Albinas Galinis. Regimanto Tamošaičio nuotrauka

 

Poetą Albiną GALINĮ kalbina Mindaugas MILAŠIUS-MONTĖ

 

– Sveikas, Albinai. Norėčiau su Tavimi pakalbėti apie kalbą, nes dažnai apie ją mąstome, patirdami jos transformacijas poetiniuose tekstuose. Štai neseniai skaitydamas Umbertoÿą Eco radau ištrauką iš Salimbeno Parmiečio „Kronikos“, leistos 1664 m.: „[Frydrichas II] norėjo išbandyti, kokia kalba kalbėtų paauglystės sulaukę vaikai, niekada negirdėję jokios kalbos ir su niekuo nekalbėję. Todėl jis įsakė žindyvėms ir auklėms, kad maitindamos vaikus <...> nieko nešnekėtų. Jis norėjo sužinoti, ar jie kalbės hebrajiškai, kuri buvo pati pirmoji kalba, o gal graikiškai, lotyniškai ar arabiškai. Bet jo pastangos buvo bergždžios, nes visi kūdikiai ar vaikai mirdavo.“ Tavo paties tekstai išsiskiria labai gražia kalba, ypač į akis krenta milžiniškas, archajiškas žodynas. Iš kur visa tai?

– Iš pacituotos ištraukos galėtume padaryti išvadą, kad Frydrichas II galvojo apie kalbą kaip apie kažkokį įgimtą daiktą. Taigi jis atmetė antropologinį, kultūrinį-socialinį kalbos suvokimo aspektus, tarsi būtų buvusi virš-civilizacinė pirminė kalba. Atmetė kalbų evoliucionavimo ir vystymosi galimybę. Toks laikotarpis, tokia mąstysena. Nors iš dalies ir keista, juk XVII amžiuje gerokai pasikeičia (tuo laiku René Descartesÿas jau buvo miręs) sąmonės, pasaulio, pažinimo, vadinasi – ir kalbos suvokimo modeliai.
Gi mano pirminė kalbos patirtis yra daugiau sietina su kaimo aplinka: augau kaime kartu su seneliais. Kiekvieną vakarą prieš užmiegant senelis man sekdavo pasakas. Dabar man atrodo, kad jis pats jas sukurdavo. Prisiklausiau visokių – ir gražių, ir baisių, bet aš nebijodavau – viską priimdavau kaip žaismą: susitinki ir Dievą, ir milžiną, o milžinas ir galvą nusukdavo... Man labai patikdavo tas žaidimas. Ir dabar aš nežinau, iš kur tie žodžiai ateina. Kartais tokie keisti. Patikrinu žodyne – nėra tokio. Vadinasi, aš jį sukuriu net nekurdamas. Ir suprantu, kodėl mano pirmuosius eilėraščius apibūdino kaip barokiškus – mane tuo metu užplūsdavo begalė vaizdinių, kurie man buvo emociškai labai svarbūs, norint išreikšti tą vaikystėje senelio dėka įgytą viziją. Tai buvo lyg persekiojantis senelio žodyno košmaras. Tačiau vėliau, jau devintoje klasėje, skaitydamas Aristotelį, Vosylių Sezemaną, supratau, kad kalba nėra tik pernelyg emocionali žaismė (devintoje klasėje, juolab kaimiškoje terpėje, tai sukrečia), t. y. kad mąstymas turi tvarką, kad kalba turi savitą logiką. Taigi kalboje susilieja ir žaismė, ir tvarka.

– Prikuri naujų žodžių, kurių nėra, tarsi biblinis Adomas?

– Ne, tikrai taip negalvoju. Tai gal susiję ir su kita vaikystės patirtimi – iki mokyklos kartais tekdavo eiti pėsčiomis vienuolika kilometrų, ir, žinoma, eidamas kalbėdavausi su savimi. Nesustodamas. Pavyzdžiui, lietui lyjant, kad nebūtų nuobodu. Kalbėdavau net nesąmoningai. Mane labai stipriai veikdavo gamta, ir aš bandydavau tą poveikį savaip, spontaniškai įvardyti žodžiais, kurių nėra. Net nežinodavau, ką jie reiškia, gal tik intuityviai nujausdavau. Pasąmoninis srautas, fantazavimas einant. Man tai buvo įprastas dalykas. Todėl jokiu būdu negaliu savęs lyginti su Adomu.

– Ir kuriant eilėraštį tenka susidurti su begale neaiškių metafizinių dalykų. Tai kas gi Tau yra ta kalba?

– Visų pirma, kalba siejama su informaciniu kodu. Gyvenantys sociume gerai suprantame, kad ji yra jungtis tarp praeities ir ateities, buvusių ir esamų generacijų. Taigi be šio antropologinio kalbos aspekto neįmanoma kultūra, be užrašyto žodžio (pasakojimo) neįsivaizduojame ir istorijos. Tačiau tokia grynai ant­ropologinė samprata formuoja vienpusišką, supaprastintą kalbos suvokimo modelį. Norėčiau atkreipti dėmesį – mes neišvengiamai patenkame į savo laiko paspęstas paradigmines pinkles, t. y. esame veikiami sukurtų ir kuriamų teorinių, metaforinių kalbos sampratos stereotipų, mitų. Kita vertus, turime atsižvelgti ir į kalbos vartojimo, jos struktūrinio, istorinio suvokimo kontekstus. Pavyzdžiui, vienoks informacinis „krūvis“ slypi koncepto, sąvokos, kitoks – metaforos turinyje. Arba kiek išmanymo, vaizduotės reikia sutelkti, kad pagautum, sakykim, antikinio žodžio sampratą! Čia jau kitas kontekstas. O kur dar asmeninė rašančiojo intuicija, patirtis, praktika...
Tačiau man neužtenka kalbos (žodžio) kaip grynai antropologinio dalyko, kalbos kaip formalaus kultūrinio-socialinio objekto, ar kalbos kaip vaizduotės ir mąstymo tarpininkės suformuotų vaizdinių. Kartu noriu akcentuoti – šie kalbos suvokimo segmentai yra labai svarbūs. Svarbūs, kad pernelyg nemistifikuotume jos esaties. Suprantu, kad istoriškai kalba – svarbus veiksnys struktūriškai konk­retiems kultūriniams mentalitetams formuotis. Taip pat suprantu, kad, kurdamas tekstą, vartoju žodžius kaip kultūrinius ženklus ir todėl negaliu pagauti, užčiuopti tikrovės „absoliučių prasmių“. Ir vis dėlto dar kartą pasikartosiu – kalbos kaip ženklinės struktūros paradigma (suvedant jos sampratą tik į formalų pažinimo objektą) manęs netenkina. Intuityviai jaučiu, kad kalboje (žodyje) slypi paslaptis. Gal ir ne paslaptis, o tai, ką sau įvardijau kaip egzistencinį (būtišką) paradoksą.

– Taigi Tu tarsi skiri kalbos „išorinę“ ir „vidinę“ dimensijas?

– Pradžios knygos antrajame pasakojime apie Kūrimą pabrėžta, kad žmogus Dievo valia visoms gyvoms būtybėms davė vardus, t. y. žmogus Dievo noru į-vardija. Evangelijoje pagal Joną Dievo išmintis pavaizduota kaip Žodis. Man įdomus dar vienas dalykas – Dievas (kaip Tėvas) asmeniškai „kalba“ su tam tikros tradicijos, kultūros bendruomenių tikėjimo įkvėptaisiais žmonėmis būdinga jų mentalinei būsenai specifine kalba. Taip kuriami atskiroms tradicijoms priklausantys šventraščiai, pagaliau taip formuojasi atskiros (pavyzdžiui, krikščioniška, judaistinė, budistinė ir kt.) religinės tradicijos, taip fiksuojami Dievo žodžio suvokimo liudijimai. Tuo noriu pasakyti, kad čia slypi paslaptis. Tačiau ji verčia mane suklusti ir susimąstyti. Be to, man įdomus šiuolaikinės mąstytojos, Kemb­ridžo universiteto profesorės Catherine’os Pickstock požiūris. Ji teigia, kad kalba iš prigimties doksologiška (doxological), t. y. ji reiškiasi kaip garbinimo forma. Žodžių ištarmė suteikia galimybę asmeniui tam tikru požiūriu dalyvauti Žodyje (žr. Evangelija pagal Joną: Žodis buvo Dievas). Kaip? Matyt, garbinant... Kadangi neturime tokių pažinimo galių, kad paaiškintume Dievo egzistencijos paslaptį, galime jį garbinti. Tiesa, kai kurie tyrinėtojai, atsižvelgdami į šį doksologinį požiūrį, bando interpretuoti Vakarų literatūros tradiciją. Ir čia svarbus vienas momentas – arba kalba „dalyvauja“ garbinimo veiksme, arba „atsiskiria“ nuo garbinimo.
Šiame kontekste (turint omenyje ne tik religinius tekstus), mano supratimu, kiek kalboje slypi tas transcendentiškas „krūvis“, tiek kalba kaip tarpininkė tarp transcendencijos ir sąmonės yra būtiška. Bet kalba ir funkcionaliai, ir struktūriškai nėra „savarankiška“, atspindinti ar „gaminanti“ tiesas, prasmes.

– Tad tikriausiai galėčiau Tave apibrėžti Josifo Brodskio žodžiais kaip „priklausomą nuo kalbos“, kaip patiriantį „milžinišką sąmonės, mąstymo, pasaulėjautos greitiklį“. Taip jis apibrėžia eilėraščio rašymą ir konstatuoja, kad poetas priklausomas nuo šio proceso kaip tampama priklausomu nuo alkoholio, arba narkotikų. Tačiau poezija šiais laikais – itin nedėkingas užsiėmimas?..

– Poezija yra mano gyvenimo dalis. Galiausiai ji tampa gyvenimo būdu. Man poezija yra ir viena iš pasaulio pažinimo formų. Kažką pasaulyje įžiūriu pro poetinius akinius – tai leidžia mąstyti, kad pasaulis nėra absoliučiai dėsningas, kad yra įmanoma klaida, kad egzistuoja atsitiktinumai kaip poetiniai blyksniai praktiniame, realistiniame gyvenime. Poezija padeda suvokti, kad ne viską galima apskaičiuoti, kad intuicija yra žmogaus sudedamoji, kaip ir protas. Būtent tuo poezija ir įtikina: žmogus turi laisvą valią, kuri yra didžiausia paslaptis ir vertė, nes žmogus gali kurti. Bet kuri kūrybos forma įmanoma žmogui, ir visos jos realiai egzistuoja čia – pasaulyje.

– Kalbėjai apie savo turtingą kaimiškos kalbos patirtį. Ar galėtum palyginti tą patirtį su savo miestietiškos kalbos patirtimi?

– Neįžiūriu prieštaravimo. Gyvename modernioje visuomenėje. Kurdami tekstus juk atsižvelgiame į istorinius visuomenės pjūvius, kultūrinius kontekstus, o ne specialiai užrašome žodžius („miestietiškus“ ar „kaimiškus“) tam, kad parodytume sukauptą žodyną. Kitaip tariant, vartodamas vieną ar kitą žodį, kad ir atklydusį iš gilios praeities, įaudžiu į šiuolaikinį kontekstą. Svarbu, kokį semantinį (energinį) lauką jis skleidžia poetiniame kontekste. Net archajiškiausią žodį stengiuosi „sukultūrinti“. Toks amžius, tokia mano mąstysena.

– Madinga teigti, kad poezija yra aukščiausia kalbos išraiška... Ap­skritai, ką Tau reiškia poetinis tekstas, kaip jis gimsta?
– Aišku, poetinio teksto gimimas tiesiogiai sietinas su kalbos esaties samprata, su pagarba kalbai. Kiek leidžia kultūrinis išprusimas, intuicija, fantazija, aplinkos suvokimas, tiek – kokybiškai arba ne – audžiamas poetinis audinys. Taigi svarbus kultūrinis kontekstas ir svarbi intuicija. Tokia jau mano poezija. Aš „girdžiu“ tuos tolimų kultūrų, įveikiančių laiko, istorijos barjerus, šnabždesius, balsus, kalbėjimus, impulsus. Jie intensyviai veržiasi į mano poetinį audinį. Žinai, man įdomi ta trans-istorinė, trans-kultūrinė buvusiųjų ir esančiųjų bend­rija. Noriu pasakyti: kažkaip nepaaiškinamai, intuityviai prisiliečiu prie tos bendrijos literatūros stilių, krypčių ugnelės, tad dažnai (neslėpsiu) nudegu pirštus, ir ne tik. Bet kitaip... O kaipgi kitaip?
Galbūt iš tiesų poezija yra specifinis iš kosmoso pažinimo būdų? Žiūrėk – Dievas savo žinią (naujieną) žmonėms perdavė metaforine kalba, t. y. vartojo poetinę kalbos struktūrą.
O ar tai aukščiausia kalbos išraiška? Taip teigti per drąsu... Juolab kad (kaip ir minėjau) aš į kalbą (vadinasi, ir į poetinį tekstą) žiūriu ne tik kaip į egzistencinį paradoksą, bet ir kaip į kultūrinį-socialinį fenomeną. Tiesa, galiu pasakyti – numarinę poeziją, tikrai žingsniu ar keliais priartėtume prie Georgeÿo Orwello romano „1984“ aprašytos naujakalbės.

– Dirbi mokytoju Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Man teko bendrauti su Tavo auklėtiniais ir manau, kad bent jau jiems G. Orwello naujakalbė dar negresia. Prisimenu Tavo su auklėjamąja klase suorganizuotą kelionę į Dieveniškių kraštą, kur aplankėme ir tuomet dar nerestauruotą Norviliškių pilį, buvusį pranciškonų vienuolyną. Stebėjausi Tavo auklėtinių elgesiu medinėje Norviliškių bažnytėlėje, kurią mums patikliai atvėrė tuteišė senučiukė raktininkė – vaikai pa­sklido kas kur, lyg drugeliai švelniai liesdami daiktus. Nebuvo jokio šurmulio, erzelio... Pats irgi visiškai ramus sėdėjai klauptuose... Iš kur toks pasitikėjimas vaikais?

– „Čiurlionkė“ (taip mes vadiname savo mokyklą) turi senas ir gilias kultūrines tradicijas. Ypatinga ir pati aplinka – dirba daug gerų mokytojų, nemaža dalis jų žinomi Lietuvos menininkai, dėstantys Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Vilniaus dailės akademijoje. Mokiniai daug asmeniškai bendrauja su mokytojais – ypač specialybės pamokų metu. Taigi mokykloje vyrauja kūrybiška, manyčiau, atviresnė negu daugelyje Lietuvos mokyklų, atmosfera. Be to, visuomenė mus stebi tarsi per padidinamąjį stiklą – kas kitiems „įprasta“, mums dažnai draudžiama. O dėl pasitikėjimo? Taip, pasitikiu savo mokiniais. Bet mano nuopelnai šiame ugdymo procese yra kuklūs. Svarbu, kad savo charakterio savybėmis, temperamentu (čia dažnai koją pakiša „poetinis spontaniškumas“, impulsas) pernelyg negadinčiau bendro vaizdo. Prisipažinsiu – klystu dažnai, bet ir guodžiu save, nes (perfrazuojant Platono Sokratą), sakyčiau, neklysta dievai, – nes jie ir taip išmintingi. Neklysta ir kvailiai (neišmanėliai), kadangi jie vaizduojasi „proto bokštais“. O apskritai vadovaujuosi scholasto Pierreÿo Abelardÿo ištarme, kad nusikaltimas slypi ne klaidoje, bet intencijoje.

– Pastebėjau, kad Tavo mokyklos mokiniai yra kitokie savo vidine laisve, susikaupimu, įsiklausymu į aplinką, tad ką Tu galvoji apie šiuolaikinę edukaciją?

– Nors šiuolaikinis švietimas turi nemažai teigiamybių, man ši sistema (o tai paradoksas) dažnai atrodo nepakenčiama. Ir štai dėl ko – jau prieš daugelį metų Ivanas Illichas rašė, kad Apšvietos ir industrinės revoliucijos paveiktos visuomenės Mokykla kuria „Neišsenkamo Vartojimo Mitą“. Nežinia kodėl, bet tikima, kad mokymas konvejeriniu būdu produkuoja išmokimą, t. y. I. Illichas pabrėžia visuomenės priklausomybę nuo scholiarizacijos. Mes užmirštame paprastą tiesą – ar mokymasis visada yra tik mokymosi rezultatai? O galbūt tai asmens veikla (ilga kelionė), kur mažiausiai reikėtų kitų žmonių manipuliacijos? Tačiau ką turim?.. Švietimo instituciją, išvirtusią į (taip vadinu) edukacinį inkubatorių, fabriką, produkuojantį intelektualinius, su ypač išskaidytomis funkcijomis, „produktus“. Toji biurokratiška edukacija tik paviršutiniškai imituoja švietimą, kurį suprantu kaip pažinimo aistrą, meilę pažinimui. Greičiau ji „gamina“ nukreiptą į rinką, vergiškai klusnų „produktą“ – package, iš kurio tikimasi, kad jis tiksliai atliks „išmoktas“ operacijas, vartos jo „statusui“ deramas paslaugas ir prekes. Pragmatiškos rinkos kurstomas ir viliojamas toks intelektualinis „fabrikas“, stengdamasis įtikti jos įnoriams, tampa paslaugų ir kont­rolės įstaiga. O edukologija, pedagogika šiame kontekste atlieka tik tarnaitės vaidmenį, t. y. jos „parenka“ šių paslaugų įgijimo / pasiekimo įrankius, numato būdus, standartus „sertifikuotiems produktams“ gaminti ir dauginti. Ši konvejerinė gamyba niveliuojančiai biurokratizuoja, standartizuoja, visus testuoja pagal „vieną kurpalių“ – vienu žodžiu, depersonalizuoja švietimo (pažinimo) „gy­­­­­vybinį“ procesą. Nebereikalingi dvasiniai autoritetai, nebereikalinga aistra, nebereikalingas įkvėpimas. Kalbant apie tai, tau gali atrėžti: metaforiška, literatūriška, pagaliau – eretiška. Bijant (pabrėžiu – ne vengiant, o bijant) asmeniškos atsakomybės, įsukamas visko ir visa tikrinimo, standartiško matavimo ratas. Tad su entuziazmu matuojami „meilės tėvynei“, „tikėjimo“, „lojalumo demokratijai“, vaizduotės, intelekto ir kiti ne mažiau „įdomūs“ parametrai. Ir jei ko nors trūks, žiū – greitai išmes kokią nors „gydymo“ priemonę į rinką: papildomą discipliną, programą ar pan.
Kadaise Henryÿis Davidas Thoreau yra pasakęs: „Tačiau nuostabu mokyti, jei kartą buvo nuostabu gyventi.“ Puiki mintis. Juk mokymas(is) nėra pats sau tikslas, tikslas – gyvenimas. Tik iš gyvenimo aistros, užsidegimo gali išplaukti mokymo(si) tikslas. Ir tas tikslas – būnant atviram pažinti pasaulį. Tad švietimo (edukacijos) veikla, visų pirma, turėtų būti orientuota į asmenį, į jo vidų, turėtų sudaryti sąlygas skleistis žmogaus gyvybinei energijai, pažadinti kūrybos džiugesį bei įtampą. Be to, nereikia pamiršti, esi kelyje ir tik kelyje.

– Kalbėjai apie mokyklos, švietimo padėtį šiandien, o kokią vietą šiuolaikinėje mokykloje užima mokytojas?

– Pajuokausiu perfrazavęs jau minėto H. D. Thoreau mintį – šiandien esama edukacijos (jis kalbėjo apie filosofus) profesorių, bet ne mokytojų.
Koks gi turėtų būti mokytojas, pagaliau, kas yra mokytojas? Pirmiausia norėčiau priminti man įstrigusią kunigo Česlovo Kavaliausko mintį (beje, aš jį laikau savo Mokytoju, padariusiu didelę įtaką mano pasaulėžiūrai ir mokytojystei); jis pabrėždavo, kad žmogaus mąstymas nėra pajėgus aprėpti, tuo labiau suformuluoti galutinių pasaulio tiesų. Net matematika – neužbaigta, o įrodymai dažnai suklumpa prieš Tiesą. Tiesa – paradoksali ir radikali (čia jis kalbėjo apie netiesinį Gerosios Naujienos Kristų!). Bjaurojantis sielą konformizmas tiesiog nužudo tiesą. Tai – drungnumas! Ir primindavo Söreną Kierkegaard’ą: Arba – Arba.
Taigi geram mokytojui tie standartizacijos, niveliavimo (Č. Kavaliauskas vadino „buhalterijos“) momentai ir matavimų parametrai yra tarsi peilis po kaklu. Geriau jau virš galvos kybotų „Ockhamo skustuvas“.
Mokytojystę suvokiu, visų pirma, kaip dvasios meną. Tad esu sau griežtai išskyręs: yra pedagogas (gr. paidagogos – vergas) ir yra mokytojas. Pedagogas orientuotas tik į rinką. Jo vaidmuo, grumiantis dėl gerų matavimo rezultatų, edukacinių treniruočių, – „ekspertų“ rekomenduotu jo didenybe Metodu išugdyti mokytinį gyvai konkurencijai rinkoje, idant šis užimtų išskirtinę padėtį vartotojiškos visuomenės hierarchijoje. Šiuo požiūriu pedagogai (mat nevalia jiems klysti) yra instruktoriai, projektuotojai, dizaineriai. Mano supratimu, ugdymo proceso ašimi turėtų būti mokytojas. Mokytojas kaip asmuo, atviras „kitam“, klusnus savo tarnystei. Veikdamas dinamiškai, savo asmens pavyzdžiu turėtų įkvėpti, užkrėsti mokinį pažinimu ir taip daryti įtaką jo asmenybės formavimuisi. Mokytojas turi pažadinti (dėl to jis ir yra mokytojas) mokinį gyvenimo, pažinimo aistrai, gėriui. Aišku, iškyla didžiulė rizika klysti, pralaimėti. Tačiau gyvybė yra gyvybė...
Tiesa, nors dirbu mokytoju beveik trisdešimt metų, šie pasvarstymai ir man pačiam yra siekinys. Vienas iš kliuvinių – pati edukacinė sistema. Ji tiesiog nepritaikyta (o turbūt ir ganėtinai vangiai reaguoja į naujus gyvenimo iššūkius) bandymams personalizuoti mokyklą (švietimą). Siekis mokytis būti žmogumi radosi jau konfucianizmo tradicijoje...

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2016 Nr. 5-6 (gegužė-birželis)

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1