binkis      
Įnašas į „literatūrologiją“ (1)

       (Pagal principą, kad gyvenimas išaiškina kūrybą, o kūryba – gyvenimą)
       Motto: „Ar teisybę reik sakyti, ar tik melą vieną...“ (Dainuška vaikams)

 

       Mirtis

       Paskutinis Railos pasimatymas su Binkiu jo smulkiai aprašytas 5–6 puslapių laiške, siųstam Kossu tuoj po karo Prancūzijoje.

       (Raila)   
   

       Binkis labai gražiai laikęsis prieš mirtį, nebijojęs mirties. Sakęs, o ką gi, negi jūs manot, kad aš noriu pamatyti tą jūsų Naująją Europą.

       (Galdikas, Raila)      

       Binkis labai norėjęs dar kartą pamatyti Galdiką prieš mirtį: jų susipykimo pradžia – pirmosios Binkio žmonos nusižudyrnas. Bet gydytojai Galdikui nepatarę, nes net mažiausias Binkio susijaudinimas galėjęs būti Binkio mirties priežastimi.

       (Galdikas)     

 

 

       Gyvenimas

       Binkio gyvenimas Nepriklausomoje Lietuvoje skirstytinas į kelis periodus:
       1) „Keturi vėjai“ (1923–1928);
       2) Tamošius Bekepuris ir dvarininkas (1928–1931);
       3) „Jaunosios kartos“ (vėliau –„Akademiko“) ekipa (1933–1938);
       4) Konspiracija (perversmo prieš Smetoną ruošimas nuo 1937).

       (Raila)   
   

       Pastaba: prie to reikia pridėti:
       Vilniaus laikotarpį (1919–1920?)
       Berlyną (1921–1923)
       Ligą karo metu, mirties belaukiant (1940–1943)

       (Greimas )      

 

 

       Vilniuje

       Binkio neapykanta Šeiniui nuo to laiko. Binkis sunkiai gyveno, dažnai neprivalgęs. Šeinius – ponaičiukas su lazdele.
              Žvėryne susitinka jis Binkį – išėjęs pasivaikščioti su Binkio pana – ir klausia:
              – Kazimierai, ko tu toks pažaliavęs?
              – Kad neėdęs...
       Binkis tai pasakoja žymiai vėliau, aiškindamas, kodėl jis nenori bendradarbiauti „Lietuvos Aide“, kur Šeinius buvo tada vyriausiuoju redaktorium.

       (Raila)      


 

       Geležinis Vilkas

       Buvo paskelbta mobilizacija. Binkis turėjo ką nors daryti. Įstojo kartu su Kipru Petrausku į tada steigiamą Geležinio Vilko pulką. Jie sudarė lyg ir savotišką Propaganda Staffel.
       Pastaba: iš čia – Geležinio Vilko maršas.

       (Galdikas)      

 

 

       Berlyne

       Studijavo vieną semestrą literatūrą, o paskui pareiškė: aš viską žinau, neįdomu. Po to, rodos, du semestrus gamtą – botaniką.
       Pastaba: Pozityvūs mokslai tada buvo kairiesiems madoje. Palygink Hanios Lukauskaitės studijas.

       (Raila)      

       Galdikas, kuris 1923 m. buvo Berlyne, įtikinėjo Binkį, kad jis studijuotų, padarytų doktoratą. Tas biesas atsakė, jam nereikią. Galdikas davė pavyzdžiu Sruogą, kuris dirba ir išeis žmogumi.

       (Galdikas)      

       Girtuoklysčių draugas buvo Pleškevičius, Kauno sargo sūnus, rusiškos kultūros, apie 1935 m. galutinai išėjęs iš proto. Su doleriais tada buvęs labai geras gyvenimas.

       (Raila)    
  

       Pastaba: milžiniška infliacija: Gerūtos Novickio tėvas už kelis dolerius tada supirkinėjo ištisus Berlyno namų blokus
       (Greimas).

       Kitas girtuokliavimo draugas – Grajauskas. Binkio patarimas jam:
       – Gde živi, ne ibioš,
       gde ibi, ne živioš.

       (Kossu)      

       Binkio „meilė“ Berlyne – Černeckytė, būsimoji dr. Birutavičienė (dabar – Vokietijos DP lageryje).

       (Raila)    
  

       Dr. Domas Jasaitis (būsimasis krikdemų lyderis) ir Zulė Lukauskaitė-Jasaitienė (žymi eserų veikėja) tuomet studijavo Berlyne.

       (Greimas )      


 

       Internacionalas

       Išvertė 1926 m., Binkio pasakojimu, jis pasipiktinęs, kad senasis vertimas labai prastas, nuėjęs į esdekų CK ir pasisiūlęs jiems gerai, „meniškai“ išversti, jei jie užmokės.
       Pikti liežuviai dėl pinigo: gavęs 1000 litų!

       (Raila)      

       Apie 1940 m., jau bolševikams atėjus, Binkis juokęsis iš Internacionalo pirmosios strofos anagramos (jos pirmųjų raidžių), duodamas suprasti, kad tai jis tyčia padaręs.

       (Miškinis?)      


 

       Gyvenvietės

       1923–1926 (?) metais Binkis gyvenęs Maironio gatvėje, turėjęs du menkus kambariukus. Vėliau, jau vedęs, persikėlė į kitą didesnį butą, ten pat Maironio gatvėj, tik jau didesnį.

       (Galdikas)      

       Raila 1927 m. radęs Binkį, gyvenantį Biržų gatvėje (Žaliakalnyje, palei Nerį). Binkis sakydavęs, kad jis, kaip biržietis, niekur iš tos gatvės nesikraustysiąs.

       (Raila)      

       Pastaba: šis erdvinės herojaus trajektorijos klausimas dar neišspręstas, paliekama būsimiems literatūrologams.


 

       Bohema

       Melngailis ir Rimydis:buvę ištikimiausi Maestro adjutantai ir visų avantiūrų dalyviai (tai jau „Keturių Vėjų“ finalinis laikotarpis).

       (Melngailis)      

       Melngailis, dvarininkas ir poetas, visą gyvenimą išsaugojo Binkiui prilyginamus estetinio snobizmo, bohemiškumo ir beau geste bruožus. Savo dvarą jis taip pat greitai ir stropiai „pragėrė“ kaip ir Binkis.

       (H. Lukauskaitė)  
    

       Vieno iš dažnų uliavojimų pas Melngailį proga, Binkis improvizavo tokią poeziją:

       Pas Melngailį, pas Borisą,
       Kas tik nori, tas ir p... .
       Pas Borisą, pas Melngailį,
       Kas tik p..., nesigaili.

       Pastaba: pirmoji Melngailienė dideliu dorumu nepasižymėjo.

       (Kossu)  
    

       Keista, kad mužiko vaikas turėjo tokį bajorišką charakterį. Ne veltui Binkiui lietuviai –„kunigaikščių tauta“.
       Labai nepakęsdavęs smulkmeniškumo visose formose. Ypač prie sąskaitų restoranuose apmokėjimo – o tai dažnai vykdavę – nepakęsdavo jokių atsiskaitymų, dalinimosi. Nors lįsdavo į skolas, su mostu apmokėdavo vienas.

       (Raila) 
     

       Lietuvoje ėmė atsirasti užsienių firmų atstovų. Vienas toks prancūzų konjako reprezentantas, žydelis pavarde Chique (tark: šik), sukvietė žurnalistus ir vaišino juos Metropolyje. Binkis ta proga iškėlė tostą ir pasakė prakalbą:

       Alphonse'ai Chique!
       Ant stalo krauk,
       Kitus prašyk
       Ir pats ragauk!

       (Kossu) 
     

       Binkis buvęs entuziastas – maniakas. Užsidegdavęs bet kuria idėja ir nešiodavęs ją su savimi kokius šešis mėnesius, apie tai tik vien bekalbėdamas visur ir visada. Po to – lyg nebuvę.
       Pavyzdžiui: liaudies universitetų kūrimas, runkelių ūkis ir t. t.

       (Raila)      

       Negalima Binkio vien idealizuoti. Buvo žmogus su visom žmogiškom silpnybėm. Ir pinigus priimdavo, ir neatsisakydavo padaryti tai, už ką moka, patsai pasilikdamas nuošaliai.
       Pavyzdžiai: Pasakos su Šimonio iliustracijomis.
       Internacionalas
       Smetonos biografija

       (Raila)      

       Rašydamas Smetonos biografiją, norėjo jį pristatyti mandresniu, neapkiautusiu: taigi davęs suprasti, kad Smetona, mužiko sūnus, iš pradžios „įtaisęs vaiką“ Sofijai, tuo priversdamas ją už jo ištekėti. Smetona tai išcenzūravęs (2)..
       Originalūs tekstai su pataisomis turi kur nors būti išlikę.

       (Kossu)   
   

       „Nekėliau niekada kojos ir nekelsiu į tą bezdalyną (Konrado kavinę)“, – tvirtindavo Binkis.
       Susenimo žymė: nuo 1936 m. pradeda lankytis. Tai sutampa su jo dalyvavimu „Jaunojoje Kartoje“, kur nauji žmonės jau nebeturėjo boheminių polinkių. Binkis turėjo prisiderinti.

       (Raila)      

 

 

       Sentimentalus gyvenimas

       Nežiūrint bohemiško gyvenimo, Binkis nebuvo didelis mergininkas, gana ištikimas savo žmonoms. Jo gyvenime nesunku suskaityti iš viso penkis-šešis flirtus.
       (Raila) 
     

       Binkio moters idealas savotiškas, ji nebūtinai graži: blondinė, pabalę veidai, mėlynos akys. Nekentė brunečių. Palygink Annabel Lee (E. A. Poe).
       (Raila)     
 

       Pirmoji žmona buvusi miesčionė: tik pinigai, dvarai, patogumai. Galdikui pavykę tris kartus suardyti vestuves, ketvirtą – nebepavykę. Ir dalyvavęs.

       (Galdikas)      

       Aišku, kad jai turėjo būti sunku prisitaikyti prie bohemos gyvenimo, prie visų tų kaimo bernų, kurie sudarė Binkio draugiją.

       (Raila)      

       Pirmoji žmona mirusi nusižudydama. Turėjusi plaučių uždegimą ar pleuritą. Atidariusi dideliame šaltyje langą, persišaldžiusi ir mirusi. 
       Pastaba: Atrodo, kad Galdikas kaltina dėl to Binkį. (Galdikas, Kossu)     
 

       Antroji, Binkienė buvusi gana graži, kiekvienu atveju – atitikusi Binkio skonio normas: savo šviesius plaukus vėliau dar ryškindavusi dirbtinom priemonėm.

       (Raila)    
  

       Antroji žmona – Nacevičienė, advokato Nacevičiaus, išvykusio į Buenos Aires, žmona. 1927 m. Binkis jau gyveno su ja „susidėjęs“, neteisėtoj moterystėj. Juridinis sutvarkymas buvo atliktas žymiai vėliau.

       (Raila)      

       „Ar nematai, kaip mano vaikai ir tavo vaikai muša mūsų vaikus“, – sakęs Binkis savo žmonai, kai jie, grįždami namo, išgirdę baisų triukšmą.
       Pastaba: Anekdotas plačiai žinomas, tačiau nepavyko patikrinti, ar Binkis turėjo vaikų nuo pirmosios žmonos, ar istorija nepagerinta. (žr.: „Bohemos“ koment.)

(Kossu)      

 

 

        Išvadų vietoje

       Šie biografiniai daviniai surinkti tarp artimų ir ištikimų Binkio draugų 1937–1947 metų laikotarpiu, bandant suprasti jį. Mane ši biografija liečia netiesiogiai tik tiek, kad aš 1938 m., jeigu pavyktų, Binkio su Ambrozaičiu, Miškiniu, voldemarininkais ir t. t. rengtas perversmas, buvau numatytas „Lietuvos aido“, tuometinio oficiozo, redaktoriumi, ir net vyriausiu: tai man Kossu kaip didelę paslaptį pranešė. Turint galvoje mano gana jauną amžių (21 m.), aišku, kokio rimtumo buvo tas visas perversmas. Patsai K. Binkį esu matęs tik vieną kartą, kai jiedu su Miškiniu buvo atėję pasitikti Kossu, mums grįžtant vasarai iš Grenoblio. Kauno geležinkelio stoties bufete tapo tada išgertas litras šnapso. Kazimieras Binkis, nežiūrint jį gaubusio mito, man ypatingo įspūdžio nepadarė.

       1988

       Šis A. J. Greimo straipsnis perrašytas 1988 m. be kita ko, ironizuojant: „Biografiniai daviniai apie Binkį, man atrodo, kad kontrapunktiškai tiktų prie mano romantiškos prakalbos apie Binkį [žr. str. „Binkis – vėliauninkas“] ir kaip pasijuokdmas iš biografininkų „literatūrologų“. Skliaustuose esančios pavardės nurodo prieš tai išdėstytų faktų šaltinį.
       1 „Literatūrologija“ – į kabutes, nes, pirma, tokio mokslo nepripažįstu ir pavadinau tai su ironija, o antra – pats žodis labai gremėzdiškas, neprigis. – Aut. koment.
       2 „Mačiau Binkio sūnaus paaiškinimus „Literatūroje ir mene“; pasirodo, buvo tik Binkio ir Binkienės vaikai atskirai, o bendrai – ne.. Tai papildymai „literatūrologijai“. Taip pat ir iš Amerikos, kur Smetonienė atspausdino „Drauge“ ar tik ne fotokopiją Juliaus Smetonos gimimo metrikų, įrodančių, kad jis buvo engendré jau sutuoktiniame gyvenime. Kiek tas Binkis primelavo, kiek jo gyvenimas dėl to poetiškesnis, mistiškesnis pasidarė, kokia pažanga literatūrologijos metodologijai?“ – Aut. koment.

 

       „Iš arti ir iš toli“, Vaga, 1991 m.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1