TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2006 m. Nr. 10. (spalis)

TURINYS

ARVYDAS JUOZAITIS. Trečioji galimybė
SIGITAS GEDA. Vietoje epigrafo. Eilėraščiai
VIDMANTĖ JASUKAITYTĖ. Kai mes buvome vilkai. Romanas (Pabaiga)
JONAS JAKŠTAS. Eilėraščiai
EUGENIJUS IGNATAVIČIUS. Dvi moterys, gerdamos kavą. Novelė
EDUARDS AIVARS. Eilėraščiai. Vertė V. Braziūnas
VLADIMIRAS KAIJAKAS. Šnorchas. Apsakymas. Vertė A. Valionis

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
JŪRATĖ BARANOVA. Lietuvių personalioji eseistika: tarp žaismės ir fundamentalumo

             A K C E N T A I
AUDINGA PELURITYTĖ. Asmeninės teorijos metmenys (V. Daujotytės „Mažoji lyrikos teorija“)

             V L A D U I   Š I M K U I   –    7 0
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. „Einu į potekstę. Tyliu“

             S V A R S T Y M A I
STANISLOVAS JUKNEVIČIUS. Savižudybė kaip dezintegracija: laiptai į pragarą

             E S Ė
TOMAS REKYS. Audra Čikagoje

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
NIKOLAJ GOGOL. Keturi laiškai įvairiems asmenims dėl „Mirusių sielų“. Vertė P. Vasiliauskas

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Dvitaškio poezijos gimimas (K. Navako „Atspėtos fleitos“)
RAMUTĖ DRAGENYTĖ. Vienišo kiro poezija (T. A. Rudoko „Vėjo brolis“)
RIMA MALICKAITĖ. Tapatybės paieškos (I. Valantinaitės „Žuvim ir lelijom“)
VYTAUTAS MARTINKUS. Literatūrologai – ateities vaikai? (V. Kelertienės „Kita vertus...“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Gintaro Beresnevičiaus gyvenimo tekstas

V. Pilipauskaitė. „Literatūros salos“: seminaras Salose
L. Laurušaitė. Literatūrinis šiaurės džiazas
Algis Kalėda. In memoriam. Atsisveikinant su Janina Žėkaite
Atodangos: nuo bestselerio kodo iki virtualaus W. Shakespeare'o. Parengė A. VALIONIS

             GAUTA PAMINĖTI

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt