TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2006 m. Nr. 7. (liepa)

TURINYS

DANUTĖ KALINAUSKAITĖ. Kauleliai, peilis, susmulkėjimai…
TOMAS VENCLOVA. Eilėraščiai
LEONARDAS GUTAUSKAS. Ponios Lidijos dienoraštis. Romanas (Pabaiga)
SARA POISSON. Eilėraščiai
NIJOLĖ RAIŽYTĖ. Lemties vardas Roza. Novelė
DOVILĖ ZELČIŪTĖ. Eilėraščiai
JUAN JOSÉ MILLÁS. Pasakojimai apie sutrikusius suaugusius žmones. Vertė L. Liubinavičiūtė
EUGÈNE GUILLEVIC. Karnakas. Vertė R. Kasparavičius

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Apie tapatybę, ne(ta)patybę, be(ta)patybę

             S V A R S T Y M A I
Literatūros studijų būklė jaunosios kartos akimis. Pokalbyje dalyvavo studentai Tomas ANDRIUKONIS, Simona KALCAITĖ, Giedrė KAZLAUSKAITĖ, Benita LAŠINYTĖ, Vitalija PILIPAUSKAITĖ, Jurgita Žana RAŠKEVIČIŪTĖ, Modesta JURGAITYTĖ, Ieva KATINAITĖ, Mindaugas GRIGAITIS, Laura AUKSUTYTĖ, literatūrologai Viktorija DAUJOTYTĖ, Marijus ŠIDLAUSKAS, Mindaugas KVIETKAUSKAS

             A T O D A N G O S
DALIA STRIOGAITĖ. Balys Sruoga: nuo „Sanvartos“ į „Dievų mišką“

             K Ū R Y B O S   P A R A Š T Ė S E
GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Topolių mieste

             A K I R A T I S
JŪRATĖ BARANOVA. Franzas Kafka ir prancūzų postklasikinė filosofija

             T A U T O S A K A .   M I T O L O G I J A
JURGA SADAUSKIENĖ. Liaudies dainų sociokultūrinis statusas XIX a.

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Gelbstint sakinio eilinį (R. Rastausko „Metimas“)
MINDAUGAS GRIGAITIS. Nykstančios tradicijos atšvaitas (R. Granausko „Šunys danguje“)
JURGITA ŽANA RAŠKEVIČIŪTĖ. Poilsiaujanti poezija (P. Norvilos „Septyni metų laikai“)
ALFREDAS GUŠČIUS. Jackaus ir Karolio teisybė (B. Bušmos „Būk geras, Jackau, nemirk!“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
BIRUTĖ JONUŠKAITĖ. Nesilpstantis dialogo ilgesys

L. TIDIKYTĖ. Antano Vaičiulaičio kalnų dvasia
B. KLIMAŠAUSKAS. Kol gyvas kaimas, tol obelys žydės ir Katedros aikštėje...
A. GINTAUTAITĖ. Drąsa bandyti
Atodangos: nuo atžindo iki „Prakeiktųjų užsieniečių“. Parengė A. VALIONIS
Z. MAŽEIKAITĖ. Bestselerių paslaptys

             GAUTA PAMINĖTI

M i e l i e j i  s k a i t y t o j a i ,
Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalą „Metai“ galima
užsisakyti visuose Lietuvos pašto skyriuose.
Mūsų indeksas 5049.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt