Sigitas Parulskis. NUTYLĖTŲ LELIJŲ MIESTAS. – Vilnius: Alma littera, 2016. – 240 p.

 

Pačioje XX a. pabaigoje pasirodžiusioje vadinamojoje žydrojoje Sigito Parulskio ir Aido Marčėno rinktinėje „50 eilėraščių“ (1999) kolega A. Marčėnas tuomet dar labiau poetą nei prozininką S. Parulskį pavadino „labiausiai vyru“ tarp Lietuvos poetų. Vadinamosios „vyriškos“ problemos sudaro ir S. Parulskio prozos epicentrą. Pasakojimo vyksmą lemia tėvažudystės fantazijos, su Kristumi identifikuotis leidžiančios genijaus pasijos ir nesėkmingi santykiai su moterimis. Nesvarbu, koks protagonisto vardas, kuriuo asmeniu pasakojama ir kada veiksmas vyksta, pasirenkamas esė, istorinio, psichologinio ar postmodernaus romano žanras, S. Parulskis iš esmės pasakoja vieną ir tą pačią – kenčiančio vyro-kūrėjo – istoriją.
Ne išimtis ir naujausias romanas „Nutylėtų lelijų miestas“. Protagonistas Simonas – prarastosios kartos menininkas, kaip ir romano „Trys sekundės dangaus“ (2002), esė ir poezijos subjektai (išskyrus rinkinį „Pagyvenusio vyro pagundos“ (2009), kurio pasaulėvaizdis kiek pakitęs). Tai sovietmečiu augęs ir brendęs, sovietinėje kariuomenėje tarnavęs humanitaras, kurio problemos prasidėjo dar vaikystėje: „Vaikystėje užsifiksavę kažkokios nuostatos, pamatinės nuostatos, kurios jam suteršė gyvenimą“ (p. 108). Šis vyras-kūrėjas, kaip kūrėjui ir dera, jaučiasi kitoks, niekur nepritampa, su niekuo neranda sąlyčio taškų – perfrazuojant pirmojo S. Parulskio romano pavadinimą, nuo visko ir visų jį skiria trijų sekundžių tuštumos tarpas.
Vis tik pats romanas, jo struktūra nėra tokie dramatiški. Orientuojamasi į vadinamojo postmodernaus romano tipą. Pasak Umberto Eco, postmoderniame romane aktualizuojamos nuorodos į skirtingus kontekstus, derinami įvairūs žanrai ir pan. Toks tekstas teikia ir rafinuotų intelektualinių pramogų, ir sentimentalių identifikacijų, o rašytojui – finansinę sėkmę, nes skirtas itin plačiai skaitytojų auditorijai. Skirtingus kontekstus apjungiantį postmodernų romaną S. Parulskis rašė ne kartą, tačiau nei „Doriforė“ (2004), nei vadinamasis „atostogų romanas“ „Vėjas mano akys“ (2010) sėkmės nesulaukė.
„Nutylėtų lelijų miesto“ anotacijoje skaitytojui ar skaitytojai žadama pačių įvairiausių dalykų: „<...> fantazijos ir tikrų biografijos faktų, išgalvotų ir tikrai egzistavusių žmonių, čia ir lengvabūdiškas, bravūriškas meilės trikampis, ir skausmingų sūnaus ir tėvo santykių istorija, brandos, emocinės biografijos, geidžiamo ir nepasiekiamo tikėjimo nuolaužos bei motyvai iš ankstesnių autoriaus gyvenimų ir knygų.“ Kitaip tariant, tai biografinio, meilės, ugdomojo ir detektyvinio romanų samplaika bei ankstesnės autoriaus kūrybos refleksija.
Struktūriškai romaną sudaro du pasakojimai – viršutinis ir apatinis. Viršuje pasakojamas suaugusio Simono gyvenimas. Apačioje – Simono-berniuko istorija, kurią Simonas galbūt pasakojo psichoanalitikei Anai. Personažus skiria ne tiek amžius (apatiniame pasakojime yra epizodų ir iš suaugusio Simono gyvenimo), kiek įvykių pobūdis ir nuotaika. Viršuje esantis tekstas – vienišo vyro nuotykiai: girtavimas, seksas su keistomis moterimis, bandymai išvengti „rimtų“ santykių, kelionė į Amsterdamą (ir šiam miestui privalomas žolės rūkymas) su keistu tipu Viktoru, filosofavimai apie Bažnyčią, teatrą, gerą stilių, talentą, bandymas susidraugauti su kaimynystėje gyvenančiu senu vyru, kuris papasakoja pamokomą savo meilės istoriją. O apatiniame pasakojime atskleidžiamos keistos vizijos, sapnus primenantys išgyvenimai – represuota, į pasąmonę nustumta patirtis. Skaitant paraleliai šie du pasakojimai ir sudaro Simono-menininko paveikslą.
Labiau vykusi „apatinė“, t. y. Simono-berniuko, linija. Nuo bravūriškos „išminties“, t. y. Simono bei pasakotojų komentarų, samprotavimų, apvalytas tekstas kalba poetiškais minimalistiniais vaizdais, yra kupinas baimės, netikrumo. Iki pat pabaigos taip ir lieka neaišku, kas iš tikrųjų yra blogio, smurto šaltinis – Simonas ar jo tėvas, o gal pasakotojas, iš laiko distancijos neadekvačiai interpretuojantis vaikystės įvykius.
Simono pasaulėjauta persmelkta kaltės jausmo. Jis jaučiasi kaltas, nes nepasitiki, net bjaurisi simboline gyvenimo tvarka, nepajėgia vykdyti jos reikalavimų. Ši kolizija aktualizuojama kaip simbolinę tvarką reprezentuojančio tėvo ir jo nekenčiančio sūnaus drama. Tėvas sūnui yra „gyvulys, žaizda, kurią Simonas visą gyvenimą norės išgydyti kančia, neviltimi, rezignacija“ (p. 121). Dramos atomazga ne mažiau simboliška – nupjauta galva. Šis motyvas nurodo į skirtingus kontekstus (į biblinį, psichoanalitinį, paties S. Parulskio kūrybą, visų pirma į romaną „Tamsa ir partneriai“, 2012) ir įgyja skirtingas stilistines išraiškas: nuo alegoriškos tėvo ir sūnaus kolizijos, baime netekti galvos, t. y. prisirišti, pagrįstos vyro ir moters dramos, išaugančios iki trilerio.
Vis dėlto šis bemaž desperatiškas analogijų tarp kultūros tekstų ir Simono gyvenimo ryškinimas lemia ne kūrinio gelmę, prasmingas potekstes, o tam tikrą nuspėjamumą, nenatūralumą, preciziško konstravimo pastangą. Kaip ir romane „Tamsa ir partneriai“, nupjauta galva išlieka siaubo, chaoso, destrukcijos simboliu: „Kaip šeima be tėvo. Kaip pasaulis be Dievo. Štai kas yra kūnas be galvos“ (p. 98). Kita vertus, ši Simono frazė gana taikliai iliustruoja jo kaip paklusnaus ir šio savo paklusnumo nekenčiančio tradicionalisto, kitaip – sūnaus, kuris tuo pat metu save suvokia ir kaip kūrėją, todėl jaučia pareigą konkuruoti su tėvu, savijautą: sūnus bjaurisi vadinamąja tvarka, taisyklėmis, pačiu pasauliu, bet vis dėlto tiki šios tvarkos neatšaukiamumu. Todėl jam lieka tik rezignuoti.
Kitas kaltės šaltinis – geismas, jusliškumas. Tapatindamas save su kūrėju, t. y. dvasios, o ne kūno dalykais tikinčiu žmogumi, Simonas negali užmegzti visaverčių santykių su moterimis, nes kiekvienas geismo, jusliškumo prasiveržimas jam kelia saviniekos priepuolius („Kiekvieną sykį po sueities jaučiuosi nusikaltęs <...>. Tarsi aš nužudyčiau kažką viduje, kažką nekaltą, tyrą, kas nenusipelno tokios bausmės, kas negali apsiginti...“, p. 106–107). Bet, kaip matyti iš pateiktos citatos, subtilios subjekto juslinio gyvenimo, seksualumo analizės tikėtis neverta. Iš esmės apsiribojama banalia opozicija kūnas vs. dvasia, seksas vs. jausmai. Todėl moterų, su kuriomis užmezgamas vadinamasis dvasinis ryšys (psichoterapeutė Ana, prie jūros sutikta bevardė moteris, rašytoja Kyoko), Simonas „suteršti“ nepajėgia arba kaskart jaučiasi prastai ir siekia tokius ryšius nutraukti. Vietoje to jis užsiiminėja, atrodo, pačiam jokio malonumo neteikiančiu seksu su godžiąja Salomėja (tipažas atkartoja romano „Doriforė“ „ietininkę“), fiziškai atgrasia storule. Kadangi minėtomis opozicijomis, jų relevantiškumu net nebandoma abejoti, pasakojimas tampa kultūrinės stereotipijos, tipažų (kenčiantis menininkas, tironas tėvas, pasileidusi viliokė) ir tipiškų situacijų dauginimu.
Kitaip tariant, S. Parulskis tęsia seną gerą niekur vietos nerandančio menininko temą, kurią bene išsamiausiai plėtojo Bronius Radzevičius savo dvitomyje „Priešaušrio vieškeliai“ (1979; 1985). Paradoksalu tai, kad S. Parulskis B. Radzevičiaus romane pateiktą menininko traktuotę vadino sau ir savo kartai nebeaktualia (Parulskis S. „Herkus Kunčius – nepakenčiamas homo ludens“, Šiaurės Atėnai, 1999 10 23). Vis dėlto tokia nuostata tiesiog smelkte persmelkia savo išskirtinumu, savigaila ir bejėgyste, galima sakyti, besididžiuojantį S. Parulskio subjektą, apibrėžia jo santykius su kitais.
Santykis su moterimis, moterų paveikslai (nes nė viena jų net neprimena psichologinio subjekto) bei jusliškumo traktuotė artimesnė ne kokio nors Charles’io Bukowskio tipo hedonisto, o Vinco Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“ (1933) klieriko Liudo Vasario patirtims. Nors iš pažiūros romane sekso scenų daug, jų aprašymai formalūs, palyginimai – anemiški, nenatūralūs, t. y. literatūriški. Pavyzdžiui, Simonui glamonės asocijuojasi su Brailio rašto skaitymu, o susijaudinusios moters genitalijos – su dangaus rasos pilna lelija. Taigi, net aistros akimirkomis Simonas lieka rašytoju, poetu. Tuo tarpu Salomėjos, kurią Simonas pristato kaip „velniškai ištvirkusią“ (p. 12), abejingumui nepateikiama jokių paaiškinimų:

 

Jis trimis pirštais praskleidžia didžiąsias lūpas, švelniai pamasažuoja klitorį, pirštų galiukais pajunta drėgmę. – Dabar tu panaši į leliją, sklidiną dangaus rasos.
Salomėja nieko nesako, užsimerkia, atlošia galvą. Paskui palenkia galvą į šalį, atsimerkusi žiūri į jį.
– Noriu valgyti, važiuojam.

                                               (p. 11)

 

Tokia juslių ir jausmų anemija, dvasinis ir kūniškas bergždumas Simono atveju grindžiami tuo, kad tiek sakralumas, tiek kūniškumas – tėvo, kuriuo Simonas baisisi ir kuriam priešinasi, plotmė. Georges’as Bataille’us studijoje „Erotika“ („L’Erotisme“, 1957) tarp religinių ir erotinių patirčių brėžia analogiją: abi teikia galimybę išsiveržti iš įprastos tvarkos, taisyklių ir darbo pasaulio, patirti radikalų, į jokias spekuliatyvaus proto schemas neredukuojamą kitoniškumą. Simonas gi įkalintas besikartojančioje tąsioje kasdienybėje: „<...> kai viskas kartojasi, kai viskas tampa simboliais, gyvybės ir mirties ciklas jo asmenyje tapo mitiniu, tarsi nukeltu už jo gyvenimo, jo kūno ir dvasios ribų. Jis tik kartoja tam tikrus ritualus, bet tie ritualai jo nebeveikia. Net seksas“ (p. 209).
Iš jausminio ir juslinio bergždumo kyla ironija, ciniškos replikos tiek santykių su moterimis, tiek religinių patirčių atžvilgiu. Simonas ir erotiką, ir tikėjimą suvokia iš esmės remdamasis kasdiene, pragmatine logika („prostitutė tau už pinigus suteikia orgazmą, bažnyčia – išganymą“, p. 197). Kita vertus, pats Simonas ir jam aiškiai simpatizuojantis pasakotojas šios logikos šaltinį regi ne savyje, o kituose ir pasaulyje. Tai leidžia keiksnoti pasaulį ir jo primityviai suvokiamą „katalikišką“ tvarką, demaskuoti neteisybių šaltinį – katalikišką pasaulėvaizdį ir Kristų savyje, ironiškai prilyginamą šiukšlių vamzdžiui:

 

Kodėl, klausia savęs Simonas, kodėl aš vis dar kliedžiu katalikiškomis nesąmonėmis? Juk tai nuodas, kurio reikėtų atsikratyti, išsivalyti nuo jo ir užmiršti.
Nuodas visuomet spindi grožio ašmenimis.
Jėzus Kristus – šiukšlių vamzdis, kaip tas, bendrabutyje, kuriame Simonas gyvena, Jėzus Kristus – jo asmenybės kanalizacija, blizgantis vamzdis, aplink kurį striptizą šoka jo sumauta siela.

                                                                   (p. 44–45)

 

Tokių menkai motyvuotų neskoningų palyginimų romane gana daug. Pavyzdžiui, dangus sistemingai apibūdinamas pasitelkus menkai motyvuotą erotinę ar ligoto kūno vaizdiniją: „<...> dangus apsiniaukęs, žemai slenkantys debesys protarpiais trykščioja savo dangišką sėklą į bevaisės žemės įsčias – tolumoje dunksančios smėlio kopos atrodo kaip praskėstos gulinčios moters šlaunys“ (p. 104); „juostantis dangus virš tėvo ir sūnaus galvų panašus į ligonį, kurio veidą staiga išbėrė mirtina šviesa spindintys pūlingi spuogeliai“ (p. 168).
Vertinant romaną kaip visumą, pastanga įtikti visoms ir visiems lemia pamestas, neišplėtotas arba „baltais siūlais“ susiūtas paskiras linijas, temas, kontekstus. Reprezentatyvus tokios neišplėtotos temos ar idėjos pavyzdys – romano pavadinimas. Dėmesį traukiantis įmantrumu, savita melancholija nutylėtų lelijų miesto vaizdinys romane sušmėžuoja vos kelis kartus kaip grakštus, bet menkai informatyvus papuošalas. Paviršutiniškai išskleidžiama Alpinisto ir Kristinos linija. Ji tėra pretekstas vėlgi vizualiai įspūdingam lede įšalusių įsimylėjėlių vaizdiniui, simbolizuojančiam Alpinisto ir paties Simono baimę įsipareigoti, ir romaną vainikuojančiam Simono (ne)sėkmingam žygdarbiui.
Taigi, prasidėjęs intriguojančia polifoniško, skirtingus žanrus, registrus apjungiančio pasakojimo vilione, romanas užsibrėžtų pažadų ištesėti nepajėgia. Pasakojimas baigiasi banaliu pasirinkimu „vienas iš dviejų“: jei įkopti pavyks, gausi karalystę ir ištvirkėlę bei nuobodulį, jei nepavyks – iliuzijų žlugimą, pasiaukojančią madoną ir greičiausiai tapsi poetu. Kita vertus, lietuvių kultūroje kenčiančio kūrėjo pasakojimas giliai įsišaknijęs, todėl lengvai atpažįstamas, savas. Taigi romanas savo skaitytoją neabejotinai ras.

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2016 Nr. 5-6 (gegužė-birželis)

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1