Accessibility Tools

antanas vaiciulaitisantanas vaiciulaitisJeigu paskutinių dviejų dešimtmečių lietuvių dailiosios prozos lite­ratūrą palygintume su miestu, tai Antano Vaičiulaičio kūriniai jame būtų elegantiškos šventyklos, stovinčios tarp kuklių, šiaudiniais stogais dengtų bakūžėlių. Šiuo palyginimu aš nenorėčiau paneigti dažnai nuostabaus mūsų gimtųjų namų ir jais dvelkiančios litera­tūros grožio, tačiau vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad viena ir kita mums yra gražu dėl neišraunamo sentimento gimtosios aslos žemei, bet ne dėl estetinių kvalifikacijų.

Paliekant šią metaforą noris pastebėti, kad Antano Vaičiulaičio kūriniai labai smarkiai išsiskiria iš kitų savo stilistiniu tobulumu ir formaline kultūra apskritai. Kuomet dauguma mūsų jaunesnės kar­tos beletristų tebeužsiiminėjo sentimentaliu gimtojo kaimo ideali­zavimu, toli gražu nepasiekdami nei Jono Biliūno, nei Krėvės, nei Vaižganto lygio, Vaičiulaitis nuosekliai ir sistemingai pasiekė Vaka­rų Europos rašytojo formatą, nepasiduodamas populiariai „grįžimo į kaimą” idėjai (kuri iš esmės buvo nesąmoningas atsilikimo idealiza­vimas) ir savo kūryboje išlaikydamas lietuvišką charakterį.

Italijos vaizduose (Antanas Vaičiulaitis, Italijos vaizdai, Stuttgartas: Lux, 1949) Vaičiulaitis ir toliau lieka ištikimas savo keliui. Čia dar labiau išryškėja jo estetizmas, klasicizmas ir stiliaus bei kalbos tobu­lumas. Vaičiulaitis, kaip nuoseklus estetas, skeptiškai žiūri į laiko srovės nešamą kasdienišką gyvenimą ir dievina nuo laiko nepriklausiančią, bet gyvą meninę formą. Gamtą Vaičiulaitis stebi ne­suinteresuoto stebėtojo akimis, ieškodamas spalvų bei momentų, vertų amžinos egzistencijos menų pavidalu. Štai „Terracina”, vienas nuostabiausių knygos fragmentų. Jame Vaičiulaitis prisimena vieną savo išvyką „į mažą italų miestelį, kurio vardas Terracina”. Aske­tiška ramybė ir pasakojimo vientisumas pagauna ir stebina skai­tytoją savo klasišku tyrumu, santūrumu ir gyvos tikrovės atmosfe­ra. Antai Odisėjos epizodų fone Vaičiulaitis aprašinėja šėlstančią gaivalingą jūrą - neramios kasdienybės simbolį. Sunku būtų rasti kitur pavyzdžių, kur senovės reminiscencijos būtų taip gerai sujung­tos su nenumalšinamu kasdienybės pulsavimu. Yra tik vienas Paulio Valery sonetas, pavadintas „Hėlėne” ir vaizduojantis Homero gra­žiąją Eleną, paverstą žvaigžde viršum Graikijos salų, kuriame seno­vės prisiminimai panašiai atgyja ir sustingsta mūsų sąmonėje am­žinu savo pavidalu. Vaičiulaičio klasicizmas savo būdu ir prasme yra grynai humanistinis. Jo humanizmas reiškiasi didele kultūros ir apskritai žmogiškos kūrybos meile. Kartais jis net paties žmogaus nepastebi. Nuvykęs Florencijon Vaičiulaitis nesidomi jos kasdienybe ir turbūt nepastebi to, ką Walt Whitman matė keliaudamas per vieną gausiai apgyventą miestą, bet kažin kur vienuolyno prieblandoje sustingsta prieš Ghirlandaio ir Andrea del Castagno Paskutiniąsias Vakarienes. Skaitydamas Italijos vaizdus tiesiog stebiesi, kaip Vaičiu­laitis galėjo taip tobulai išsaugoti savo kalbą. Tarytum jis ir dabar tebegyventų Lietuvoje ir nuolatos semtųsi naujos medžiagos savo tėvų tarmėje. Lietuvių kalba Vaičiulaičio lūpose yra nepaprastai to­bulas instrumentas. Ja išgaunami tonai yra tokie spalvingi ir niuan­suoti, kad vargu kas jam galėtų šia prasme prilygti. Vaičiulaičio sakiniai stebina savo logika ir tobula konstrukcija. Jis lygiai gerai naudojasi ir trumpais, vos iš kelių žodžių susidedančiais sakiniais, ir komplikuotais periodais. Jo sakinys yra gyvas organizmas, kuria­me niekas nemiršta: nei prasmė, nei sąranga, nei poezija, nei muzika. Meistriškai naudodamasis įvairiarūšiais sakinių sujungimo būdais, visapusiškai išnaudodamas žodžių tvarką ir jų fonetines savybes, Vaičiulaitis sukuria reto darnumo stilistinius kompleksus.

Kai kur – nuotaikai atkurti – jis vartoja vien trumpučius sakinius, stengdamasis laikytis kraštutinio taupumo principo. Kaip antai, lankydamas Romos kapines, jis sustoja prie anglų poeto Johno Keat-so kapo ir užfiksuoja kartu ir vaizdą, ir nuotaiką:

 

Vazelėje ant kapo įmerkta lapų ir raudonų gėlių. Iš tų dviejų pušų prikrito kankorėžių. Viršum, pro medžių viršūnes, mėlynuoja dangus („Ant vandens išrašytas vardas”, p. 82).


Skaitytojas, manau, atleis recenzentui, kad jis čia nedavė smulkios Antano Vaičiulaičio knygos analizės. Aš čia tenorėjau išreikšti savo džiaugsmą, kad ir mūsų tautinės tragedijos metais tebėra rašytojų, atkakliai kovojančių dėl lietuviškojo žodžio estetinės kultūros ir neaukojančių vidutiniškumo dievams.

 

1949

 

Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Temos ir variacijos: Literatūra, kritika, polemika. – Vilnius: Baltos lankos, 1996.

 

 

Niliunas Temos ir variacijosNiliunas Temos ir variacijos