binkis      
Įnašas į „literatūrologiją“ (1)

       (Pagal principą, kad gyvenimas išaiškina kūrybą, o kūryba – gyvenimą)
       Motto: „Ar teisybę reik sakyti, ar tik melą vieną...“ (Dainuška vaikams)

 

       Mirtis

       Paskutinis Railos pasimatymas su Binkiu jo smulkiai aprašytas 5–6 puslapių laiške, siųstam Kossu tuoj po karo Prancūzijoje.

       (Raila)   
   

       Binkis labai gražiai laikęsis prieš mirtį, nebijojęs mirties. Sakęs, o ką gi, negi jūs manot, kad aš noriu pamatyti tą jūsų Naująją Europą.

       (Galdikas, Raila)      

       Binkis labai norėjęs dar kartą pamatyti Galdiką prieš mirtį: jų susipykimo pradžia – pirmosios Binkio žmonos nusižudyrnas. Bet gydytojai Galdikui nepatarę, nes net mažiausias Binkio susijaudinimas galėjęs būti Binkio mirties priežastimi.

       (Galdikas)     

 

 

       Gyvenimas

       Binkio gyvenimas Nepriklausomoje Lietuvoje skirstytinas į kelis periodus:
       1) „Keturi vėjai“ (1923–1928);
       2) Tamošius Bekepuris ir dvarininkas (1928–1931);
       3) „Jaunosios kartos“ (vėliau –„Akademiko“) ekipa (1933–1938);
       4) Konspiracija (perversmo prieš Smetoną ruošimas nuo 1937).

       (Raila)   
   

       Pastaba: prie to reikia pridėti:
       Vilniaus laikotarpį (1919–1920?)
       Berlyną (1921–1923)
       Ligą karo metu, mirties belaukiant (1940–1943)

       (Greimas )      

 

 

       Vilniuje

       Binkio neapykanta Šeiniui nuo to laiko. Binkis sunkiai gyveno, dažnai neprivalgęs. Šeinius – ponaičiukas su lazdele.
              Žvėryne susitinka jis Binkį – išėjęs pasivaikščioti su Binkio pana – ir klausia:
              – Kazimierai, ko tu toks pažaliavęs?
              – Kad neėdęs...
       Binkis tai pasakoja žymiai vėliau, aiškindamas, kodėl jis nenori bendradarbiauti „Lietuvos Aide“, kur Šeinius buvo tada vyriausiuoju redaktorium.

       (Raila)      


 

       Geležinis Vilkas

       Buvo paskelbta mobilizacija. Binkis turėjo ką nors daryti. Įstojo kartu su Kipru Petrausku į tada steigiamą Geležinio Vilko pulką. Jie sudarė lyg ir savotišką Propaganda Staffel.
       Pastaba: iš čia – Geležinio Vilko maršas.

       (Galdikas)      

 

 

       Berlyne

       Studijavo vieną semestrą literatūrą, o paskui pareiškė: aš viską žinau, neįdomu. Po to, rodos, du semestrus gamtą – botaniką.
       Pastaba: Pozityvūs mokslai tada buvo kairiesiems madoje. Palygink Hanios Lukauskaitės studijas.

       (Raila)      

       Galdikas, kuris 1923 m. buvo Berlyne, įtikinėjo Binkį, kad jis studijuotų, padarytų doktoratą. Tas biesas atsakė, jam nereikią. Galdikas davė pavyzdžiu Sruogą, kuris dirba ir išeis žmogumi.

       (Galdikas)      

       Girtuoklysčių draugas buvo Pleškevičius, Kauno sargo sūnus, rusiškos kultūros, apie 1935 m. galutinai išėjęs iš proto. Su doleriais tada buvęs labai geras gyvenimas.

       (Raila)    
  

       Pastaba: milžiniška infliacija: Gerūtos Novickio tėvas už kelis dolerius tada supirkinėjo ištisus Berlyno namų blokus
       (Greimas).

       Kitas girtuokliavimo draugas – Grajauskas. Binkio patarimas jam:
       – Gde živi, ne ibioš,
       gde ibi, ne živioš.

       (Kossu)      

       Binkio „meilė“ Berlyne – Černeckytė, būsimoji dr. Birutavičienė (dabar – Vokietijos DP lageryje).

       (Raila)    
  

       Dr. Domas Jasaitis (būsimasis krikdemų lyderis) ir Zulė Lukauskaitė-Jasaitienė (žymi eserų veikėja) tuomet studijavo Berlyne.

       (Greimas )      


 

       Internacionalas

       Išvertė 1926 m., Binkio pasakojimu, jis pasipiktinęs, kad senasis vertimas labai prastas, nuėjęs į esdekų CK ir pasisiūlęs jiems gerai, „meniškai“ išversti, jei jie užmokės.
       Pikti liežuviai dėl pinigo: gavęs 1000 litų!

       (Raila)      

       Apie 1940 m., jau bolševikams atėjus, Binkis juokęsis iš Internacionalo pirmosios strofos anagramos (jos pirmųjų raidžių), duodamas suprasti, kad tai jis tyčia padaręs.

       (Miškinis?)      


 

       Gyvenvietės

       1923–1926 (?) metais Binkis gyvenęs Maironio gatvėje, turėjęs du menkus kambariukus. Vėliau, jau vedęs, persikėlė į kitą didesnį butą, ten pat Maironio gatvėj, tik jau didesnį.

       (Galdikas)      

       Raila 1927 m. radęs Binkį, gyvenantį Biržų gatvėje (Žaliakalnyje, palei Nerį). Binkis sakydavęs, kad jis, kaip biržietis, niekur iš tos gatvės nesikraustysiąs.

       (Raila)      

       Pastaba: šis erdvinės herojaus trajektorijos klausimas dar neišspręstas, paliekama būsimiems literatūrologams.


 

       Bohema

       Melngailis ir Rimydis:buvę ištikimiausi Maestro adjutantai ir visų avantiūrų dalyviai (tai jau „Keturių Vėjų“ finalinis laikotarpis).

       (Melngailis)      

       Melngailis, dvarininkas ir poetas, visą gyvenimą išsaugojo Binkiui prilyginamus estetinio snobizmo, bohemiškumo ir beau geste bruožus. Savo dvarą jis taip pat greitai ir stropiai „pragėrė“ kaip ir Binkis.

       (H. Lukauskaitė)  
    

       Vieno iš dažnų uliavojimų pas Melngailį proga, Binkis improvizavo tokią poeziją:

       Pas Melngailį, pas Borisą,
       Kas tik nori, tas ir p... .
       Pas Borisą, pas Melngailį,
       Kas tik p..., nesigaili.

       Pastaba: pirmoji Melngailienė dideliu dorumu nepasižymėjo.

       (Kossu)  
    

       Keista, kad mužiko vaikas turėjo tokį bajorišką charakterį. Ne veltui Binkiui lietuviai –„kunigaikščių tauta“.
       Labai nepakęsdavęs smulkmeniškumo visose formose. Ypač prie sąskaitų restoranuose apmokėjimo – o tai dažnai vykdavę – nepakęsdavo jokių atsiskaitymų, dalinimosi. Nors lįsdavo į skolas, su mostu apmokėdavo vienas.

       (Raila) 
     

       Lietuvoje ėmė atsirasti užsienių firmų atstovų. Vienas toks prancūzų konjako reprezentantas, žydelis pavarde Chique (tark: šik), sukvietė žurnalistus ir vaišino juos Metropolyje. Binkis ta proga iškėlė tostą ir pasakė prakalbą:

       Alphonse'ai Chique!
       Ant stalo krauk,
       Kitus prašyk
       Ir pats ragauk!

       (Kossu) 
     

       Binkis buvęs entuziastas – maniakas. Užsidegdavęs bet kuria idėja ir nešiodavęs ją su savimi kokius šešis mėnesius, apie tai tik vien bekalbėdamas visur ir visada. Po to – lyg nebuvę.
       Pavyzdžiui: liaudies universitetų kūrimas, runkelių ūkis ir t. t.

       (Raila)      

       Negalima Binkio vien idealizuoti. Buvo žmogus su visom žmogiškom silpnybėm. Ir pinigus priimdavo, ir neatsisakydavo padaryti tai, už ką moka, patsai pasilikdamas nuošaliai.
       Pavyzdžiai: Pasakos su Šimonio iliustracijomis.
       Internacionalas
       Smetonos biografija

       (Raila)      

       Rašydamas Smetonos biografiją, norėjo jį pristatyti mandresniu, neapkiautusiu: taigi davęs suprasti, kad Smetona, mužiko sūnus, iš pradžios „įtaisęs vaiką“ Sofijai, tuo priversdamas ją už jo ištekėti. Smetona tai išcenzūravęs (2)..
       Originalūs tekstai su pataisomis turi kur nors būti išlikę.

       (Kossu)   
   

       „Nekėliau niekada kojos ir nekelsiu į tą bezdalyną (Konrado kavinę)“, – tvirtindavo Binkis.
       Susenimo žymė: nuo 1936 m. pradeda lankytis. Tai sutampa su jo dalyvavimu „Jaunojoje Kartoje“, kur nauji žmonės jau nebeturėjo boheminių polinkių. Binkis turėjo prisiderinti.

       (Raila)      

 

 

       Sentimentalus gyvenimas

       Nežiūrint bohemiško gyvenimo, Binkis nebuvo didelis mergininkas, gana ištikimas savo žmonoms. Jo gyvenime nesunku suskaityti iš viso penkis-šešis flirtus.
       (Raila) 
     

       Binkio moters idealas savotiškas, ji nebūtinai graži: blondinė, pabalę veidai, mėlynos akys. Nekentė brunečių. Palygink Annabel Lee (E. A. Poe).
       (Raila)     
 

       Pirmoji žmona buvusi miesčionė: tik pinigai, dvarai, patogumai. Galdikui pavykę tris kartus suardyti vestuves, ketvirtą – nebepavykę. Ir dalyvavęs.

       (Galdikas)      

       Aišku, kad jai turėjo būti sunku prisitaikyti prie bohemos gyvenimo, prie visų tų kaimo bernų, kurie sudarė Binkio draugiją.

       (Raila)      

       Pirmoji žmona mirusi nusižudydama. Turėjusi plaučių uždegimą ar pleuritą. Atidariusi dideliame šaltyje langą, persišaldžiusi ir mirusi. 
       Pastaba: Atrodo, kad Galdikas kaltina dėl to Binkį. (Galdikas, Kossu)     
 

       Antroji, Binkienė buvusi gana graži, kiekvienu atveju – atitikusi Binkio skonio normas: savo šviesius plaukus vėliau dar ryškindavusi dirbtinom priemonėm.

       (Raila)    
  

       Antroji žmona – Nacevičienė, advokato Nacevičiaus, išvykusio į Buenos Aires, žmona. 1927 m. Binkis jau gyveno su ja „susidėjęs“, neteisėtoj moterystėj. Juridinis sutvarkymas buvo atliktas žymiai vėliau.

       (Raila)      

       „Ar nematai, kaip mano vaikai ir tavo vaikai muša mūsų vaikus“, – sakęs Binkis savo žmonai, kai jie, grįždami namo, išgirdę baisų triukšmą.
       Pastaba: Anekdotas plačiai žinomas, tačiau nepavyko patikrinti, ar Binkis turėjo vaikų nuo pirmosios žmonos, ar istorija nepagerinta. (žr.: „Bohemos“ koment.)

(Kossu)      

 

 

        Išvadų vietoje

       Šie biografiniai daviniai surinkti tarp artimų ir ištikimų Binkio draugų 1937–1947 metų laikotarpiu, bandant suprasti jį. Mane ši biografija liečia netiesiogiai tik tiek, kad aš 1938 m., jeigu pavyktų, Binkio su Ambrozaičiu, Miškiniu, voldemarininkais ir t. t. rengtas perversmas, buvau numatytas „Lietuvos aido“, tuometinio oficiozo, redaktoriumi, ir net vyriausiu: tai man Kossu kaip didelę paslaptį pranešė. Turint galvoje mano gana jauną amžių (21 m.), aišku, kokio rimtumo buvo tas visas perversmas. Patsai K. Binkį esu matęs tik vieną kartą, kai jiedu su Miškiniu buvo atėję pasitikti Kossu, mums grįžtant vasarai iš Grenoblio. Kauno geležinkelio stoties bufete tapo tada išgertas litras šnapso. Kazimieras Binkis, nežiūrint jį gaubusio mito, man ypatingo įspūdžio nepadarė.

       1988

       Šis A. J. Greimo straipsnis perrašytas 1988 m. be kita ko, ironizuojant: „Biografiniai daviniai apie Binkį, man atrodo, kad kontrapunktiškai tiktų prie mano romantiškos prakalbos apie Binkį [žr. str. „Binkis – vėliauninkas“] ir kaip pasijuokdmas iš biografininkų „literatūrologų“. Skliaustuose esančios pavardės nurodo prieš tai išdėstytų faktų šaltinį.
       1 „Literatūrologija“ – į kabutes, nes, pirma, tokio mokslo nepripažįstu ir pavadinau tai su ironija, o antra – pats žodis labai gremėzdiškas, neprigis. – Aut. koment.
       2 „Mačiau Binkio sūnaus paaiškinimus „Literatūroje ir mene“; pasirodo, buvo tik Binkio ir Binkienės vaikai atskirai, o bendrai – ne.. Tai papildymai „literatūrologijai“. Taip pat ir iš Amerikos, kur Smetonienė atspausdino „Drauge“ ar tik ne fotokopiją Juliaus Smetonos gimimo metrikų, įrodančių, kad jis buvo engendré jau sutuoktiniame gyvenime. Kiek tas Binkis primelavo, kiek jo gyvenimas dėl to poetiškesnis, mistiškesnis pasidarė, kokia pažanga literatūrologijos metodologijai?“ – Aut. koment.

 

       „Iš arti ir iš toli“, Vaga, 1991 m.

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1