Accessibility Tools


       Štai čia visas mūsų pasaulis. Čia yra vandenys. Vandenyse plaukioja didelės ir mažos žuvys, dideli ir maži laivai. Žuvys ryja viena kitą, kai nori valgyti, laivai skandina vienas kitą, kai nori uždirbti. Kartais vandenys gražūs. Jeigu skęsta saulė, ir baltos žuvėdros virš violetinių bangų, o pajūry sėdi mergaitė ir dainuoja apie mylimą, kurs rytoj atsiirs smailu laiveliu plevėsuojančiom burėm. Kartais vandenys pikti. Jeigu audra, ir bangos susikimba su debesimis, ir kaukia vėjas.

       Čia yra žemė. Žemėje gyvena – žvėrys. Jie labai išgąsdinti. Juos naikina žmonės, ir kodėl tai įvyksta, žvėrys nesupranta, ir žmonės ne per daug supranta, kodėl jie kariauja, nors apie tai jie labai daug šneka. Kartais žemė graži, kaip ir vandenys. Jeigu tylus pavakarys, ir ūkininkas prisimerkęs žiūri į auksinius javus, o pamiškėje bliauna avys, ir ūkininko žmona niūniuoja lopšinę savo vieninteliam, ir vienintelis seniai jau užmerkė akis. Kartais žemė pikta. Tada ji dreba, ir prasiveria bedantės burnos, ir daugeli gyvų ir negyvų praryja.


       Virš vandenų ir žemės sruvena oras. Ore gyvena paukščiai ir lėktuvai. Paukščiai peri vaikus, o kai nori mylėti, ilgesingai čiulba, ir gražiausiai čiulba lakštingala. Lėktuvai nemoka mylėti. Jie nuolatos urzgia ir mėto bombas. Bombos sprogsta, ir tada vyrai keikiasi, o moterys verkia.

       Žemė turi 5 dalis. Jos vadinasi: Azija, Afrika, Amerika, Australija ir Europa. Tiesa, dar yra dangus ir pragaras, bet apie juos mes neturime tikslių žinių. Nė vienas tyrinėtojas iš ten nesugrįžo. Kiek galima spręsti iš padavimų ir šventųjų knygų, dangus ir pragaras yra visų 5 žemės dalių kvintesencija. Jeigu taip, tai XX amžiuje visoje žemėje yra pragaras.

       Čia yra Šiaurės Amerika. Amerikoje kadaise gyveno indėnai. Kai į Ameriką atplaukė amerikonai, indėnai tapo nugirdyti „gyvybės vandeniu“ ir nuvaryti į rezervatus, kur jie kultūringai nyksta. Tuo tarpu amerikonai dauginasi. Jie turi dangoraižius ir beisbolą, respublikonus ir demokratus, Atlanto Chartą ir atominę bombą, kramtomąją gumą ir gausų siuvėjų lokalą Brooklyne ir daugelį kitų dalykų, kurių indėnai neturėjo. Amerikonai lošia arkliukais, deda kojas ant stalo ir ruošiasi nugalėti priespaudą. Jeigu jiems pavyks, tai visos Žemės gyventojai važinės automobiliais, rūkys „Camel“ ir gers „Coca–Cola“. Į Ameriką labai nori pakliūti tremtiniai, tik jiems sunkiai sekasi. Į Ameriką lengvai pakliūna – žydai.

       Čia yra Pietų Amerika. Pietų Amerikoje labai daug valstybių ir labai mažai gyventojų. Brazilijoje yra neištirtų vietų, kuriose gyvena laukiniai, nematę baltųjų. Todėl mums atrodo, kad Brazilijoje kadaise buvo rojus, o ne Indijoje, kaip spėja kai kurie mokslininkai. Pietų Amerikoje stipriai karšta, ir todėl čia dažnai kyla revoliucijos, o per futbolo rungtynes įsiutę žaidėjai užmuša įsikarščiavusius žiūrovus. Į Venesuelą veža tremtinius su šeimomis, tik mažai kas ten nori važiuoti dėl nepalankaus klimato. Mat ten gatvėse pūna šunys. Daugiau nieko įdomaus Pietų Amerikoje nėra.

       Čia yra Afrika. Afrikoje gyvena negrai. Jie juodi ir dažnai turi [šviesią] sielą. Afrika augina plėšrius žvėris zoologijos sodams ir rodo piramides turistams. Iš turistų pažymėtini Napoleonas ir vokiečių generolas Romelis. Romelis piramidžių nepamatė, užtat jis pamatė Siciliją. Romeliui pasisekė, jis nematė Niurnbergo. Afrika tremtinių nepriima. Ji turi pakankamai savųjų negrų.

       Čia yra Australija. Australija priima tremtinius, nes papuasai ir kiti čiabuviai baigia išmirti. Australijoje senka upės ir nuo šešiolikos metų amžiaus byra dantys. Todėl Australijoje geriausiai gyvena dantų technikai ir džindžirel pardavėjai. Čia viskas atvirkščiai. Šiaurės Australijoje karšta, o Pietų – šalta. Jaunos mergaitės įžūliai peršasi vyrams. Augalai raudoni, ir mažai komunistų. Šalia Australijos yra palaiminta šalis Naujoji Zelandija. Apie ją turime tiek pat žinių, kiek ir apie Senąją Zelandiją. O kur yra Senoji Zelandija – žemėlapyje nepažymėta.

       Čia yra Azija. Azija dalinama į tikrąją ir netikrąją. Netikroje Azijoje gyvena kinai ir indai. Kinų labai daug, ir jie visi geltoni. Todėl dalis geltonųjų kinų pasiskelbė raudonais ir baigia nukariauti geltonuosius. Indai kiek tamsesni ir kariauja dėl religinių įsitikinimų. Vieni jų tiki į gražias moteris aname pasaulyje, kiti – į šventąją karvę. Tikroje Azijoje gyvena tikrieji azijatai. Kitaip jie vadinasi bolševikai Azijos sostinė yra Maskva. Šalia Vasilijaus cerkvės stovi Kremlius. Ten kadaise gyveno vyriškosios ir moteriškosios lyties carai, pvz., Riurikas, Jonas Baisusis, Ekaterina II, tarp mūsų šnekant... Dabar Kremliuje gyvena vyriškosios lyties caras: Josifas Visarionovičius Stalinas. Stalinas nevaikšto į Vasilijaus cerkvę, rūko pypkę ir spjauna į visą pasaulį. O visas pasaulis laižosi. Stalinas įsteigė NKVD. NKVD dainuoja apie saulę – Staliną ir šaudo žmones pistoletais į pakaušį. Jeigu bolševikams pavyktų nualinti visą pasaulį, žemėje teaugtų samanos, kaip kad yra Marse. Marsas – raudona žvaigždė, šviečianti danguje. Ten nėra žmonių. Tuo tarpu Azijoje daug žmonių. Jie kasa kanalus, dirba fabrikuose ir laisvalaikiu ilsisi vasarvietėse. Iš vasarviečių žinomiausia yra Sibiras. Į Sibirą tremtiniai važiuoja savo noru. Kai kurie kitų pasaulio dalių gyventojai trokšta bolševizmo. Tai dar kartą įrodo, kad žmonija nedaug tepažengė nuo visuotinio tvano laikų.

       Čia Europa. Europoje kadaise gyveno europiečiai. Jie turėjo Bethoveną ir Kantą, brolius Mongolfjerus ir Stefensoną, Šekspyrą ir socializmą, ir daugelį kitų sielą jaudinančių dalykų. Dabar Europos gyventojai prarado sielą ir įsigijo griuvėsius. Griuvėsiuose įsikūrė juodoji rinka ir kekšės, melas ir baimė, diktatoriai ir elgetos. Prie elgetų priskirtini ir tremtiniai. Tremtiniai gyvena Vokietijoje; štai čia yra Vokietija. Vokietija norėjo užvaldyti pasaulį, kaip dabar nori užvaldyti Bolševikija. Todėl čia labai daug berankių, bekojų, begalvių. Berankiai ir bekojai šildosi prieš saulę, o begalviai guli pavėsyje, nes vokiečių kapinėse daug žalumynų. Tremtiniai gyvena griuvėsinėse stovyklose ir laukia. Ko jie laukia, nežino nei jie patys, nei tie, kurie juos į tas stovyklas suvarė. Tremtiniai skirstomi į dirbančiuosius, prasimanančius ir bedarbius. Dirbantieji dirba ir uždirba, prasimanantieji labai daug uždirba, na o bedarbiai labai norėtų uždirbti. Tremtiniai paženklinti raidėmis D.P. Tai reišk[ia] Dievo pamirštieji. Tremtiniai daug meldžiasi ir prašo Dievo, kad juos prisimintų. Mums nežinomi artimiausieji Dievo planai, bet mes žinome, kad pasaulio gyventojams tokia maža valstybėlė kaip Lietuva ne daugiau rūpi už didžiulę Grenlandiją. Grenlandija padengta sniegu, ir joje gyvena meškos. Lietuva padengta krauju, ir joje gyvena raudonos meškos.

       Žemė priklauso Saulės sistemai. Saulės sistema priklauso Visatai. Visata priklauso... Čia, deja, mano žinios baigiasi. Viskas. Paskaitą baigiau. Ačiū.

       [1948–1949]

       Trys psichiatrai pienių lauke: Lietuvių egzodo novelės. Parengė A. Zalatorius. – Kaunas: Nemunas, 1995.