Accessibility Tools

Trijų dalių eiliuota pjesė

VEIKĖJAI

BERNIUKAS – BALTAS NIEKAS
PIRMAS ŽIOGAS
ANTRAS ŽIOGAS
PLĖŠIKAI
ASILĖLIS
AVINĖLIS
GELEŽONAS
MOČIUTĖ IR KITI
PIRMOJI DALIS
ANTROJI DALIS
TREČIOJI DALIS
EPILOGAS


PIRMOJI DALIS

Didelė žalia pieva, pilna gėlių ir drugelių. Mažas, gražiai apsirengęs Berniukas gaudo drugius ir dainuoja

BERNIUKAS NIEKAS.

Aš esu Niekas,
Baltas berniukas,
Ne, ne berniukas,
O kamuoliukas.Aš esu Niekas,
Paukščio plunksnelė,
Ne, ne plunksnelė,
Beržo šakelė...

Pievos kampe iš žolynų kyšteli dvi žiogų galvos. Žiogai kažką šnabždasi, klausydamiesi dainos. Įsidrąsinę prišokuoja prie Nieko ir timpčioja jį už drabužėlių

ŽIOGAI.

Kokia raudona
Tavo sermėgėlė!
 
NIEKAS.

Šermukšnio uogelių,
Smėlėtų kriauklelių,
Iš vėjo žiedelių,
Nasturto lapelių
Pasiuvo močiutė
Man sermėgėlę!

Abu žiogai net prasižioję stebisi tokiais drabužiais

ŽIOGAI.

O-o-o! O-o-o!
Tokio grožio dar nematėm!
Ypatingas, ypatingas!
Eikš pašokt į mūsų ratą,
Vaikužėli stebuklingas!Pasakyk, kur gyveni?
O tėveliai – ar seni?
 
NIEKAS.

Aš dabar po saulele,
Po žaliu papartėliu,
Su šermukšnio uogele
Ir keliuosi, ir gulu...
 
ŽIOGAI.

Kaip gerai, kad susitikom
Mes su tokiu berneliu!
 
NIEKAS.

Aš nieko nemyliu,
Bet visus myliu...
 
ŽIOGAI (stebisi).

O ką tu darai?
 
NIEKAS.

Nieko nedarau,
Bet viską darau,
Vaikus aprengiu,
Žuvis suskaitau,
Žalią eglės šaką
Siūbuojant matau...
 
ŽIOGAI.

O kur to išmokai?
 
NIEKAS.

Ne, pasakyti
Jums nieko negaliu,
Aš – baltas Niekelis,
Aš jau tyliu.
Taip, taip,
Ne, ne...

Nieko balsas tilsta, jo ir žiogų ratelis išyra, Berniukas tarsi apsitraukia ūku ir prapuola. Žiogai, pamatę, kad jo nėra, ima šnirpščioti nosimis

ŽIOGAI.

Kur dingo Niekelis,
Gražusis vaikelis?
Niekeli, Niekeli,
Sugrįžk į šią vietą!
 
BALSAS.

Sugrįšiu, jei duosit
Rugiagėlių pėdą...
 
ŽIOGAI.

O kam tau jo reikia?
 
BALSAS.

Gėlės man jėgų suteikia...

Žiogai skina rugiagėles

ŽIOGAI.

Kad liktum bičiuliais,
Berniuk neregėtas,
Žiūrėk, tau rugiagėlių
Pėdas padėtas...

Abu žiogai priklaupia ir prašo Nieką sugrįžti

Žiūrėk, mes tau siūlom
Rugiagėlių pėdą...

Netikėtai įsibrauna du valkatos plėšikai, degtukų galvomis, žybčiodami ir rėkaudami

PLĖŠIKAI.

Nereikia draugysčių
Ir nieko nereikia,
Atiduok mums rugiagėles,
Tu žioge paikas...

Žiogai šoka gelbėti gėlių

ŽIOGAI.

Kas būsite tokie?
Kam trukdote darbą?
Gal kailį išskalbti
Su žydinčia varpa?..

Prasideda ginčas ir peštynės

PIRMAS PLĖŠIKAS.

Degtukas yra toksai dėdė,
Kuris visiems reikalingas!
 
PIRMAS ŽIOGAS.

Tiktai ne mažiausiajam vaikui,
Tiktai ne mažam vaikeliui...
 
ANTRAS PLĖŠIKAS.

O kam reikalingas vaikelis?
 
ANTRAS ŽIOGAS.

O kam reikalingas degtukas?
 
PIRMAS PLĖŠIKAS.

Degtukas kartą pražys
Raudonais liepsnos žiedais,
Iš degtuko išeis žmogus,
Raudona galva,
Ugnies uodega...
 
ABU ŽIOGAI.

Piššš... iš jūsų išeis...

Užverda muštynės. Degtukai baisiai spragsi, užsiliepsnoja ir gęsta. Žiogai išvelka jų pajuodavusius „skeletus“. Į sceną su dideliu žydru voku rankoje nusileidžia Niekas

NIEKAS.

Parašiau laiškelį
Savajai močiutei,
Kad mane parvestų
Į namus...
 
ŽIOGAI.

Pabūti norim su tavim, Niekeli...
Gal pavaikštinėkim po pasaulį žalią?

Ima temti, apyblandos metas. Niekelis eina su žiogais, viską įdėmiai apžiūrinėdamas

NIEKAS.

Eime paklausyti,
Sutemos gieda,
Mažas žmogau,
Ar girdi bulvės žiedą?
 
ŽIOGAI.

Girdim, girdim!
 
NIEKAS.

O ten snaudžia gandras
Dangaus baltumo,
Dangaus baltumo,
Žemės juodumo...Afrikon jis skrenda,
Viršum piramidės,
Gerai, kad dar grįžta
Nepasiklydęs...
 
ANTRAS ŽIOGAS.

Antai radasta,
Skaisti radastėlė
Virš langelio supas
Visa rausvutėlė...
 
NIEKAS.

Ne radastėlė –
Vakarinė žvaigždelė,
Žiogelių seselė...

Kuriamas vaizdas, jog Niekas su žiogais klajoja po pasaulį. Galop prieina jūrą. Iš priekio kažkas artėja. Tai Asilėlis. Girdėti jo balsas

PIRMAS ŽIOGAS.

Broliai, man baisu...
Kažin kas čia kalba
Paukščio balsu?
 
ANTRAS ŽIOGAS.

Nutilk tu, kvailiūkšti,
Iš baimės pamėlęs!
Čia gi vaikštinėja
Jūrų asilėlis.

Asilėlis linksmai bliaudamas išpuola į sceną. Žiogai irgi užsikrečia ta linksma nuotaika, visi ima strakalioti timpčiodami Asilėlį už ausų

ŽIOGAI.

Jūrų asilėlis
Būna labai baltas,
Ausys kaip lelijos
Ir šiek tiek įskeltos...Asilėli, asilėli,
Pasakyk, ko atėjai?
Asilėli, asilėli,
Negi vilko nebijai?

Niekas tuo metu didelėmis raidėmis ant voko išvedžioja savo Močiutės adresą

ŽIOGAI (asilėliui).

Pasakyk, ko čia šėlioji?
Kam tą galvą vartalioji?

Asilėlis išsigąsta ir ima verkšlenti

ASILĖLIS.

Nebauskit manęs!
Žioge broleli,
Naktį išlipau aš
Iš Nieko knygelės.Žinau, kad išdykęs esu
Ir nerimtas,
O mano nameliai –
Puslapis dešimtas...

Žiogai griebia rykšteles ir paplakdami varo Asilėlį, bet tasai per nemiklumą užmina ant voko ir sugadina Nieko laišką Močiutei

NIEKAS.

Laiškelį suplėšėt!
Kas dabar bus?
Kas mane parsives
Į močiutės namus!?

Pradeda šaukti ir bėga. Vėl – kaip ir anksčiau – dingsta, tarsi ore ištirpęs būtų

ŽIOGAI (supratę kas atsitiko).

Nieke, Niekeli,
Tu vėl jau prapuolei,
Nors buvom bičiuliai,
Tarnavome uoliai...

Ima verkti. Užkrinta tamsa
ANTROJI DALIS

Visur ruduo. Šalta ir liūdna. Žiogai bando dzyrinti savo smuikelius, tačiau jaučia, kad netrukus ateis žiema. Kur pasidėsi?

PIRMAS ŽIOGAS.

Ruduo – tai toks liūdnas
Pasaulio laikelis...
 
ANTRAS ŽIOGAS.

Kažin kur mūs Niekas,
Stebuklų vaikelis?
 
PIRMAS ŽIOGAS.

Gal eikim ieškoti?
 
ANTRAS ŽIOGAS.

Gal eikim ieškoti?
 
ABU.

Gal jis mus priglaustų
Per žiemą beprotę...

Abu patraukia ieškoti berniuko. Eina ir regi brolius, miniatiūriniais jaučiais ariančius žemę

PIRMAS ŽIOGAS.

Žiūrėk, broliai aria
Rudenio žemelę!
 
ANTRAS ŽIOGAS.

Jie surado avinėlį
Užriestais rageliais!

Ir iš tikro: broliai, versdami dirvoną, surado mažą Avinėlį. Paima ir pasideda jį ant delno. Pribėgę žiogai apžiūrinėja

ŽIOGAI.

Avinėli mažas,
Baltas sidabrini,
Ką tu mums kalbėsi,
Stačias stovėdamas?

Avinėlis prabyla ir rodo žiogams įvairias pasaulio grožybes

AVINĖLIS.

Čia yra dangus,
Čia yra žemė,
Čia yra žuvis –
Vandeny gyvena.Čia yra vyšnia,
Ji uogas nokina,
Čia yra motina –
Ji vaikus augina. Čia yra jautis, –
Jis vaikšto po pievą,
O jūs – žiogeliai,
Kur užmiršot Nieką...

Žiogai pilni baimės, bet sykiu ir pradžiugę

ŽIOGAI.

Kur mūsų Niekas?
Kur mūsų Niekelis?
 
AVINĖLIS.

Vasarą po žemę
Klaidžiojo truputį,
O dabar norėtų
Arčiau vaikų būti...
 
ŽIOGAI IR BROLIAI.

Sukalkim Niekeliui
Eglinį namelį!
Uždėkim nameliui
Aukso stogelį!..

Linksmai dainuodami stato Niekui namelį

Sukalsim, suręsim
Niekeliui namelius,
Sukviesim, sušauksim
Vaikus ir paukštelius...