× Keturių Vėjų Literatūros vakaras konservatorijos salėje ir radio poezo koncertas.

       Šie du „K.V.“ grupės pasirodymai yra veik vienatiniai šių dienų literatūros ir meno reiškiniai šiek tiek gyviau sudominę visuomenę. Bendras kultūrinio gyvenimo apmirimas slėgė visus, todėl suprantamas gyvas dėmesys, kuris tuos du „K.V.“ pasirodymus lydėjo.
       K.Binkio pranešimas — tai pastanga suvesti balansus ligšioliniam veikimui. J.Petrėnas radio pranešimu davė naujo meno išsivystymo konspektą A.Rimydžio, Žengės, A.Venclovos nauji kūriniai vaizduoja šios grupės poetų nuotaiką.

× J.Švaistas ir P.Tarulis abiejuose vakaruose išėju su naująja proza. Ypatingai pažymėtinas radio poezo koncertas, kuris daro pradžią literatūros ir meno propagandos srityje.

× Latvių kairiųjų menininkų paroda Kaune. Neseniai latvių dailininkai, B e l c o v a, R. S u t a. Ž. V i d b e, Š v e i c s ir kiti padarė L. D a i l ė s Dr. Salione savo parodą. Išstatyta parcelane piešti paveikslai. Ši paroda ypatinga naujenybė mums, nes išstatyta buvo žymi dalis konstruktyvinių kūrinių.

× K. B o r u t a, kuris dabar gyvena Vienoje, yra paruošęs keletą stambesnių poezijos kūrinių.

× P. T a r u l i s šiomis dienomis išleidžia savo knygą vardu: „Mėlynos Kelnės“, kurioje telpa ankstyvesnės apysakos.
________________
Keturi vėjai Nr. 2. – Kaunas, 1926 m. gruodis