APIE VIENĄ RUDENĮ

Paverk, motuže,
gal jau negrįšiu...
Galvoj visi velniai sumišo,
ausyse cypia, ūžia.

Laikai neramūs.
Klausyk – aukštuose gojuose
kvatojasi
dinamos,
už kalno daužosi granatos;
iš New Jorko kas valanda
atapleška
raudonosios radiogramos.

Mama,
mamyte mylimoji,
sūnelį šaukia...
Dievulį melsk,
prašyk, mamyte,
dažnai kalbėk rožančių.
Einu kaž–kam galvų daužyti,
tokiems, kaip aš akių išlupinėti.

Dangaus pakreigėj siunta vėjai,
varnams nebėr kur dėtis;
išlaužytos beržų alėjos,
ant stogo dūksta jietys.

Mama,
į mūšį
imuosi dūšią
ne tą suglamžytą iš šv. Rašto,
bet – futuristišką dinamą
ir taikysiu kur nors į peklos kraštą

Iššaudysiu pirma Liucifieriaus
aficierius,
išgvoltavosiu adjutantus,
karaliaus balerinas,
iškarstysiu kitus visokius velnius

ir radio gigantu
dangun
pas III-čiąją Ekateriną! –
Paverk, motuže,
gal jau nerįšiu.
Galvoj visi velniai sumišo,
ausyse cypia, ūžia.KAIMIŠKI PEIZAŽAI

1

Naujas bencas, plentas kietas,
plentas raitos, kaip žaltys.
Ar tau vėjas, ar tai lietus –
mūs nė velnias nepavys.
Kertam, dėde, iš šimtinės –
visus tvartus užkinkyk;
tu bėgūnais – aš mašina,
na gi, dėde, pabandyk!
Pamenu, turėjai bėrį,
kaip po Jurgio iš dangaus,
bet žinai, maniškė žvėris –
nė pats velnias nepagaus.

2

Alio, žaliuojantis žilvyti,
Tilvytis
ieško.
Atvažiavo,
privarė daržines benzino
ir ieško!..
Žilvyti,
aukštaitiškas žilvyti,
su samanoms išaugęs raistuose,
atsimeni jauniausiąjį Tilvytį,
kuris dabar pakaustytos alejos
švaistosi?..
Truputį suliesėjęs,
bet toksai pat – malonus,
rytais
rities
su vėjais,
kaip pasaulinis čempionas!
Važiuojame į vakarus pasižmonėti.
Žiūrėk pašonėse priviso parazitų,
Žievė ožkų nulupinėta.
Mieste iš tavęs padarytų
moderniškiausį akrobatą!
O čia – šitoj duobėj
su vištom
nors tu save raitydamos ir plyšum
vistiek – nemato.
Tenai betonais dirvos lietos
ir duosnios
bubikopfais nukarpytos liepos
flirtuoja su frakuotais gluosniais.

3

Burokai,
morkos.
Burokuose
rainuoti andarokai,
o andarokuos
voliojas blauzdos, kaip burokai.
Burokuos metrais išsikišusios aguonos,
apvalios, baltos ropės;
burokuos krūtys, kaip baltos ropės,
burokuose veidai, kaip mirgančios aguonos.
Akys – burokai,
ropės,
morkos...

4

Kažin koks keistas vakaras,
širdy nejauku;
šešėliai slapstosi po svirno pašalius,
o visas pamiškes ir laukus
išpylė šaltas prakaitas.
Palangėse alyvos,
rožės,
pasenęs tėvo uosis;
palangėj mėlynos alyvos,
languos veidai, kaip rožės.
Gražu senoj tėvų palėpėj,
prisimena rožančius, rykštės.
Iš pamiškės kažin kuo kvėpia
sudžiuvęs mėšlas vakarykštis...
Lakštingala už grįčios
visokius daiktus dirba;
lakštingala kai šukteri –
tarytum metinė telyčia;
laktingala
ne vieną dušią ingelia.
Lakštingala be atestato,
be jokio patento;
lakštingala tik balso nepastato,
kitaip visas artistes parterin nutratintų.
Arba kai rikteri iš ryto jautis,
kur nors ganyklose sužvengs drigantas,
kai pašaliuos ims katės pjautis
kažin kokiais moderniškais gigantais!
O kiaulės, karvės, buliai
kai saulei leidžiantis subliauna
padūksta senosios tetulės,
vaikai tvoras išgriauna.
Ar žinot ką,
o jei stipendiją Bavarijon,
arba kur nors prancūzuos?!
Iš mūsų širmojo dramatingiausis tenoris;
kai užvibruotų Fausto ariją
išgąsdintų nabašninką Karuzo.
Čionai tokį, kaip didįjį Šaliapiną
kiekvienas veršis paguldys diapazonu,
O naktimis tetervinai, kai raistuose užplepina
virbalais įsibeda pašonėn.
Velnioniškai krūtinę drasko
pavakariais vidūlaukėj Toreodorai.
Nors tūkstantį baritonų atveski
vistiek jie neišveš aukštųjų do, re.

5

...Kaip greit, vaikeli;
nenori paviešėti.
Po krūtine kaži–kas gelia,
Veronika pravirko klėty.
Juk visgi tėviškė –
reiktų dažniau lankytis.
Tokie laikai, karaliai žvėriški –
gal nebeteks pasimatyti...
– – – – –
Ilgiau negalima;
manes tenau jau laukia.
Turbūt, kur nors kampe direktorius skandalina,
žmona naktimis kaukia.
Važiuoju vėl į savo ūkį,
rytoj į darbą stoti.
Kokiam buhalteriui gal būt pramausiu snukį,
žiopliams dantis galėsiu iškilnoti.
Sudievu, dėde, broli –
gal kada nors, jei sveikas būsiu.
Važiuoju toli, toli –
tenai į vakarinę pusę...GAIDYS IR POETAS

Danguos tamsu, galvoje pilka,
lašaisu vėju daužo stogus.
Už kalno staugia išalkęs vilkas –
tokioj nakty ir Dievui bloga.
Nakties maždaug jau dvylika;
nakties nors imk ir gerki.
Širdint kažin kas įlekia
ir daužosi lig ryto, verkia.
Kažin–kas ūžauja agurkuose,
nuskrenda vyšniose, nerimsta;
pakreigėj vištos ant laktų niurkosi
užteks – vistiek jūs nesuimsite.
Sparnuotas dainiau,
juk aš taip pat iš tavo giminės;
visaip prisieina...
Ar tu, drauguži, vaizdinies,
kad tu ir baisiai išsižiotum,
kad tu ir būtum, kaip Šaliapinas,
turėtumei 300 trakėnų jėgą,
vistiek – ateis kažkoks prancūziškas beprotis,
nupirks tave
ir tu, broluži, palaidotas...
Manęs taipogi ieško –
esą, nelaiku giedu;
žvalgyba įtaria
apkurtinęs tą vieną kompozitorį,
išgąsdinęs kaž–kokią šventąją Agniešką.
Kuklusis donžuane,
jei ryt prieš dieną geras oras
tu su savais sparnais,
savais propeleriais ir sketera,
o aš kokių penkių šimtų jėgų motoru
kur nors į vakarus,
arba į Turkestaną.
Dainuosime apie mašinas,
perkunsargius ir radio;
tegul mūsiškės balerinos
žinos,
kad mes kur nors iš Frankfurto
flirtuojame su Leningradu jau,
o vakarais lietuvišku paradu
praūžiame
pro ūžiantį Berlyną.
Norėtųsi dar vieną kart aukštaičiuose
užtraukt ką nors iš nykstančių meliodijų;
kur nors pakrūmėje mergas paraičioti,
paglamonėt apvalią Leokadiją.
Pralėksime girias, Karpatus,
nutūpsime kur nors gigantiškoj Čikagoj;
keliai, drauguži, šiandieną platūs,
tėvų šalie, sudiev – na ką gi...

_________________
Kalba autentiška
Keturi vėjai Nr. 3. – Kaunas, 1927 m. lapkritis

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1