tekstai.lt

tekstai » tekstai » Jurgelionis Kleopas

Jurgelionis Kleopas (4)

kleopas_jurgelionis
kleopas_jurgelionis
Kleopas Jurgelionis
(1886–1963) – poetas, kritikas, vertėjas, vienas pomaironinės poezijos reformos iniciatorių. 1903 m. Peterburge baigė progimnaziją. Vaidino šio miesto lietuviškuose mėgėjų spektakliuose, juos režisavo. Įsitraukė į socialdemokratų partijos veiklą. Kalintas už dalyvavimą 1905–1907 m. revoliucijoje. Parvažiavęs Lietuvon, vedė agitacinį darbą Vilniuje, Šiauliuose ir Suvalkijoje. Vilkaviškyje buvo suimtas ir pasodintas į kalėjimą, tačiau jį išvadavo kalėjimą užpuolę draugai. Caro policijos persekiojamas, pasitraukė į Vakarus. 1907–1908 m. Škotijoje redagavo dvisavaitinį Britanijos lietuvių darbininkų laikraštį „Rankpelnis“. 1908 m. Jogailos universitete Krokuvoje studijavo kalbotyrą. Tais pačiais metais išvyko į JAV ir ėmėsi redaguoti mėnesinį žurnalą „Laisvoji mintis“, kuriame išreiškė mintį apie būtinybę atsiriboti nuo senųjų, tai yra Maironio-Jakšto teigtų, estetinių normų ir imti kalbėti „ne skelbėjo, ne ragintojo, ne agitatoriaus, ne pranašo ir ne mintytojo, bet vien dailininko“ vardu. 1919 m. baigė teisę Čikagos universitete, šiek tiek vertėsi advokato praktika. 1919–1923 m. redagavo laikraštį „Naujienos“, 1938–1941 m. laikraščio „Tėvynė“ redaktorius. Buvo sumanęs leisti lietuvišką enciklopediją ir tam tikslui kvietė visus Lietuvos žmones, tačiau karas neleido šio sumanymo įgyvendinti. K. Jurgelionis (lit. slapyvardis – Kalėdų Kaukė) išleido studijų knygas „Panemunėlio tarmės fonetika“ (1911), „Kun. A. Vienožinskis ir jo dainos“ (1911) ir tautosakos rinkinį „Mįslių knyga“ (1913). Eilėraščių rinkinys „Glūdi liūdi“ (1916), anot Ramučio Karmalavičiaus, parodė ryžtą išsivaduoti iš maironinės tradicijos, vitalinio erotizmo ir „liūdinčio liūdesio“ patirtį derindamas su simbolizmo ir ekspresionizmo efektais.  Pasak Vytauto Kubiliaus, K. Jurgelionis užčiuopė naujus poetinės dinamikos dėsnius: perėjimams iš eilutės į eilutę tapo nebereikalinga priežastinė logika – pakanka emocinio šuolio ar asociacijos.

Apie Kleopą Jurgelionį ir jo tekstus
Vytautas Kubilius. Modernizmo pradmenys. Kleopas Jurgelionis (1996)
Albertas Zalatorius. Estetinės sąmonės lūžis XX a. pradžioje (1994)
Aurelija Rabačiauskaitė. Kleopas Jurgelionis (1971)

Kleopo Jurgelionio tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved