Accessibility Tools

leonas-Skabeika_fotoleonas-Skabeika_foto       Gimė 1904 m. Žemaitijoje, Žiogaičių km., Viekšnių valsč. Mokėsi Viekšnių progimnazijoj ir Šiaulių gimnazijoj, kurią baigė 1925 m. Universitetą lankė Kaune humanitar. mokslų fakult. Gyvai dalyvavo literatūros būreliuose, akademiniam gyvenime, aktyviai bendradarbiavo spaudoj.

       1929 m. apsirgo džiova. 1932 m. ligos kankinamas parvyko tėviškėn. Čia pasitraukęs iš jo apdainuotos triukšmingos miesto aplinkumos dar pragyveno ketvertą metų. Nesant savų išteklių ir rimtos paramos iš šalies, ilgai kovojęs su mirtimi poetas 1936 m. I. 21 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu.

       „Be lito sunku sirgti", — rašė L. Skabeika prieš pat mirtį. Iš tiesų, Nepriklausomoj Lietuvoj poetą taip pat lengva džiovai papjauti, kaip ir anuomet Vaičaitį.

       Dar gyvendamas L. Skabeika yra išleidęs eilėraščių rinkinį „Po juodo angelo sparnais". Be to, jo eilėraščių yra išmėtyta įvairiuose periodiniuose leidiniuose, yra ir nespausdintų. Poeto draugai rūpinasi surinkti visą jo poetinį palikimą ir išleisti atskiru leidiniu.

 

       Leono Skabeikos raštai:

       „Po juodo angelo sparnais", 1928 m.

 

       Naujosios poezijos antologija „Antrieji vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. Spaudos fondas, Kaunas, 1936.

 

       1_Vainikai-II-virselis1_Vainikai-II-virselis