BERŽAI
VĖTROJE

Netrukus išeina iš spaudos nauja
ANTANO VENCLOVOS
didelė apysakų knyga


Leidžia rimčiausia Lietuvoje knygų leidimo bendrovė
„Spaudos Fondas“. Knyga jau spausdinama.

Didelio formato rinkinys apims visus iki šiol parašytus geresniuosius Antano Venclovos dailiosios prozos darbus. Be to, bus keletas visai naujai parašytų apysakų. Temos aktualios ir gyvos, liečiančios visą šių dienų Lietuvos gyvenimo reiškinių įvairybę. Įdomūs siužetai, intriguojančios fabulos, gyvas, lankstus stilius. Knyga turės pustrečio šimtu su viršum puslapių ir išeis iš spaudos dar šį mėnesį.

Kalba autentiška

       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 3. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. spalis