Baltramiejumi, svajojančiu keliauti į Šiaurę, į Lietuvą. Praeitis ir dabartis, tėvas ir sūnus sueina.

Trečiame vaidinime „Sudiev, mano karaliau“ yra du konfliktai: Jaunos aktorės su Senu aktoriumi, iliuzijų su tikrove. Senas aktorius nori dominuoti, įsakinėti kaip karalius. Jauna aktorė tuo nesižavi ir nori siekti savo tikslo tapti aktore. Senas aktorius įsitikinęs, kad niekas nesikeičia, kad jis toks pat, kaip prieš daugelį metų. Jo bijomi žodžiai yra „metai“,„amžius“,„senas“ (psl. 160, 162, 163), kuriuos Jauna aktorė ištaria. Savo jaunatviškumą ir jėgą Senas aktorius bando įrodyti paviliodamas moteris. Jauna aktorė mato jo senatvės ir gyvenimo barake tikrovę ir jam priešinasi.

Vaidindamas biblinės Dovydo ir Abi sagos istorijos Dovydo rolę, Senas aktorius įrodo, kad jis tebėra puikus aktorius. Tačiau ta rolė parodo skirtumą tarp tikrojo karaliaus Dovydo stiprumo ir Seno aktoriaus megalomanijos: karališkumas nėra kitiems įsakyti ar juos išnaudoti, bet kitus suprasti, su jais švelniai elgtis, jiems dėkoti, jų neišnaudoti. Dovydas tai daro senatvėje, daug iškentėjęs, daug kariavęs ir netekęs. Senas aktorius taip nepajėgia ir nenori elgtis, bet persiima role. Tą vaidmenį jis gerai atlieka ir, nors ką tik neigęs šias karališkas dorybes, joms pasiduoda – gal netyčia. Būdamas, kaip Dovydas, senas, jis pajunta Jaunos aktorės, kaip Abisagos šilumą ir, kaip Dovydas, užmiega. Ta prasme jis tampa Dovydu, o ne Dovydas ir kiti jo vaidinti karaliai juo, kaip aktorius mano. Jis užsnūsta kaip senas žmogus, kuriuo jis ir yra, jaunystės šildomas.

Jauna aktorė vėl pamato aktoriaus jėgą ir grožį, tuo pačiu tebežinodama, kad jos ir jo keliai negali sueiti, kad jis galbūt nepasikeitęs, kad ji jau atliko, ką galėjo. Jauna aktorė pasitraukia siekti savo tikslo.

Visos trys dramos, nors skirtingos, turi panašumų. Jos parodo, kaip žmogus elgiasi su savo svajonėmis. „Barzda“ parodo svajonės pradžią, jos laikymąsi; „Paskutinis piknikas“ pabrėžia svajonių svarbą; „Sudiev, mano karaliau“ – jų klaidingumą. Visos dramos parodo kartų konfliktą.  Senesnieji nesupranta jaunų ir kartais nori juos išnaudoti; jaunesnieji nusisuka nuo vyresniųjų ir nuo praeities. „Barzda“ neišsprendžia konflikto, nes tėvai nėra verti sūnaus; „Paskutinis piknikas“ visus suderina; „Sudiev, mano karaliau“ atskiria savęs nepažįstantį vyresnį nuo aiškesnio žvilgsnio jaunesnės.

Visos dramos turi biblinį foną. „Sudiev, mano karaliau“ pakeičia Dovydo ir Abisagos ryšį Seno aktoriaus ir Jaunos aktorės santykyje; „Barzda“ imituoja biblinius gundymus ir amžinąjį atpildą; „Paskutinis piknikas“, kaip paskutinė vakarienė, sujungia senus ir naujus laikus, senąjį ir naująjį žmogų. Kunigas supranta, kad Naujojo testamento pirklių istorija čia netinka, kad jis ne Kristus, kad seni papročiai ir naujosios apeigos suderinamos. Visose dramose yra klasikinių aliuzijų. Šių dienų veikėjai atsistoja prieš senovės didvyrius ir jų laimėjimus. Juokas tuo didėja, prasmė gilėja.

Visuose vaidinimuose yra skirtumas – net prieštaravimas – tarp asmens išvaizdos ir jo esmės. Tas prieštaravimas juokingas, bet jame tuo pačiu yra pradas atgimti, atsinaujinti. Tie, kurie pajėgia pasikeisti, tampa herojais.

Juokdamiesi iš scenoje vaizduojamo gyvenimo ir jo pokalbių, skaitytojai-žiūrovai, kurie vaidinime „Paskutinis piknikas“ įtraukiami į veiksmą, pasijuokia ir iš savęs, savo gyvenimo bei iliuzijų. Ir gal tuo būdu jie truputį kitaip pažiūri net į save – savo svajones, ryšius bei problemas.

 

       Aidai, 1982, Nr. 4.

 

     

     Priekyje: A. Landsbergis ir R. Viesulas. Antroje eilėje iš kairės: A. Škėma, K. Ostrauskas, V. Valiukas

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1