TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2005 m. Nr. 12. (gruodis)

TURINYS

LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS. Iš nuskendusio laiko
GRAŽINA CIEŠKAITĖ. Teofanijos
ARŪNAS SPRAUNIUS. Isterikas, arba Istorija apie šoferį Sofiją. Romanas (Pabaiga)
JONAS JACKEVIČIUS. Eilėraščiai
ALVYDAS ŠLEPIKAS. Lapė. Broliai juodvarniai. Novelės
ALGIMANTAS KRINČIUS. Eilėraščiai
CHRISTOS CHOMENIDIS. Kalmucho viešbutis. Ne visi pirštai lygūs.
Novelės. Vertė K. Svarevičiūtė

OCTAVIO PAZ. Tikėjimo chartija. Vertė A. Makštutis

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
MINDAUGAS KVIETKAUSKAS. Prometėjiškoji pasaulėvoka Jono Biliūno prozoje

             E S Ė
LAIMANTAS JONUŠYS. Banalybės trauka ir jos įveikimas

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Žmogus „už knygos“. Vertėją Danutę KRIŠTOPAITĘ kalbina rašytoja Birutė JONUŠKAITĖ

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
AUDRIUS BEINORIUS. Senovės indų išminties perlas
KATHA UPANIŠADA. Vertė A. Beinorius

             P A L E I   B A L T I J Ą
ARVYDAS JUOZAITIS. Karaliaučius – be karalių (Pabaiga)

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
RENATA ŠERELYTĖ. Hipnotinės reinkarnacijos (P. Venclovos „Susapnuoti gyvenimai“)
VIKTORIJA ŠEINA. Elegantiškos kronikos (K. Navako „Gero gyvenimo kronikos“)
ERNESTA JUKNYTĖ. Voratinkliais apsigobę eilėraščiai (J. Butkytės „Voratinkliais apsigobusios“)
ELENA BUKELIENĖ. Atminties ir išminties knyga (S. Lomsargytės-Pukienės „Dita: paralelės“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
GINTARAS BERESNEVIČIUS. Nutiko – nenutiko

JUOZAS APUTIS. Su dolomitais, žodžiais ir muzika. Vytauto Narbuto 75-mečiui
PETRAS DIRGĖLA. In memoriam. Jausmų riteris – mirė? Viktoras Brazauskas
LRS VALDYBA. In memoriam. Antanas Bieliauskas
D. MITAITĖ, T. VENCLOVA, N. GRINCERIS. In memoriam. Michailas Gasparovas.
I. URBONAVIČIŪTĖ. „Kultūros intertekstai“: tarp kasdienybės realijų ir meno
Z. MAŽEIKAITĖ. Andersenui ji atkišo veidrodį

GAUTA PAMINĖTI

2005 m. „Metų" 1–12 nr. turinys

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt