TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2005 m. Nr. 10. (spalis)

TURINYS

SIGITAS GEDA. Iš vasaros ir iš rudens
ALIS BALBIERIUS. Eilėraščiai
VYTAUTAS RIMKEVIČIUS. Užgeso šviesioji saulelė, užgeso!.. Aktorius. Faustas ir Margarita. Kas ji? Novelės
LIDIJA ŠIMKUTĖ. Medžių kaulai. Eilėraščiai
DIANA GANCEVSKAITĖ. Šeštadienio laikraštis. Vienaveiksmis veikalas
DALIA TAMOŠAUSKAITĖ. Eilėraščiai
VYTAUTAS ČEPLIAUSKAS. Irmė. Apsakymas
JANUSZ SZUBER. Eilėraščiai. Vertė B. Jonuškaitė
AGOTA KRISTOF. Man tas pats. Novelės. Vertė S. Banionytė

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Jurgio Baltrušaičio metaforos–simboliai
DALIA ČIOČYTĖ. Realizmas – tikrovės sampratos problemika

             S V A R S T Y M A I
Rašytojas ir maištas. Pokalbyje dalyvavo Elena BUKELIENĖ, Laimantas JONUŠYS, Valdemaras KUKULAS, Jūratė SPRINDYTĖ, Jūratė BARANOVA, Juozas APUTIS, Regimantas TAMOŠAITIS

             A K C E N T A I
BRIGITA SPEIČYTĖ. Knygos be tapatybės

             I Š   P R A E I T I E S
DALIA MARCINKEVIČIŪTĖ. Apie Stanislovo Moravskio mizantropiją

             A K I R A T I S
ANTANAS ANDRIJAUSKAS. Roland'o Barthes'o tekstualumo estetika

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
RENÉ GUÉNON. Rytų ir Vakarų priešprieša. Vertė L. Rybelis

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
RITA TŪTLYTĖ. Jono Aisčio laiškai (J. Aisčio „Laiškai 1929–1973“)
DONATA MITAITĖ. Atšiaurus Tomo Venclovos eilėraščių pasaulis (T. Venclovos „Sankirta“)
AIDAS MARČĖNAS. „Drėgnos akių rainelės žvilgesy“ (M. Buroko „Būsenos“)
RAMUTĖ DRAGENYTĖ. Butaforinė poezija (J. Jackevičiaus „The yellow insect / Geltonas vabzdys“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
VALENTINAS SVENTICKAS. Viktorija Daujotytė. Gražiai vaikšto kur gražu

A. MARTIŠIŪTĖ. Vytautas Kavolis kaip iššūkis konformistinei intelektualo laikysenai
E. BALIUTYTĖ. Mūsų Ričardas
Intrigavimas mokslo žiniomis. Parengė Z. MAŽEIKAITĖ

GAUTA PAMINĖTI

N e u ž m i r š k i t e   u ž s i s a k y t i
Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalo „Metai“.

Prenumeratą priima visi Lietuvos pašto skyriai.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt