TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2006 m. Nr. 6. (birželis)

TURINYS

RIMANTAS VANAGAS. Sunkiausia karas, sere, su savim!
ALGIMANTAS MIKUTA. Eilėraščiai
LEONARDAS GUTAUSKAS. Ponios Lidijos dienoraštis. Romanas (Pradžia)
ALIS BALBIERIUS. Eilėraščiai
LINAS V. MEDELIS. Perkalių ledas. Apsakymas
JOANA DANUTĖ ŽILAITYTĖ. Eilėraščiai
HUYSMANS. Atvirkščiai. Ištrauka iš romano. Vertė D. Bučiūtė
ILMA RAKUSA. Eilėraščiai. Vertė A. Gailius

             A N T A N U I  V A I Č I U L A I Č I U I   –  1 0 0
NERINGA KLIŠIENĖ. Estetinė žaismė Antano Vaičiulaičio novelistikoje

             J U O Z U I  A P U Č I U I  –  7 0
PETRAS BRAŽĖNAS. Iššūkis standartui

             I Š   P R A E I T I E S
IEVA ŠENAVIČIENĖ. 1863 m. sukilimas ir lietuvių kalba

             S V A R S T Y M A I
ALFREDAS GUŠČIUS. Konformizmas vakar ir šiandien

             A K I R A T I S
JŪRATĖ BARANOVA. Gilles Deleuze'as: filosofas ir literatūra

             A T S I M I N I M A I .  D I E N O R A Š Č I A I .  L A I Š K A I
JONAS ŠLEKYS. Žmogus, gyvenęs literatūra
MOTIEJUS MIŠKINIS. Keli atsiminimai apie Rygiškių Joną, prof. Joną Jablonskį

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
JŪRATĖ SPRINDYTĖ. Kitokia esė (V. Martinkaus „Šuns mazgas“)
VITAS AREŠKA. Eilėraščiai dievams (S. Stacevičiaus „Juodoji“)
ELENA BUKELIENĖ. Ketvirtas romanas (G. Aleksos „Fabricijus sprogdina arklius“)
AUŠRA JURGUTIENĖ. Lyrika – estetinės savistabos žaizdras (R. Tūtlytės „Išliekanti lyrika“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Istorija greta literatūros ir literatūroje

Adomas Druktenis. In memoriam. Stasys Sabonis
Z. Mažeikaitė. Karalienė Kristina – rašytoja?

             GAUTA PAMINĖTI

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt