Zigmas_Gele_foto

 

 

        Zigmas Gaidamavičius mirė tik devynioliktus metus beeidamas. Gimė 1894 m. Naisių dvare (ties Šiauliais). Šiauliuose lankė gimnaziją, kurią tik 1912 m. baigė. Baigęs gimnaziją, įstojo Kievo universitetan, filologijos skyriun. Neilgai tačiau teko pabūti universitete. Sprogusi smegenų votis, tik devynias dienas pasarginusi, nunešė jį kapuosna. Mirė 1912 m. gruodžio 4 d. Iš Kievo velionies kūnas parvežtas į Lietuvą ir gruodžio 9 d. palaidotas Lėreikių kaimo kapinėse.

 

        Rašinėti velionis pradėjo dar III—IV gimnazijos klasėje bebūdamas. Pirmieji plunksnos bandymai buvo spausdinami „Šaltinyje” pseudonimu Petras Žyžas. Vėliau gi savo eiles siuntinėjo „Aušrinei”, „Liet. Žinioms” ir kitiems. laikraščiams, pasirašydamas pseudonimu Zigmas Gėlė. Pačiu paskutiniuoju laiku Amerikos „Vienybė Lietuvninkų” išspausdino jo eilių rinkinį. Bet jaunučiam dainiui neteko pamatyti to pirmo ir  kartu paskutinio savo poezijos rinkinio.

 

        A. E.

 

        Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.