Accessibility Tools

Eilėraštis paimtas iš knygos: Ernestas Noreika, Apollo, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019, Vilnius