K.   B i n k i s  —  ruošia poetams vadovėlį. Rašo eilėraščius kuriuos spausdina 4 Vėjuose.
       Norėdamas įrodyti tiems, kurie sako, kad labai lengva rašyti moderniškus eilėraščius ir labai sunku rašyti nemoderniškus, parašė Ad. Mickevičiaus stilium kaimišką Poną Tadą: „Tamošius Bekepuris“. Slapyvarde „Alijošius“ tos poemos dalį išspausdino „Mūsų Rytojuj“. Kilnios sielos estetai vieni vadina lietuvišku Kolcovu, kiti — Puškinu.

       Tokius eilėraščius jis rašo po 100 eilučių į valandą.

       A u g.  G r i c i u s   pagaliau pasuko „Keturių Vėjų“ linkme. Anksčiau sumanytąją knygą „Nepasakų dienomis“ tuo tarpu sulaikė, nori ją iš naujo pertvarkyti.

       A n t.  R i m y d i s.  Ruošia spaudai brošiūrą apie naująsias literatūros ir meno sroves.

       A.  Š i m ė n a s.  Ruošia keletą naujosios prancūzų poezijos vertimų. Ketina pasirodyti su platesniais kritikos straipsniais.

       J u o z.  Ž e n g ė.  Turi sudaręs dvi eilėraščių knygas. Pirmąją vardu „Pavasario gramatika“ — išleidžia netrukus. Antrąją „Aš gyvas“ — vėliau.

       K a z.  B a n a i t i s,  šiemet dar vieniems metams išvyko į Leipcigą muziką studijuoti. Jo asmeny, sulaukėm muziko - modernisto jau pasižymėjusio kompozicijos srity. (Redakcija gavo jo leidinį: K a z y s   V i k t o r a s   B a n a i t i s:   S u t e m o s    g i e s m ė s   i r   v i z i j o s. Kaunas 1926 m.).

       T. T i l v y t i s.  Jau nebesigaili, kad darbą pradėjęs ne iš to galo. Sako, kad nė Vaižganto, nė Jakšto bisavimai už „3 granadierius“ jo nepaglostę. Turi parašęs glėbį naujų eilėraščių. Žada antrą papildomąją knygą „Dar viena knyga“. Iš didesnių eilėraščių pažymėtini „Autoportretas“ ir „Laiškas į vienuolyną“.

       T a p y t o j a s   V y t a u t a s    K a i č i ū k š t i s,  kuris nuolatos gyvena Vilniuje lankėsi šią vasarą Lietuvoje ir Keturiems Vėjams paliko savo raštų apie naująją tapybą, savo darbų nuotraukų ir foto-montažų.

       V l a d a s   Š v i p a s    studijavo tapybos meną ir architektūrą „Bauhaus in Dessau“ aukštojoj mokykloj (Hochschule für Gestaltung). Dalyvavo tos pačios garsaus dailininko aukštosios mokyklos prof. W. Kandinskio vilos formavime. Keletas dalykų iš to darbo tilpo dideliame Mauehermo miesto statybos direktoriaus Gustavo Adolfo Platz'o, veikale „Geschichte der Baukunst“, kurį dabar leidžia Propylaen Berlyne šį rudinį.
       Vėliau jis persikėlė į Oldenburgo Inžinierių Akademiją architektūros skyriun grynai techniškas žinias pagilinti. Šią vasarą pastatė konstruktyvinį paminklą žuvusiems partizanams Pušalote ir išvyko paskutiniam semestrui į Akademiją. Jo darbų atvaizdų teks vėliau matyti „Keturiuose Vėjuose“.

       P e t r.  T a r u l i s.  Jo „Melynos Kelnės“ jau galų gale šiomis dienomis pasirodo. Senovišką apysaką „Trejos devynerios“ žada išleisti atskira knygute.

       _________________
       Kalba autentiška
       Keturi vėjai Nr. 3. – Kaunas, 1927 m. lapkritis