Accessibility Tools


       Štai trečias numeris. Kaip ir pirmieji du, tikimės, jis ras draugiško pritarimo, susidomėjimo ir džiaugsmo visų tų, kuriem jis yra skiriamas. Rašytojų Aktyvistų Kolektyvas, pasiryžęs dėti visas jėgas – tinkamai išlaikyti, stiprinti ir gerinti vienintelį Lietuvoje aktingos literatūros ir kultūros leidinį
„Trečią frontą“.

       Nelengvas kelias naujo kultūrinio progresyviškojo sudėjimo, kaip ir kiekvieno spausdinto žodžio išsiskleidimo. Tačiau spiriami visuomeninio reikalo, širdingai skaitančios visuomenės palaikomi, su entuziazmu pradėjom darbą iš nieko. Pasitikėdami savo jėgom – pralaužėm ledus. Manome, kad po gazietos trijų numerių išleidimo parodėme, kiek mokame darbą organizuoti ir veikti. Ir šiandien, kada savo leidinį norėtume matyti dar labiau pagerintą, iliustruotą ir dažniau pasirodantį, tikimės turį teisės iš visuomenės sulaukti ne vien moralinės paramos. Nuo š. m. spalių mėn. „Trečio Fronto“ leidimui išplėsti steigiam Rašytojų Aktyvistų Fondą. Visus mūsų draugus kviečiam prie jo prisidėti. Kultūros darbuotojai, darbininkai, valdininkai, mokytojai, moksleiviai! Kas kiek galit, remkit Rašytojų Aktyvistų Fondą. Pasiryžkit kiekvienam „Trečio Fronto“ numeriui paskirti kad ir nedidelę pinigų sumą – įneškit ją į Fondą „Trečiam Frontui“ leisti. Pinigus siųskit šiuo adresu:

       „Trečias Frontas“, Kaunas, Prūsų g. 8, b. 4.

       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 3. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. spalis